Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛsɔ lɩzɩ-ɖʋ se ɖɩcaɣ wezuu tam

Ɛsɔ lɩzɩ-ɖʋ se ɖɩcaɣ wezuu tam

PAA ƐYƲ weyi lɛ, ɛsɔɔlaa se e-wezuu kɩyakɩŋ ɩɖɔɔ nɛ ehiɣ koboyaɣ. Maɣzɩ nɛ ŋna ɛzɩma wezuu caɣʋ pɩzaɣ se pɩwɛɛ leleŋ, ye ɛyʋ ɛɛpɩzaɣ se ɛcaɣ wezuu maatɛŋ, tɔnʋʋ taa alaafɩya nɛ koboyaɣ taa yɔ! Ye pɩwɛ mbʋ yɔ, ɖɩwɛɣnɩ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ɖa nɛ ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa ɖɩcakɩ, ɖɩyɛlɩɣ kedeŋa yɔɔ, nɛ ɖɩkpɛlɩkɩ labʋ mbʋ payɩ ɖɩsɔɔlaa yɔ.

Ɛbɛ yɔɔ ɛyaa liu wɛɛ se pacaɣ wezuu tam? Paa ɖɩkatɩɣ kʋñɔmɩŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa yɔ, ɖa-tɩŋa ɖɩsɔɔlaa se ɖɩcaɣ wezuu, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ lɩzɩ-ɖʋ lɛ, ɛɖʋ ɖa-taa tamtam wezuu caɣʋ lidaʋ. Bibl heyiɣ-ɖʋ se: “Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm.” (1 Yohanɛɛsɩ 4:8) Ye mbʋ, ye pɩtaasaŋ se ɖɩcaɣ wezuu maatɛŋ yɔ, Ɛsɔ sɔɔlɩm tʋ taaɖʋ ɖa-taa tamtam wezuu caɣʋ lidaʋ.

Tobi lɛ, sɩm tɩkɛ ɖa-taabalʋ. Toovenim taa lɛ, Bibl yɔɔdaa se sɩm kɛnɩ ɛyaa “koyindu” sɔsɔ. (1 Kɔrɛntɩ mba 15:26) Nabɛyɛ sɩkɩ lɔŋ nɛ lalaa ñacakɩ wezuu nɛ pɩɖaɣlɩɣ. Ɛlɛ tɔm lɛ se paa weyi ɛkaɣ sɩbʋ. Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ sɩm yɔɔ lɛ, sɔɔndʋ kpaɣ-wɛ. Wiɖiyi ɖɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖɩwa sɩm nɛ pɩsɩɩ tɩnaɣ na?

MBƲ PƖHAƔ-ÐƲ LIDAƲ YƆ

Ye ŋnɩwa se Ɛsɔ taaɖʋ kpa se ɛyaa ɩsɩ, pɩɖɩɣzɩɣ-ŋ yaa we? Bibl taa takayaɣ ŋga payaɣ se Kiɖe Tɛɛ Tɔm yɔ, kawɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Ɛsɔ kaaɖʋwa se ɛyaa ɩcaɣ wezuu tamtam tɛtʋ yɔɔ. Yehowa * Ɛsɔ ñɔɔzɩ tɛtʋ camɩyɛ se tɩkɛ lone kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛyaa pɩzɩɣ nɛ pacaɣ wezuu koboyaɣ taa yɔ. Pʋwayɩ lɛ, ɛlɩzɩ kajalaɣ ɛyʋ Aɖam nɛ ɛsɩ-ɩ Edɛɛnɩ kaɖaɣ ŋga kɛkɛ paradisuu yɔ ka-taa. Pʋbʋ wayɩ lɛ, “Ɛsɔ cɔnɩ pɩtɩŋa mbʋ ɛlaba yɔ: Pɩɩwɛ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ.”—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:26, 31.

Ɛsɔ lɩzɩ Aɖam ɛ-lɛzʋʋ, ɛɛtalɩ pilim. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 32:4) Aɖam halʋ Ɛva ɖɔɖɔ taawɛɛnɩ ɛjandʋ natʋyʋ, ɛ-lɩmaɣza nɛ e-tomnaɣ paatalɩ pilim.  Yehowa kaaheyi-wɛ se: “Ɩlʋlɩ, ihuu nɛ ɩwadɩ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɩñazɩ-tʋ, ɩñazɩ lɩm tɛɛ wondu, ɛsɔdaa sumasɩ nɛ kpɩna wena atuu tataa yɔ.”—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:28.

Pɩkpakɩɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ Aɖam nɛ Ɛva pe-liɖe taa mba wadɩ tɛtʋ yɔɔ. Pɩɩwɛɛ se Ɛva ɛlʋlɩ piya, nɛ sɩsɩ ɖɔɖɔ sɩlʋlɩ piya nɛ ɛyaa wɛɛ lʋlʋʋ yɔɔ nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ alɩwaatʋ ndʋ pawadɩ tɛtʋ yɔɔ, ɛzɩ Ɛsɔ kaaɖʋʋ yɔ. (Izaayii 45:18) Yehowa taapɩzɩɣ se ɛha Aɖam nɛ Ɛva lidaʋ ŋgʋ, ye ɛɛnawa se pakaɣ sɩbʋ wiɖiyi; nɛ pe-piya nɛ pɩtɩla pɛ-sɛyɩnaa ɖeke pakaɣ naʋ nɛ pɛ-ɛsa yɔ.

Maɣzɩ ɖɔɖɔ tʋmɩyɛ nɖɩ Ɛsɔ ɖʋ Aɖam nɛ Ɛva se pañazɩ yaa pɛwɛɛnɩ ɖoŋ kpɩna yɔɔ yɔ ɖɩ-yɔɔ nɛ ŋna! Eheyi Aɖam se ɛha kpɩna hɩla, nɛ alɩwaatʋ sakɩyɛ pɩwɛɛ se ɛkpaɣ nɛ ɛlabɩnɩ tʋmɩyɛ nɖɩ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:19) Ɛlɛ pɩsa nɛ ɛwɛɛnɩ ɖoŋ kpɩna yɔɔ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ɛkpɛlɩkɩ nɛ ɛtɩlɩ-yɛ nɛ ɛna ɛzɩma ɛcɔnɩ a-yɔɔ yɔ. Nɛ pɩkɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩpɔzʋʋ alɩwaatʋ sakɩyɛ siŋŋ yɔ.

Ye mbʋ, paɣtʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋ Aɖam nɛ Ɛva se palʋlɩ nɛ pawadɩ tɛtʋ yɔɔ nɛ pɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔɖɔ kpɩna yɔɔ yɔ, tɩwɩlɩɣ se ɛlɩzɩ-wɛ se pacaɣ wezuu nɛ pileɖi siŋŋ. Toovenim taa lɛ, ɛɛsɔɔlaa se Aɖam ɛcaɣ wezuu tam.

^ tay. 6 Bibl taa lɛ, Ɛsɔ hɩɖɛ lɛ Yehowa.

PAACAƔ WEZUU NƐ PILEÐI SIŊŊ

Aɖam, pɩnzɩ 930

Metuselaa, pɩnzɩ 969

Noowa, pɩnzɩ 950

Sɔnɔ, pɩnzɩ 70-80

Bibl yɔɔdaa se alɩwaatʋ natʋyʋ taa, ɛyaa kaacakaɣ wezuu nɛ pileɖiɣ nɛ pɩkpaɖɩ sɔnɔ. Kɩyɔɔdaa se: “Aɖam caɣ pɩnzɩ nzɩ yɔ, si-kpeekpe sɩkpɛndɩ mɩnɩŋ nakʋ nɛ niidozo.” Pʋwayɩ lɛ, kɩyɔɔdɩ ɛyaa loɖo lalaa mba paacaɣ wezuu nɛ pɩcɛzɩ pɩnzɩ 900 yɔ, pɔ-tɔm. Mba lɛ Sɛɛtɩ, Enɔɔsɩ, Kenaanɩ, Yaarɛɛdɩ, Metuselaa nɛ Noowa. Pa-tɩŋa paacaɣ wezuu pʋcɔ nɛ Tɛʋ Sɔsɔʋ nɩɩ Noowa alɩwaatʋ taa. Noowa kaacaɣ wezuu pɩnzɩ 600 pʋcɔ nɛ Tɛʋ Sɔsɔʋ nɩɩ. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 5:5-27; 7:6; 9:29) Ɛzɩma pɩlaba nɛ pe-wezuu caɣʋ kɩyakɩŋ ɖaɣlɩ mbʋ?

Alɩwaatʋ ndʋ ɛyaa panɛ paacaɣ wezuu yɔ, tɩɩñɔtɩnɩ alɩwaatʋ ndʋ Aɖam nɛ Ɛva paatalɩ pilim yɔ. Nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se mbʋ yebina nɛ pe-wezuu caɣʋ kɩyakɩŋ ɖaɣlɩ mbʋ. Ɛlɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ ŋga wɛ pilim wɛtʋ nɛ wezuu kɩɖaɣlʋʋ caɣʋ pɛ-hɛkʋ taa? Ɛzɩma pakaɣ wabʋ sɩm? Pʋcɔ nɛ ɖihiɣ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ cosuu lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ ɛyaa kpadɩyɩɣ nɛ pasɩkɩ yɔ.

[Takayɩhayʋʋ 7 yɔɔ tɔm susuu]

ƐSƆ KAÐƲWA LƐ SE ƐYAA ƖCAƔ WEZUU MAATƐŊ PARADISUU TAA TƐTƲ YƆƆ