Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ yɔɔ tɔm pɩtɩŋnɩ ɛ-nayaa yɔɔ

Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ yɔɔ tɔm pɩtɩŋnɩ ɛ-nayaa yɔɔ

Ɛsɔ kaaheyi ɛ-nayaa tɔm kɩcɛyɩtʋ natʋyʋ caanaʋ taa se peheyi ɛyaa. Ɛzɩ tɔm ndʋ tɩpɩzɩɣ nɛ tɩwɩlɩ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩla nɛ ɖihiɣ Ɛsɔ wazasɩ yɔ? Ɛɛɛ. Iyele nɛ ɖɩna mbʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ nayaa siɣsiɣ tɩnaa nabɛyɛ naadozo cɔlɔ yɔ.

ABRAHAM

Ɛsɔ ɛɛtʋkʋʋ ɛyaa taa nɛ ɛsɔɔlaa se ɛwazɩ ɛyaa tɩŋa.

Ɛsɔ labɩ nayʋ Abraham tamaɣ se “ñɔ-yɔɔ pakaɣ wazʋʋ tataa ajɛɛ kpeekpe yɔɔ.”—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 12:3.

Ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Ɛsɔ sɔɔlɩ-ɖʋ siŋŋ nɛ ɛsɔɔlaa se ɛwazɩ hɔŋ tɩŋa taa abalaa, halaa, nɛ piya; pɩ-tɔbʋʋ se ɛyaa mba payɩ pañaŋɩ-ɩ yɔ.

MOYIZI

Ɛsɔ kɛ pʋtɔdɩyɛ nayʋ nɛ ɛwazɩɣ mba pañakɩ pana se patɩlɩ-ɩ yɔ.

Ðoŋ Tɩŋa Tʋ ha nayʋ Moyizi ɖoŋ nɛ ɛla piti lakasɩ sɔsɔsɩ. Paa mbʋ yɔ, Moyizi tɩmaa se: “Wɩlɩ-m ñɔ-nʋmɔʋ nɛ mansɩmɩ-ŋ nɛ menɖeni-ŋ.” (Ejipiti Lɩʋ 33:13) Ɛsɔ taa labɩ leleŋ nɛ Moyizi adɩma nɛ ɛwazɩ-ɩ nɛ eyele nɛ Moyizi tɩlɩ ɛ-nʋmɔŋ nɛ ɛ-wɛtʋ nɛ pɩkɩlɩ. Kɩɖaʋ nakʋyʋ yɔ, Moyizi kpɛlɩkaa se Lɩzɩyʋ kɛnɩ “Ɛsɔ, pʋtɔdɩyɛ nayʋ nɛ hɛndɩyʋ.”—Ejipiti Lɩʋ 34:6, 7.

Ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Ɛsɔ sɔɔlaa se ɛwazɩ ɖa-tɩŋa, abalaa, halaa, nɛ piya, pɩ-tɔbʋʋ se ɛyaa mba payɩ pañakɩ pana se patɩlɩɩ-ɩ camɩyɛ yɔ. Ɛwɩlɩ-ɖʋ Masɩ Kiɖeɖesi taa ɛzɩma ɖɩsɛɛ-ɩ yɔ nɛ ɛsɔɔlaa se ɛwazɩ-ɖʋ.

YESU

Ɛyaa siziŋ nɩʋ seɣti Yesu nɛ ɛwaa-wɛ pa-kʋdɔmɩŋ paa pɩtɩɩkɛ kʋdɔŋ ŋgʋ yɔ

 Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖihiɣ Ɛsɔ wazasɩ ye ɖɩkpɛlɩkɩɣ Yesu yɔɔ tɔm nɛ mbʋ ɛkɔma nɛ ɛla nɛ ɛwɩlɩ yɔ pɩ-yɔɔ tɔm yɔ.

Yesu wezuu caɣʋ yɔɔ tɔm nɛ ɛ-wɩlɩtʋ sakɩyɛ wɛ Masɩ Kiɖeɖesi taa. Ɛsɔ ha Yesu ɖoŋ nɛ ɛla piti lakasɩ sɔsɔsɩ sakɩyɛ. Sɩ-taa nasɩyɩ lɛ ɛzɩma ɛwa yʋlʋmaa, ndamaa, nɛ kaakalasɩ yɔ. Halɩ efezi sɩɖaa ɖɔɖɔ. Yesu tɩŋnɩ piti lakasɩ nzɩ sɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ wazasɩ nzɩ Ɛsɔ kaɣ kɔnʋʋ cee wayɩ yɔ. Ɛyɔɔdɩ mbʋ ɖa-taa paa weyi ɛpɩzɩɣ nɛ ɛla nɛ ehiɣ wazasɩ nzɩ yɔ pɩ-tɔm, ɛ-tɔm se: “Wezuu maatɛŋ kɛlɛ se pɛwɛɛ nɛ patɩlɩɣ-ŋ, ña Ɛsɔ toovenim tʋ kʋɖʋm koŋ, nɛ weyi ŋtiyi-i yɔ, Yesu Krɩstʋ.”—Yohanɛɛsɩ 17:3.

Yesu nɩɣaɣ lalaa siziŋ, ɛɛsɔɔlɩ ɛyaa, nɛ ɛlakɩ-wɛ camɩyɛ lakasɩ. Abalaa nɛ halaa, piya nɛ sɔsaa wokaɣ ɛ-cɔlɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛyɔɔdaa se: “Ɩkpɛlɩkɩ mɔn-cɔlɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ mɛnkɛ laŋɩyɛ hɛɛɛ tʋ nɛ moluzuu man-tɩ, nɛ ɩkaɣ hiɣu laŋɩyɛ hɛzʋʋ.” (Maatiyee 11:29) Yesu alɩwaatʋ taa ɛyaa lakaɣ halaa ñaŋ ɛlɛ Yesu ñalakaɣ-wɛ camɩyɛ lakasɩ, ɛwɩlaɣ se pamʋ ñɩm ɛ-ɛsɩndaa, nɛ ɛwɛnɩ ñamtʋ pɔ-yɔɔ.

Ɛbɛ pɩkpɛlɩkɩɣ-ɖʋ? Yesu lɩzɩ sɔɔlɩm siŋŋ nɛ ɛwɩlɩ ɛyaa, Nɛ ɛkɛnɩ-ɖʋ kɩɖaʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ wɛtʋ ndʋ pɩwɛɛ se ɖɩwɛɛnɩ ɖama yɔɔ yɔ pɩ-hɔɔlʋʋ taa.

YESU TƖKƐ ƐSƆ

Masɩ Kiɖeɖesi wɩlɩɣ-ɖʋ se “toovenim taa lɛ, ɖɩnawa se Ɛsɔ kʋɖʋm wɛna” nɛ Yesu Krɩstʋ kɛnɩ Ɛsɔ ɛnʋ e-tiyiyu weyi eluzuu ɛ-tɩ siŋŋ yɔ. (1 Kɔrɛntɩ mba 8:6) Yesu yɔɔdɩ kpayɩ se Ɛsɔ kɩlɩ ɛnʋ nɛ Ɛsɔ tiyini-i tɛtʋ yɔɔ.—Yohanɛɛsɩ 11:41, 42; 14:28. *

^ tay. 17 Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ Yesu yɔɔ tɔm nɛ pɩkɩlɩ yɔ, kalɩ hatʋ cabɩ takayaɣ La vraie foi: le chemin qui mène au bonheur. Kɛwɛ www.jw.org yɔɔ.