Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

FEŊUU TILIMIYE No 5 2017 | Ɛsɔ tiyiyaa—Ɛbɛ yɔɔ pɩcɛyaa se ɖɩtɩlɩ pɔ-yɔɔ toovenim tɔm?

Suwe Ŋmaɣzɩɣ?

Toovenim Ɛsɔ tiyiyaa wɛɛ? Bibl yɔɔdaa se:

“Ɩsa Kɩbaɣlʋ, mɩ e-tiyiyaa tɩŋa, mɩ, pʋdɩnaa sɔsaa mba mɩ ɩñaŋ-ɩ nɛ ɩɖɔŋ ɛ-paɣtʋ yɔɔ yɔ.”Keɣa 102:20.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ, kawɩlɩɣ-ɖʋ tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ pɩlɩɩnɩ Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔ yɔ, nɛ ɖoŋ weyi pɛwɛnɩ ɖe-wezuu caɣʋ yɔɔ sɔnɔ sɔnɔ yɔ.

 

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛsɔ tiyiyaa​—Pɩzɩɣ nɛ pɛwɛɛnɩ ɖoŋ ñe-wezuu caɣʋ yɔɔ?

Ɛsɔ tiyiyaa tʋma nɛ tɔm ndʋ pɛkɛdaa pɩlɩɩnɩ pɔ-yɔɔ yɔ, piyeba nɛ ɛyaa sakɩyɛ wɛɛnɩ tisuu se feziŋ ɛnɩ ɩwɛnɩ ɖoŋ ɖe-wezuu caɣʋ yɔɔ.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔ toovenim tɔm

Bibl ɖeke pɩzɩɣna kɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩtɩlɩ toovenim tɔm pɩlɩɩnɩ Ɛsɔ tiyiyaa yɔɔ.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛzɩ paa ɛyʋ weyi lɛ, ɛwɛnɩ Ɛsɔ tiyiyu weyi ɛkandɩyɩɣ ɛ-yɔɔ yɔ?

ŋpɩzɩɣ nɛ ŋyɔɔdɩ se tiyiyu nɔɔyʋ yaa tiyiyaa nabɛyɛ kandɩyɩɣ ñɔ-yɔɔ?

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛsɔ tiyiyaa nabɛyɛ kɛ kɩdɛkɛdaa na?

Bibl cosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ kpayɩ kpayɩ.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛzɩma Ɛsɔ tiyiyaa pɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ-ŋ?

Ɛsɔ ɖʋ tʋmɩyɛ e-tiyiyaa tam sakɩyɛ se pasɩnɩ ɛyaa.

Ŋŋsɩm tʋ?

Yesu tʋwaɣ mba patɩkɛ Yuuda ñɩma yɔ kʋtʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛkpaɣ-wɛ nɛ ɛmaɣzɩnɩ “hasɩ cikpesi” yɔ?

BIBL LƐƔZƖƔ ƐYAA WEZUU CAƔƲ

Mamaɣzaɣ se Ɛsɔ fɛyɩ

Ɛbɛ weyi ɛmaɣzaɣ se Ɛsɔ fɛyɩ nɛ ɛyaa pɩzɩɣ pɛwɛɛ kɩmaŋ yɔ nɛ ɛsɔɔlɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ?

MAƔZƖNƖ PE-TISUU

Ɛsɔ ya-ɩ se awiya ɖoo

Ɛbɛ yɔɔ hɩɖɛ kɩfaɖɛ nɖɩ ɖɩmʋnɩ Saara?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Pɩtʋʋ fɛyɩ se laŋhɛzɩyɛ ɛɛpɩzɩɣ ɖɩwɛɛ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛyʋ hiɣ ɖɔɖɔ laŋɩyɛ hɛzʋʋ ye mulum ɛtɩsɩɩ tɩnaɣ yɔ. Ye mbʋ ɛzɩma papɩzɩɣ nɛ pɔc ɔnɩ tɔm ndʋ ti-ɖeɖe?