Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

NABƐYƐ MAƔZƖƔ SE kasɩŋnɩ ɖoŋ weyi Ɛsɔ wɛnɩ ɛyʋ laŋɩyɛ yɔɔ yɔ, lalaa ñamaɣzɩɣ se kɛkɛnɩ ɖʋtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ɛyaa tɩŋɩɣna se laŋhɛzɩyɛ nɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ɩwɛɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ. Suwe ŋmaɣzɩɣ?

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

“Ɛsɔdaa Ɛsɔ kaɣ lɩzʋʋ Kewiyaɣ nakɛyɛ, nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ-kɛ ɖɩzʋʋ. . . . Kakaɣ tuzuu nɛ kɛpɛɖɩ kewiyisi nzɩ yɔ sɩ-tɩŋa.” (Danɩyɛɛlɩ 2:44) Ye mbʋ, Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛ komina nakʋyʋ na.

TƆM NDƲ ÐƆÐƆ BIBL WƖLƖƔ-ÐƲ?

  • Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ wɛʋ ɛsɔdaa nɛ kala ka-tʋmɩyɛ.​—Maatiyee 10:7; Luka 10:9.

  • Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ e-Kewiyaɣ yɔɔ nɛ eyele nɛ ɛ-sɔɔlɩm la ɛsɔdaa nɛ tataa.​—Maatiyee 6:10.

Ɛzɩmtaa Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ kɔm?

SUWE ŊMAƔZƖƔ?

  • Nɔɔyʋ ɛɛsɩŋ

  • Kɔñɔtaa

  • Kaakaɣ kɔm

NDƲ BIBL YƆƆDƲƲ YƆ

“Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ yɔ, pakaɣ-tʋ susuu ɛjaɖɛ kpeekpe taa, se ɛyaa kpeekpe ɩnɩɩ. Nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ ɛjaɖɛ tɛm kɔŋ kɛlɛ.”(Maatiyee 24:14) Posusuu Ɛsɔtɔm kɩbandʋ kedeŋa kpeekpe yɔɔ nɛ pɩtɛ lɛ, Ɛsɔ Kewiyaɣ kɔŋ nɛ keɖezi ɛjaɖɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖɩnɛ.

TƆM NDƲ ÐƆÐƆ BIBL WƖLƖƔ-ÐƲ?

  • Nɔɔyʋ ɛɛsɩŋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ kɛɛkɛɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ kɔm yɔ.​—Maatiyee 24:36.

  • Natʋ tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ Kewiyaɣ ñɔtɩ kpam.​—Maatiyee 24:3, 7, 12.