Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | LE ŊPƖZƖƔ NƐ ŊHIƔ LAŊƖYƐ HƐZƲƲ?

Ɛzɩma tɩyɛ Ɛsɔ hɛzɩɣ ɛyaa laŋa?

Ɛzɩma tɩyɛ Ɛsɔ hɛzɩɣ ɛyaa laŋa?

Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaa se Yehowa * kɛ Ɛsɔ weyi “ɛnaɣ ɖa-pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛhɛzɩɣ ɖa-laŋa pɩtɩŋa pɩ-taa yɔ. Ɛhɛzɩɣ ɖa-laŋa ɖa-kʋñɔmɩŋ tɩŋa taa.” (2 Kɔrɛntɩ 1:3, 4; ABT) Bibl tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se nɔɔyʋ fɛyɩ se Ɛsɔ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ-ɩ. Ye mbʋ, paa kʋñɔŋ ŋgʋ kɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ kɩpaɣlɩ ɛzɩma yɔ, ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛpɩzɩɣ nɛ ɛhɛzɩ ɖa-laŋɩyɛ.

Ɛlɛ, pɩwɛɛ se ɖɩla nabʋyʋ pʋcɔ nɛ Ɛsɔ hɛzɩ ɖa-laŋɩyɛ. Ye ɖɩtɩkatɩ ɖɔkɔtɔ nɛ ɖiheyi-i mbʋ pɩcɛyɩɣ-ɖʋ yɔ, ɛzɩma ɛpɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ? Nayʋ Amosi kaapɔzɩ tɔm tʋnɛ: “Ɛzɩ ɛyaa naalɛ kpɛndɩɣ nɛ pɔɖɔŋ nɛ patɩnɩɩnɩ ɖama fayɩɩɩ?” (Amosi 3:3) Pʋyɔɔ Bibl seɣtiɣ-ɖʋ se: “Ɩñɔtɩ mɩ-tɩ nɛ Ɛsɔ nɛ ɛñɔtɩ ɛ-tɩ nɛ mɩ.”​—Yakubu 4:8.

Ɛbɛ yɔɔ pɩfɛyɩ se ɖɩpɩtɩ se Ɛsɔ kaɣ-ɖʋ ñɔtɩnʋʋ? Kajalaɣ lɛ, eheyi-ɖʋ tam sakɩyɛ se ɛsɔɔlaa se ɛsɩnɩ-ɖʋ. (Kalɩ  aɖakaɣ ŋga kɛwɛ hɔɔlʋʋ kʋnɛ kɩ-yɔɔ yɔ, ka-taa tɔm.) Nabʋlɛ lɛ, caanaʋ taa nɛ ɖa-alɩwaatʋ taa ɛyaa sakɩyɛ yɔɔdaa se Ɛsɔ hɛzɩ pa-laŋa pa-kʋñɔmɩŋ taa.

Ɛzɩ ɛyaa sakɩyɛ mba pañɩnɩɣ se Ɛsɔ ɛhɛzɩ pa-laŋa sɔnɔ yɔ, Wiyaʋ Daviid kaakatɩ kala sakɩyɛ. Alɩwaatʋ natʋyʋ taa, ɛtɩmnɩ Yehowa nɛ eheyi-i se: “Nɩɩ ma-adɩma, mamakɩ kubusi nɛ ñɔ-cɔlɔ kiŋ lɛ.” Ɛsɔ cosi ɛ-adɩma ana a-yɔɔ? Ɛɛɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ Daviid yɔɔdɩ pʋwayɩ se: “Ɛsɩnɩ-m nɛ pɩlabɩ-m leleŋ.”​—Keɣa 27:2, 7.

ƐSƆ ÐƲ YESU TƲMƖYƐ SE ƐHƐZƖ ƐYAA LAŊA

Ɛsɔ ɖʋwa se Yesu ɛla tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ naɖɩyɛ laŋa hɛzʋʋ nʋmɔʋ taa. Tʋma wena Ɛsɔ ɖʋ Yesu yɔ, a-taa naɖɩyɛ lɛ se ɛɖʋ “kɔyɛ laŋa taa kɩjɩkpɩŋ” taa nɛ ɛhɛzɩ “mba pewiɣ yɔ pe-kpeekpe pa-laŋa.” (Izaayii 61:1, 2) Ɛzɩ natʋ tɔm kaayɔɔdʋʋ yɔ, ‘mba palakɩ kʋñɔŋ nɛ pɩnɩɣ-wɛ yɔ,’ Yesu kaacɔnɩ pe-ɖeɖe camɩyɛ nɛ ɛhɛzɩ pa-laŋa.​—Maatiyee 11:28-30.

Yesu tɩŋnɩ sɔɔlɩm nɛ lɔŋ kɩbaŋ weyi ɛtasaɣ ɛyaa yɔ ɩ-yɔɔ nɛ ɛhɛzɩ pa-laŋa, nɛ halɩ nabʋyʋ taa ɛwaɣaɣ pa-kʋdɔmɩŋ ɖɔɖɔ. Evemiye naɖɩyɛ canaɣ nakɛyɛ tendi Yesu se: “Ye ŋsɔɔlaa kɔyɔ, ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ mɔ-yɔɔ cɛ.” Peeɖe pɩlabɩ Yesu pʋtɔdɩyɛ nɛ ecosi-kɛ se: “Mɔnsɔɔlaa, ñɔ-yɔɔ ɛcɛ.” (Maarkɩ 1:40, 41) Nɛ canaɣ ŋga, kɔ-yɔɔ cɛ ɖɔɖɔ.

 Sɔnɔ, Ɛsɔ Pɩyalʋ fɛyɩ tɛtʋ yɔɔ se ɛhɛzɩ paa weyi lɛ ɛ-laŋɩyɛ. Ɛlɛ ɛ-Caa Yehowa weyi “ɛnaɣ ɖa-pʋtɔdɩyɛ nɛ ɛhɛzɩɣ ɖa-laŋa pɩtɩŋa pɩ-taa yɔ,” eɖiɣni hɛzʋʋ ɛyaa laŋa pa-kʋñɔmɩŋ taa. (2 Kɔrɛntɩ 1:3; ABT) Iyele nɛ ɖɩtazɩ nʋmɔŋ sɔsɔŋ naanza weyi ɩ-yɔɔ Ɛsɔ tɩŋɩɣna nɛ ɛhɛzɩɣ ɛyaa laŋa yɔ, ɩ-taa.

  • Bibl. “Tɔm ndʋ pama-tʋ lɔndaa yɔ, pama-tʋ ti-kpeekpe se pawɩlɩ-ɖʋ tʋ nɛ ɖihiɣ abalɩtʋ nɛ laŋhɛzɩyɛ, nɖɩ Takayaɣ Kiɖeɖeɣa haɣ yɔ, nɛ ɖɩwɛɛnɩ lidaʋ.”​—Roma 15:4.

  • Ɛsɔ fezuu kiɖeɖeu. Yesu sɩba nɛ pɩla pazɩ lɛ, Krɩstʋ ɛgbɛyɛ kpeekpe sʋʋ laŋhɛzɩyɛ alɩwaatʋ natʋyʋ taa. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ agbaa wena aawɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, “awɛɛ apaɣlɩɣ nɛ añaŋ [Yehowa] nɛ fezuu kiɖeɖeu hɛzɩɣ a-laŋɩyɛ.” (Tʋma Labʋ 9:31) Fezuu kiɖeɖeu kɛnɩ ɖoŋ weyi Ɛsɔ lakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ nɛ ɖoŋ ɛnɩ ɛ-wayɩ fɛyɩ. Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ ɖoŋ ɛnɩ ɛ-yɔɔ nɛ ɛhɛzɩ paa weyi ɛ-laŋɩyɛ paa kʋñɔŋ ŋgʋ kɩ-taa.

  • Adɩma. Bibl tasɩɣ-ɖʋ lɔŋ se: “Ɩtaalɛyɩ natʋyʋ; paa kɛdɛɖaɣ ŋga taa, ɩɖɔkɩ adɩma, sɛtʋ ɛsʋʋ-mɩ nɛ iheyi Ɛsɔ mbʋ ɩtɛɖɩɣ yɔ. Nɛ Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩkpaɖɩ lɔŋ kpeekpe yɔ, ɖɩɖɔkɩ mɩ-laŋa nɛ mɩ-maɣzɩm.”—Filiipu 4:6, 7.

  • Ðo-koobiya Krɩstʋ mba pɩzɩɣ pɛkɛnɩ-ɖʋ taabalaa kɩbama mba pɛhɛzɩɣ ɖa-laŋa kaɖɛ alɩwaatʋ taa yɔ. Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ e-koobiya Krɩstʋ mba tɔm lɛ, ɛtɔma se: “Pɛkɛ-m laŋhɛzɩyɛ” “kʋñɔmɩŋ kpeekpe taa.”​—Koloosi 4:11; 1 Tesalooniiki 3:7.

Ɛlɛ pɩtɩla ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se toovenim taa lɛ, ɛzɩma Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ nʋmɔŋ ɛnɛ ɩ-yɔɔ nɛ ɛhɛzɩ ña-laŋɩyɛ? Ɛyaa mba ɖɩɩtɛm yɔɔdʋʋ pɔ-tɔm se pasʋ kʋñɔmɩŋ ndɩ ndɩ taa yɔ, yele nɛ ɖɩna ɛzɩma Ɛsɔ hɛzɩ pa-laŋa yɔ. Ɛzɩ ɛyaa mba yɔ, ŋkaɣ naʋ se Ɛsɔ ɖiɣni ɖɔm ɛ-tɔm kɩbandʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Ɛzɩ ɖoyo hɛzʋʋ ɛ-pɩɣa laŋɩyɛ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ mankaɣ mɩ-laŋa hɛzʋʋ.”​—Izaayii 66:13.

^ tay. 3 Bibl taa lɛ Ɛsɔ hɩɖɛ lɛ Yehowa.