FEŊUU TILIMIYE No 5 2016 | Le ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ?

Pɩpɔzʋʋ-ɖʋ laŋɩyɛ hɛzʋʋ, kɔzɩ kɔzɩ kaɖɛ alɩwaatʋ taa. Ñʋŋ ɛnɛ ɩwɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma Ɛsɔ hɛzɩɣ ɖa-laŋa kʋñɔŋ alɩwaatʋ taa yɔ.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Pɩpɔzɩ ɖa-tɩŋa laŋɩyɛ hɛzʋʋ

Le ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ ye ŋhɩnɩ kʋdɔŋ sɔsɔŋ nakʋyʋ, ye ñe-nesi ɖɔkʋʋ ɛsʋ kaɖɛ taa yaa ŋlesi ña-tʋmɩyɛ yɔ?

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛzɩma tɩyɛ Ɛsɔ hɛzɩɣ ɛyaa laŋa?

Nʋmɔŋ naanza weyi ɩsɩɣnɩ weyi ɛwɛ kʋñɔŋ taa yɔ.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ kaɖɛ alɩwaatʋ taa?

Ɛzɩma nabɛyɛ hiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ alɩwaatʋ ndʋ pɩɩpɔzɩ-wɛ pʋ yɔ.

MAƔZƖNƖ PE-TISUU

‘Yehowa tɩnɩ you’

Ɛbɛ sɩnɩ Daviid nɛ ɛwa Gooliyaatɩ? Lɔŋ weyi Daviid tɔm kpɛlɩkɩɣ-ɖʋ?

Daviid nɛ Gooliyaatɩ—Pɔ-tɔm kɛ toovenim na?

Nabɛyɛ maɣzɩɣ se Daviid nɛ Gooliyaatɩ pɔ-tɔm tɩkɛ toovenim. Ɛlɛ pɛwɛnɩ toovenim se pɛwɛnɩ lɩmaɣza ana?

BIBL LƐƔZƖƔ ƐYAA WEZUU CAƔƲ

Maakɛ pana nɛ puuyaɣ tʋ

Ɛbɛ sɩnɩ you laɖʋ nɔɔyʋ Mɛkɩsiiki ɛjaɖɛ taa nɛ ɛlɛɣzɩ ɛ-wɛtʋ?

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?

Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ, tɩpɩzɩɣ nɛ tɩɖɩɣzɩ-ŋ