Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛsɔ kɛ weyi ‘ɛnɩɣ ɖa-adɩma’ yɔ. —KEƔA 65:19

Tɩmɩɣ kaahɛzaɣ nɛ ŋhiɣ Ɛsɔ lootiye

Tɩmɩɣ kaahɛzaɣ nɛ ŋhiɣ Ɛsɔ lootiye

Ɛsɔ labɩ ɛyaa kʋjɔʋ sɔsɔʋ nakʋyʋ; ŋgʋ lɛ waɖɛ nɖɩ pɛwɛna se patɩŋnɩ adɩma yɔɔ nɛ peheyi-i pa-taa tɔm yɔ. Nayʋ Daviid tɩmaa se: “Ɛsɔ welisini-m camɩyɛ, ɛnɩ ma-adɩma.” (Keɣa 65:19) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɩmɩ nɛ Ɛsɔ welisi ɖa-adɩma nɛ ɛwazɩ-ɖʋ?

LA ADƖMA WENA ALƖNƖ ÑA-LAŊƖYƐ TAA YƆ NƐ TƖ LUZUU

Adɩma wena ŋlakɩ yɔ, ayeki se Ɛsɔ ɛtɩlɩ ña-laŋɩyɛ taa tɔm nɛ ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ yɔ. (Keɣa 61:9) Ðoŋ Tɩŋa Tʋ sɔɔlɩ adɩma wena alɩɣnɩ laŋɩyɛ taa yɔ.

ŊŊLAKƖ ADƖMA LƐ LABƖNƖ TƲMƖYƐ ƐSƆ HƖÐƐ MAƔMAƔ

Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ wɛnɩ hɩla kɩsɛsɛna sakɩyɛ, ɛlɛ hɩɖɛ kʋɖʋmɖɩyɛ kɛnɩ ɛ-hɩɖɛ maɣmaɣ. Ɛyɔɔdaa se “Ma yɔ [Yehowa]; ma-hɩɖɛ lɛ.” (Izaayii 42:8) Palabɩnɩ tʋmɩyɛ hɩɖɛ Yehowa tam ɛzɩ 7 000 mbʋ yɔ Masɩ Kiɖeɖesi taa. Nayaa sakɩyɛ ya Ɛsɔ hɩɖɛ maɣmaɣ nɛ ñamtʋ alɩwaatʋ ndʋ pɔyɔɔdaɣnɩ-ɩ yɔ. Abraham yɔɔdaa se: “Pɩtaawɩzɩ . . . [Yehowa], nɛ manpɩzɩ mɔyɔɔdɩ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 18:30) Ða ɖɔɖɔ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlabɩnɩ tʋmɩyɛ Ɛsɔ hɩɖɛ Yehowa alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɩmɩɣnɩ-ɩ yɔ.

ŊPƖZƖƔ ŊTƖMƖNƖ ƐSƆ ÑA-MAƔMAƔ ÑA-KƲNƲŊ TAA

Ɛsɔ sɩm ɖa-ñʋʋ taa maɣzɩm nɛ ɖa-laŋɩyɛ taa tɔm nɛ paa kʋnʋŋ ŋgʋ kɩ-taa ɖɩtɩmɩɣnɩ-ɩ yɔ ɛnɩɣ. Ɛsɔtɔm heyiɣ-ɖʋ se: “Ɛsɔ ɛɛtʋkʋʋ ɛyaa taa, ɛlɛ paa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa, weyi ɛñaŋɩ-ɩ nɛ ɛlakɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu yɔ ɛ-tɔm kɛdɩɣnɩ-ɩ.”—Tʋma Labʋ 10:34, 35.

Ɛlɛ, pɩtasɩnɩ adɩma labʋ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtasɩ nabʋyʋ labʋ pʋcɔ nɛ Ɛsɔ wazɩ-ɖʋ. Tɔm ñʋŋ weyi ɩkɔŋ yɔ ɩ-taa ɖɩkaɣ yɔɔdʋʋ mbʋ pɩwɛɛ se ɖɩtasɩ labʋ yɔ pɩ-tɔm.