Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | LE ŊPƖZƖƔ NƐ ŊHIƔ LAŊƖYƐ HƐZƲƲ?

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ kaɖɛ alɩwaatʋ taa?

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ kaɖɛ alɩwaatʋ taa?

Kala wena atalɩɣ ɛyaa yɔ, awɛ ndɩ ndɩ. Ðɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩ a-tɩŋa a-tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa, ɛlɛ yele nɛ ɖɩtazɩ kɩɖaŋ naanza weyi ɩ-tɔm ɖɩɩtɛm yɔɔdʋʋ yɔ, ɩ-taa. Yʋsɩ ɛzɩma ɛyaa mba, pehiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ mbʋ pɩlɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ yɔ, kala ndɩ ndɩ taa yɔ.

ALƖWAATƲ NDƲ ŊLESIƔ ÑA-TƲMƖYƐ YƆ

“Wɛtʋ ndʋ, tɩkpɛlɩkɩ-m se pɩwɛɛ se mentisi nɛ mala paa tʋmɩyɛ nɖɩ, nɛ tɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se pɩmʋnaa se ɖɩyakɩ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ, pi-ɖeke.”​—Jonathan

Seth * yɔɔdaa se: “Ma nɛ ma-halʋ ɖilesi ɖa-tʋma alɩwaatʋ kʋyʋmtʋ taa. Pɩnzɩ naalɛ nzɩ sɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ sɩ-taa lɛ, ɖɩñakaɣ pana nɛ ɖihikiɣ nesi tɛɛ tʋma cikpena naayɛ wiɖii wiɖii nɛ ɖɩlakɩ, nɛ ɖɔ-hɔʋ taa ñɩma nabɛyɛ ɖʋwaɣ-ɖʋ nesi ɖɔɖɔ. Wɛtʋ ndʋ tiyeba nɛ ma-halʋ Priscilla ɛza paɣzɩ ñɩŋʋʋ nɛ ma lɛ, pitibi-m yɔɔɔ.

Ɛbɛ sɩnɩ-wɛ kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa? Paa ɛzɩmtaa lɛ, Priscilla ñakaɣ pana nɛ ɛtɔzʋʋ Yesu tɔm ndʋ tɩwɛ Maatiyee 6:34 taa yɔ, tɩ-yɔɔ. Yesu yɔɔdɩ peeɖe se pɩtɩpɔzɩ se ɖɩnɩɣzɩ cee wayɩ yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, paa kɩyakʋ ŋgʋ lɛ, kɩ nɛ kɩ-nɩɣzɛ. Pɩtasɩ lɛ, adɩma wena ɛlakaɣ ɖoŋ ɖoŋ nɛ ɛ-laŋɩyɛ pilim yɔ, akpazɩ-ɩ ɖoŋ nɛ ɛpɩzɩ nɛ ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Ma lɛ, tɔm ndʋ tɩwɛ Keɣa 54:23 taa yɔ, ndʋ hɛzɩnɩ ma-laŋɩyɛ. Ɛzɩ keɣa maɖʋ kaalabʋ yɔ, mansʋʋ Yehowa man-sʋʋtʋ nɛ mana se toovenim taa lɛ ɛsɩnɩ-m. Lɛɛlɛɛyɔ, mehiɣ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ, paa mbʋ yɔ, ɖiyeba nɛ ɖe-wezuu caɣʋ wɛɛ kɛlɛʋ ɛzɩ Yesu tasʋʋ-ɖʋ lɔŋ Maatiyee 6:20-22 taa yɔ. Mbʋ pɩkpaɖɩ pɩtɩŋa payɩ yɔ lɛ se ma nɛ ma-halʋ ɖa-taabalɩyɛ cɛyɩsɩ camɩyɛ nɛ ɖa-naalɛ ɖɩñɔtɩnɩ ɖɔɖɔ Ɛsɔ.

Jonathan yɔɔdaa se: “Sɔɔndʋ kaawɛɛ nɛ pɩkpaɣ-m nɛ cee wayɩ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ liidiye paɣzɩ-ɖʋ tɛɖʋʋ tadɩyɛ cikpeɖe nɖɩ ɖɔ-hɔʋ lakaɣ yɔ ɖɩ-taa. Liidiye kʋñɔŋ ŋgʋ kɩɩkɔm ajɛɛ sakɩyɛ taa alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, kiyeba nɛ tʋmɩyɛ sɔsɔyɛ nɖɩ ɖɩlabɩ pɩnzɩ 20 taa yɔ, ɖɩɖʋ lɩm. Peeɖe nɔɔhɔnɖɛ paɣzɩ kɔm ma nɛ ma-halʋ ɖɛ-hɛkʋ taa pɩlɩɩnɩ liidiye yɔɔ. Ðɩtaapɩzɩɣ ɖɔɖɔ se ɖɩya wondu kɩmɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, faɣlɛɛ ñʋndɩnaa maɣzaɣ se pɩtɩla yɔ, ɖɩɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖɩhɛyɩ.

“Ɛlɛ Ɛsɔtɔm nɛ e-fezuu pasɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana. Wɛtʋ ndʋ, tɩkpɛlɩkɩ-m se pɩwɛɛ se mentisi nɛ mala paa tʋmɩyɛ nɖɩ, nɛ tɩkpɛlɩkɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ se pɩmʋnaa se ɖɩyakɩ mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ, pi-ɖeke. Ðɩkɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa, nɛ ɖɛ-ɛgbɛyɛ taa koobiya  lalaa sɩnɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ. Pakpazaɣ-ɖʋ ɖoŋ nɛ paɖʋʋ-ɖʋ nesi alɩwaatʋ ndʋ pɩsaɣaɣ-ɖʋ miŋ siŋŋ yɔ.”

ALƖWAATƲ NDƲ HALƲ NƐ Ɛ-WALƲ PE-NESI ÐƆKƲƲ CƐKƖ YƆ

Raquel yɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ ma-walʋ ɖɛwa nɛ eyebi-m yɔ, mamʋ pana siŋŋ.” Piyeba nɛ mansʋʋ kʋñɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ taa. Ɛlɛ mɔñɔtɩnɩ Ɛsɔ nɛ ɛhɛzɩ man-laŋɩyɛ. Paa evemiye nɖɩ mantɩmɩɣnɩ laŋhɛzɩyɛ tɛ Ɛsɔ lɛ, pɩhɛzɩɣ ma-laŋɩyɛ siŋŋ. Pɩɩlakaɣ-m ɛzɩ ɛwɛɛ nɛ ɛwaɣ ma-laŋɩyɛ nɖɩ ɖɩmʋ heŋ yɔ.

“Nɛ pɩtɩŋnɩ Bibl yɔɔ lɛ, manpɩzaa nɛ malʋbɩnɩ pana mʋʋ nɛ ma-walʋ caɣnʋʋ. Mankpaɣ tɔm ndʋ apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdɩ Roma 12:21 taa yɔ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ: ‘Taayele ña-tɩ nɛ kɩdɛkɛdɩm wabɩ-ŋ, ɛlɛ wa kɩdɛkɛdɩm nɛ kɩbandʋ labʋ.’”

“Alɩwaatʋ natʋyʋ taa ɛyʋ lesiɣ mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ. . . . Piyeba nɛ ma-lɩmaɣza lɛɣzɩ nɛ atɩtasɩ wɛʋ kʋñɔŋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ.”​—Raquel

“Nɛ taabalʋ kɩbanʋ nɔɔyʋ sɩnɩ-m nɛ manɩɩ pɩ-taa se pɩcɛyaa se mɔnɖɔkɩ man-tɩ nɛ mantaayele nɛ pitibi-m yɔɔɔ. Ɛhɔm ma-lɩmaɣza nɛ nɔɔ kɩbaŋa nɛ ewoni Eklesɩyastɩ 3:6 yɔɔ nɛ eheyi-m se alɩwaatʋ natʋyʋ taa ɛyʋ lesiɣ mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ. Pɩɩwɛ kaɖɛ se mamʋ lɔŋ tasʋʋ mbʋ, ɛlɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ ɖeyi ɖeyi pɩɩpɔzɩ-m. Piyeba nɛ ma-lɩmaɣza tɩtasɩ wɛʋ kʋñɔŋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ.”

Elizabeth yɔɔdaa se: “Ye ña nɛ ña-walʋ yaa ña-halʋ mi-nesi ɖɔkʋʋ ɛcɛba yɔ, pɩkɛnɩ kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa pɩcɛyaa se lalaa ɩɖʋʋ-ŋ nesi yɔ. Maawɛnɩ taabalʋ kɩbanʋ weyi ɛkpazaɣ-m ɖoŋ paa evemiye nɖɩ yɔ. Ɛnɩɣaɣ ma-wɩzasɩ nɛ halɩ ewiliɣ nɛ ɛhɛzɩɣ ma-laŋɩyɛ nɛ ɛwɩlɩɣ se ɛsɔɔlɩ-m siŋŋ. Piyeba nɛ pɩtɩtasɩ-m labʋ ɛzɩ mɛwɛ men-ɖeke yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se Yehowa tɩŋnɩ ɛ-yɔɔ nɛ ɛwaa ma-laŋɩyɛ taa heŋ.”

KƲDƆŊ NƐ AKPADƖYƖTƲ ALƖWAATƲ TAA

“Mantɩmɩɣ nɛ pɩtɛ lɛ, Yehowa tɩŋɩɣnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛkpazɩɣ-m ɖoŋ.”​—Luis

Luis weyi ɛ-tɔm ɖɩɩyɔɔdɩ takayaɣ kanɛ ka-kajalaɣ ñʋʋ taa yɔ, ɛɛwɛnɩ laŋɩyɛ kʋdɔŋ nɛ halɩ ecoɖi sɩm tam nabʋlɛ. Paa evemiye nɖɩ lɛ, paɖʋʋ-ɩ helim mbʋ payaɣ se oxygène yɔ ñɩɣtʋ 16. Ɛtɔm se: “Mantɩmɩɣnɩ Yehowa paa ɛzɩmtaa. Nɛ mantɩmɩɣ nɛ pɩtɛ lɛ, Yehowa tɩŋɩɣnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛkpazɩɣ-m ɖoŋ. Mɛwɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ nɛ manawa se ɛmaɣzɩɣ mɔ-yɔɔ nɛ ɛsɩɣnɩ-m, mbʋ yebina nɛ alɩwaatʋ ndʋ mantɩmɩɣnɩ-ɩ yɔ, mehikiɣ abalɩtʋ.”

Petra wɛnɩ pɩnzɩ 80 mbʋ yɔ; ɛyɔɔdaa se: “Mɔnsɔɔlaa se mala tʋma sakɩyɛ, ɛlɛ maapɩzɩɣ. Pɩcɛyɩɣ-m kpem se mon-ɖoŋ wɛɛ nɛ ɛtɛŋ. Mantɩtasɩ ɖoŋ wɛʋ nɛ pɩɩwɛɛ se mankpakɩɣ kɔ nɛ pɩsɩnɩ-m. Pɩtɔzʋʋ-m alɩwaatʋ ndʋ Yesu kaatɩmnɩ ɛ-Caa se ye pɩsaŋ yɔ, eyele nɛ kaɖɛ nɖɩ  ɖɩcaɣaɣ ɛ-yɔɔ kɔm yɔ, ɖɩtaakɔɔ yɔ tɩ-yɔɔ. Ɛlɛ Yehowa kaakpazɩ Yesu ɖoŋ nɛ mbʋ ɖɔɖɔ ɛwɛɛ ɛkpazɩɣ-m ɖoŋ sɔnɔ. Adɩma kɛnɩnɩ kɔyɛ nɖɩ mankpakɩɣ paa evemiye nɖɩ yɔ. Mɔyɔɔdʋʋnɩ Ɛsɔ adɩma taa nɛ pɩtɛ lɛ, ma-wɩzasɩ pasɩɣ siŋŋ.”​—Maatiyee 26:39.

Mbʋ ɖɔɖɔ pɩwɛɛ pɩlakɩ Julian weyi ɛwɛɛ ɛlʋkɩnɩ sclérose kʋdɔmɩŋ pɩnzɩ 30 yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Lɛɛlɛɛyɔ paa pɔbɔla kpelaɣ taa mɛwɛɛ yɔ, manɩɣ leleŋ me-wezuu caɣʋ taa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, mankpakɩɣ ma-alɩwaatʋ nɛ mansɩɣnɩ ɛyaa lalaa. Haʋ pɩzɩɣ piyele nɛ ɛyʋ wɩzasɩ pasɩ, nɛ Yehowa wɛɛ ɛɖɔŋ ɛ-tɔm ndʋ ɛɛyɔɔdaa se ɛkpazɩɣ-ɖʋ ɖoŋ kaɖɛ alɩwaatʋ taa yɔ, tɩ-yɔɔ. Ɛzɩ apostoloo Pɔɔlɩ yɔ, manpɩzɩɣ mɔyɔɔdɩ se: ‘Manpɩzɩɣ pɩtɩŋa payɩ, weyi ɛsɔzʋʋ-m ɖoŋ yɔ ɛ-yɔɔ.’”​—Filiipu 4:13.

ALƖWAATƲ NDƲ ÐƐ-ƐYƲ KƲSƆƆLƲ NƆƆYƲ SƖKƖ YƆ

Antonio weyi elesi ɛ-caa yɔ, ɛtɔm se: “Alɩwaatʋ ndʋ man-caa lesi e-wezuu kɛgbɛdɩsaɣ nakɛyɛ taa yɔ, kajalaɣ taa lɛ pɩlakaɣ-m ɛzɩ pɩtɩkɛ toovenim yɔ.” Pɩɩpɩzɩɣ nɛ pimuli-i mbʋ: Ɛbɛ ɛlaba nɛ pɩwɛɛ se lɔɔɖɩyɛ ɛmabɩ-ɩ habɩyɛ kpɛŋa yɔɔ peeɖe? Ɛlɛ mantaapɩzɩɣ se mala nabʋyʋ. Efiɣnaa nɛ pɩla kɩyakɩŋ kagbanzɩ lɛ ɛsɩ. Mɔnɖɔkaɣ man-tɩ mon-ɖoo ɛzɩdaa, ɛlɛ mɔnkɔŋ mɛwɛ men-ɖeke lɛ, manpaɣzɩ wiu nɛ mɔnpɔzʋʋ man-tɩ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ? Ɛzɩ ɛbɛ yɔɔ kpem?’

“Kaɖɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, maawɛɛ mɔnpɔzʋʋ Yehowa tam se ɛsɩnɩ-m nɛ manpɩzɩ mɔnɖɔkɩ man-tɩ nɛ ɛha-m ɖɔɖɔ laŋhɛzɩyɛ. Pɩsɩnɩ-m nɛ ma-lɩmaɣza paɣzɩ hɛʋ pazɩ pazɩ. Mɔntɔzaa ɖɔɖɔ se Bibl yɔɔdaa se kaɖɛ nɖɩ ɛyʋ tɩɖʋna yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkɔɔ ɖa-taa paa anɩ ɛ-yɔɔ. Maapɩtɩɣ kaaʋ se sɩɖaa fezuu alɩwaatʋ talɩɣ lɛ, mankaɣ ɖaɣnʋʋ naʋ man-caa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ ɛɛcɛtɩɣ.”—Eklesɩyastɩ 9:11; Yohanɛɛsɩ 11:25; Tiiti 1:2.

“Paa ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ kɛgbɛdɩsaɣ ŋga kalɩzɩ ɖa-pɩyalʋ wezuu yɔ, ɖɩwɛɛ ɖɩtɔzʋʋ alɩwaatʋ kɩbandʋ ndʋ ɖa nɛ ɩ ɖɩkaɣ wɛʋ yɔ, tɩ-yɔɔ.”​—Robert

Robert weyi ɖɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm takayaɣ kanɛ ka-kajalaɣ ñʋʋ taa yɔ, ɛwɛnɩ ɖɔɖɔ lɩmaɣza ana. Ɛyɔɔdaa se: “Ma nɛ ma-halʋ Maribel ɖɩkɔm ɖɩwɛɛnɩ lɩmaɣza taa laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-tɔm pɔyɔɔdɩ Filiipu 4:6, 7 taa yɔ. Yehowa tɩmnʋʋ sɩnɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ. Laŋhɛzɩyɛ nɖɩ, ɖɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖiheyi tɔm kɛdɩyaa sɩɖaa fezuu lidaʋ ŋgʋ ɖɩwɛɛna yɔ, kɩ-tɔm. Paa ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ kɛgbɛdɩsaɣ ŋga kalɩzɩ ɖa-pɩyalʋ wezuu yɔ, ɖɩñakɩ pana se ɖa-lɩmaɣza ɩwɛɛ alɩwaatʋ kɩbandʋ ndʋ ɖa nɛ ɩ ɖɩkaɣ wɛʋ yɔ, tɩ-yɔɔ.

“Ðo-koobiya Yehowa aseɣɖe Tɩnaa nabɛyɛ heyi-ɖʋ se pana-ɖʋ teelee yɔɔ, ɖɩwɛɛ nɛ ɖɩyɔɔdʋʋ ɖe-tisuu tɔm nɛ abalɩtʋ lɛ, ɖicosi-wɛ se ɖɩɩpɩtɩɣ kaaʋ se adɩma sakɩyɛ wena palabɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ, ana hanɩ-ɖʋ ɖoŋ. Toovenim lɛ Yehowa kaatɩŋnɩ laŋɩyɛ hɛzʋʋ tɔm ndʋ ɖo-koobiya maɣaɣ-ɖʋ yɔ, tɩ-yɔɔ nɛ ɛhɛzɩɣ ɖa-laŋa.”

Ɛzɩ kɩɖaŋ ndɩ ndɩ ɛnɛ ɩwɩlʋʋ yɔ, Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛhɛzɩ ɖa-laŋa paa kʋñɔŋ ŋgʋ lɛ kɩ-taa! Paa kaɖɛ nɖɩ taa ŋwɛɛ yɔ, tɩlɩ se ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋnɩ nʋmɔʋ nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋhiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ. * Ye mbʋ pɩsɩnɩ Yehowa yɔɔ nɛ ŋhiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ kaɖɛ alɩwaatʋ taa. Ɛkɛ Ɛsɔ weyi “ɛhɛzɩɣ ɖa-laŋa pɩtɩŋa pɩ-taa yɔ.”​—2 Kɔrɛntɩ 1:3; ABT.

^ tay. 5 Pɛlɛɣzɩ ɛyaa nabɛyɛ hɩla.

^ tay. 23 Ye ŋsɔɔlaa se pasɩnɩ-ŋ nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ nɛ ɛhɛzɩ ña-laŋɩyɛ yɔ, ɖitendi-ŋ yɔɔdɩnɩ ñe-egeetiye taa Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa, yaa ma takayaɣ Ɛgbɛyɛ Piliŋa ŋga kɔ-ñɔtɩnɩ-ŋ yɔ.