Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛbɛ yɔɔ ɛyaa kpadɩyɩɣ nɛ pasɩkɩ?

Ɛbɛ yɔɔ ɛyaa kpadɩyɩɣ nɛ pasɩkɩ?

ƐSƆ TAAÐƲ se ɛyaa ɩsɩkɩ. Ðɔ-cɔzɔ Aɖam nɛ ɖe-neze Ɛva paawɛnɩ tomnaɣ nɛ maɣzɩm mbʋ pɩtalɩ pilim yɔ. Pɩɩwɛ se pacaɣ wezuu pɩkɔɔ nɛ pɩtalɩ sɔnɔ. Tɔm ndʋ Yehowa heyi Aɖam pɩlɩɩnɩ tɩʋ nakʋyʋ piye yɔɔ Edɛɛnɩ kaɖaɣ taa yɔ, tiyeba nɛ ɖɩna se Ɛsɔ taaɖʋ se ɛyaa ɩsɩ.

Ɛsɔ heyi Aɖam se: “Kɩyakʋ ŋgʋ ŋtɔkɩ [tɩʋ piye] yɔ ŋkaɣ sɩbʋ siŋŋ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:17) Ye Ɛsɔ ɛɛɖʋwa se Aɖam ɛkpadɩyɩ nɛ ɛsɩ yɔ, ɛtaaɖʋ-ɩ paɣtʋ ndʋ. Aɖam kaanawa se ye ɛtɩtɔɔ tɩʋ piye nɖɩ yɔ, ɛɛsɩkɩ.

ƐSƆ TAAÐƲ SE ƐYAA ƖSƖKƖ

Ye Aɖam nɛ Ɛva patɩtɔɔ tɩʋ piye nɖɩ yɔ, ñɔɔsɩ ɛɛkʋʋ-wɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ tɩŋ pee kɩbana sakɩyɛ kaawɛ kaɖaɣ taa. (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 2:9) Pɩɩwɛɛ se pekizi tɩʋ piye nɖɩ ɖɩ-tɔɔʋ nɛ pawɩlɩ se pɛwɛnɩ ñamtʋ weyi ɛha-wɛ wezuu yɔ ɛ-yɔɔ. Nɛ ye paaɖɔm paɣtʋ ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, pɩɩwɩlaa ɖɔɖɔ se panawa se Ɛsɔ wɛnɩnɩ waɖɛ se eɖiyi-wɛ.

ƐBƐ YƆƆ AÐAM NƐ ƐVA PASƖBA?

Pʋcɔ nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ Aɖam nɛ Ɛva pasɩba yɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩtazɩ kɛdaɣ nakɛyɛ taa; kotukuuni ɖa-tɩŋa. Sataŋ Eleeu tɩŋnɩ ɖʋm yɔɔ nɛ ɛyɔɔdɩ cɛtɩm tɔm natʋyʋ. Bibl kɛdaa se: “Ðʋm kaakpaɖɩnɩ lɔŋ tɛyɛ wondu kpeekpe ndʋ Kɩbaɣlʋ Ɛsɔ kaalɩzaa yɔ. Eheyi halʋ se: ‘Ɛsɔ tɔm se: “Ɩtaatɔɔ kajaɣ taa tɩŋ kpeekpe pee yaa?”’”—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:1.

Peeɖe Ɛva cosaa se: “Ðɩpɩzɩɣ ɖɩtɔɔ kajaɣ taa tɩŋ pee. Ɛlɛ tɩʋ ŋgʋ kɩwɛ kajaɣ hɛkʋ taa yɔ, Ɛsɔ yɔɔdɩ kɩ-tɔm se: Ɩtaatɔɔ-kʋ, itaatukuni-kʋ, ikihiɣ sɩm.” Nɛ ɖʋm kitini-i se: “Pɩlɩ! Ɩɩkaɣ sɩbʋ! Ɛlɛ Ɛsɔ sɩm mbʋ se kɩyakʋ ŋgʋ ɩtɔkɩ yɔ, mɩ-ɛsa kuluu nɛ ɩwɛɛ ɛzɩ ɛsɔnaa yɔ, mba pasɩm kɩbam nɛ kɩdɛkɛdɩm yɔ.” Sataŋ tɩŋnɩ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ se Yehowa kɛ cɛtɩyʋ weyi ɛtɩsɔɔlɩ se piɖeni Aɖam nɛ Ɛva yɔ.—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:2-5.

Ɛva tisi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ. Nɛ ɛcɔnɩ tɩʋ piye pɩŋŋ lɛ, ɖɩlabɩ-ɩ kɔɖɛyɩ. Peeɖe esezi e-nesi nɛ ekoyi-ɖɩ nɛ ɛtɔɔ. Bibl yɔɔdɩ pʋwayɩ se: “Ɛha ɛ-walʋ weyi ɛwɛ ɛ-cɔlɔ yɔ nɛ ɛlɛ ɖɔɖɔ tɔɔ.”—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:6.

Ɛsɔ heyi Aɖam se: “Kɩyakʋ ŋgʋ ŋtɔkɩ yɔ, ŋkaɣ sɩbʋ siŋŋ.”—KIÐE TƐƐ TƆM 2:17

Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩɩwɛɛkɩ Ɛsɔ laŋɩyɛ siŋŋ se e-piya kʋsɔɔlɩsɩ ɖʋ sɩ-taa faɖaɖa nɛ sɩmaanɩ ɛ-paɣtʋ yɔɔ. Ɛbɛ Ɛsɔ labɩ-wɛ? Yehowa heyi Aɖam se: ‘Ŋkaɣ pɩsʋʋ tɛtɛɛ, ɖenɖe palɩzɩ-ŋ yɔ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋkɛ mʋzʋʋ nɛ ŋkaɣ ɖɔɖɔ mʋzʋʋ pɩsʋʋ.’ (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 3:17-19) Mbʋ yebina nɛ “Aɖam caɣ pɩnzɩ nzɩ yɔ, si-kpeekpe sɩkpɛndɩ mɩnɩŋ nakʋ nɛ niidozo, nɛ ɛsɩ.” (Kiɖe Tɛɛ Tɔm 5:5) Aɖam sɩm wayɩ lɛ, ɛtɩkpa ɛsɔdaa. Ɛtɩtasɩ wɛʋ wezuu. Ye mbʋ, alɩwaatʋ ndʋ ɛsɩba yɔ, ɛpɩsɩ mʋzʋʋ. E-wezuu sɩ tɩnaɣ. Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ kpem!

ƐBƐ YƆƆ ÐƖTƖTALƖ PILIM?

Aɖam nɛ Ɛva paɖʋ pa-taa faɖaɖa nɛ pamaanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ lɛ, pelesi pɛ-tɛ pilim wɛtʋ nɛ lidaʋ ŋgʋ paawɛna se pacaɣ wezuu tam yɔ. Po-tomnaɣ  tɩtasɩ talʋʋ pilim, papɩsɩ ɛyaa mantɩtalɩ pilimwaa nɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa. Ɛlɛ kɩwɛɛkɩm mbʋ pɩlɩ pa-kaañamtʋ taa yɔ, pɩtɩkɛ pe-ɖeke pitukuuna. Pɛɖɛzɩ mantɩtalɩ pilim wɛtʋ ndʋ pe-piya. Roma mba 5:12 yɔɔdaa se: “Ɛyʋ kʋyʋm yɔɔ lɛ, kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm palɩ ɛjaɖɛ yɔɔ. Nɛ sɩm wadɩ ɛyaa kpeekpe yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pe-kpeekpe palabɩ kɩwɛɛkɩm.”

Bibl yɔɔdaa se kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩm pɛwɛ ɛzɩ “kʋñɔŋ pɩsaʋ ŋgʋ kiihuuzi ɛyaa samaɣ kpeekpe yɔɔ yɔ, nɛ sɩɖʋ toko ŋgʋ paahuuzi ajɛɛ kpeekpe yɔɔ yɔ.” (Izaayii 25:7) Kʋñɔŋ pɩsaʋ ŋgʋ, kihuuzi ɛyaa kpeekpe yɔɔ nɛ kɩkɔŋnɩ-wɛ sɩm, ɛzɩ helim mbʋ pɩ-taa nɛ sɔtʋ nɛ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ese-pʋ yɔ. Pɩtʋʋ fɛyɩ, “Aɖam yɔɔ ɛyaa kpeekpe sɩkɩ.” (1 Kɔrɛntɩ mba 15:22) Pɩwɛɛ se ɖɩpɔzɩ ɖa-tɩ apostoloo Pɔɔlɩ tɔm tʋnɛ: “Akaɣ-m holuu tomnaɣ ŋga kowokini-m sɩm pʋnɛ pɩ-taa yɔ ke-nesi tɛɛ?” Ɛzɩ nɔɔyʋ kaɣ pɩzʋʋ na?—Roma mba 7:24.