Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | LE ŊPƖZƖƔ NƐ ŊHIƔ LAŊƖYƐ HƐZƲƲ?

Pɩpɔzɩ ɖa-tɩŋa laŋɩyɛ hɛzʋʋ

Pɩpɔzɩ ɖa-tɩŋa laŋɩyɛ hɛzʋʋ

Ŋtɔzʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ŋŋkɛ pɩɣa nɛ putuuluu-ŋ nɛ ŋtɔlʋʋ yɔ tɩ-yɔɔ? Pɩtɩla ñe-nimbe mʋwaɣ heŋ yaa ña-nʋmbɔla nɔɔ taa kpɛzaɣ. Ŋtɔzʋʋ ɖɔɖɔ ɛzɩma ño-ɖoo lakaɣ-ŋ kaaka nɛ ɛhɛzɩɣ ña-laŋɩyɛ yɔ, pɩ-yɔɔ? Pɩtɩla ɛhɩzaɣ ñe-heŋ taa nɛ pʋwayɩ lɛ ɛɖʋʋ kɔyɛ. Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋwilaɣ, ɛlɛ ɛtɛŋ nɛ ɛkpaɣ-ŋ ɛ-nɔkɔyʋʋ taa lɛ pɩhɛzɩɣ ña-laŋɩyɛ nɛ ŋpaɣzɩ sɔʋ wɩzasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ. Ñe-wezuu caɣʋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, ño-ɖoo kaawɛ ñɔ-cɔlɔ kpam nɛ ɛhɛzɩɣ ña-laŋɩyɛ.

Ɛlɛ ŋwɛɣ nɛ ŋpaɣlɩɣ lɛ, ñe-wezuu caɣʋ wɛɣ nɛ kɩlakɩ kaɖɛ. Ña-kʋñɔmɩŋ wɛɣ nɛ ɩɖɔʋ nɛ pɩwɛ-ŋ ɖɔɖɔ kaɖɛ se ŋhiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ. Ño-ɖoo ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛkpaɣ-ŋ ɛ-nɔkɔyʋʋ taa nɛ ɛhɛzɩ ña-laŋɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ŋpaɣlɩɣ nɛ ŋkatɩɣ kala ndɩ ndɩ yɔ. Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ kʋñɔmɩŋ ɛnɩ ɩ-taa nɩɩyɩ tɔm.

  • Wiɖiyi ña-tʋmɩyɛ wɛɛkaa nɛ ŋsʋʋ kʋñɔŋ taa? Julian yɔɔdaa se pisidi ɛ-lɩmaɣza nɛ ɛɛnaɣ se ɛla ɛzɩma. Ɛɛpɔzaɣ ɛ-tɩ se: ‘Ɛzɩma mankaɣ labʋ nɛ mɔncɔnɩ mɔ-hɔʋ yɔɔ? Malabɩ tʋmɩyɛ nɛ kpekpeka pɩnzɩ sakɩyɛ, pɩlabɩ ɛzɩma nɛ tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ maɣzɩɣ se mɛnfɛyɩnɩ wazaɣ?’

  • Pɩtɩla kʋñɔŋ ŋgʋ kɩ-taa ɛyʋ sʋʋ alɩwaatʋ ndʋ e-nesi ɖɔkʋʋ cɛkɩ yɔ, kɩtɛmɩ-ŋ talʋʋ. Raquel yɔɔdaa se: “Pɩlakɩ fenasɩ 18 yɔ ma-walʋ ɖɛwa nɛ eyebi-m; alɩwaatʋ ndʋ ɛɖɛwa yɔ, maanɩ siziŋ siŋŋ. Laŋwɛɛkɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa maawɛ yɔ ɖɩ-wayɩ fɛyɩ. Manɩɣaɣ siziŋ tomnaɣ yɔɔ nɛ lɩmaɣza taa. Piiyeba nɛ sɔɔndʋ kpa-m siŋŋ.”

  • Pɩtɩla kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ wɛɛ kɩcɛyɩ-ŋ nɛ pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ wiɖiyi ñɔ-yɔɔ ɛɛkaɣ cɛbʋ yɔ. Pɩtɩla nabʋyʋ taa pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ caanaʋ taa caja Yɔb yɔ. Ewilaa nɛ ɛtɔ se: “Me-lidaʋ ɖʋ lɩm; maakaɣ tasɩɣ wɛʋ.” (Yɔb 7:16) Pɩtɔma yɔ, nabʋyʋ taa ña-lɩmaɣza lakɩ kʋyʋma nɛ abalʋ weyi payaɣ se Luis yɔ, ɛ-ñɩna; ɛwɛnɩ pɩnzɩ 80 nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Nabʋyʋ taa pɩlakɩ-m ɛzɩ manɖaŋ kɩɖaŋʋʋ se sɩm ɛkɔɔ nɛ pɩkpaɣ-m yɔ.”

  • Yaa pɩtɩla yɔ kʋñɔŋ ŋgʋ kɩ-taa ɛyʋ sʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩkɩ yɔ, kɩtɛmɩ-ŋ talʋʋ nɛ piyele nɛ ŋñɩnɩɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ. Robert yɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ man-pɩyalʋ sɩbɩ ɛsɔdaa lɔɔɖɩyɛ kɛgbɛdɩsaɣ nakɛyɛ taa yɔ, kajalaɣ lɛ pɩlakaɣ-m ɛzɩ pɩtɩkɛ toovenim yɔ. Pʋwayɩ lɛ manpaɣzɩ nɩʋ siziŋ, siziŋ weyi Bibl kpaɣ nɛ kɩmaɣzɩnɩ laɣɖɛ nɖɩ ɖɩtʋlʋʋ ɛyʋ laŋɩyɛ yɔ.”​—Luka 2:35.

Paa Robert, Luis, Raquel, nɛ Julian paakatɩ kala ndɩ ndɩ yɔ, papɩzaa nɛ pehiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ kʋñɔmɩŋ weyi ɩtalɩ-wɛ yɔ ɩ-taa. Pehiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa tʋ, laŋɩyɛ hɛzɩyʋ weyi ɛ-wayɩ fɛyɩ yɔ ɛ-cɔlɔ. Ɛzɩma tɩyɛ ɛhɛzɩɣ ɛyaa laŋa? Ɛkaɣ hɛzʋʋ ɖɔɖɔ ña-laŋɩyɛ kʋñɔmɩŋ weyi ɩ-taa ŋwɛɛ yɔ?