Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ leleŋ ñe-wezuu caɣʋ taa?

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ leleŋ ñe-wezuu caɣʋ taa?

WEZUU ŋgʋ ɖɩcakɩ sɔnɔ yɔ, pɩtɩkɛ ŋgʋ Ɛsɔ kaasɔɔlaa se ɛyaa ɩcaɣ. Ɛsɔ kaasɔɔlaa se ɛyaa mba pañaŋɩ-ɩ, petisiɣ e-kewiyitu kɩkɩlɩtʋ tɔɔʋ yɔɔ nɛ pamaɣzɩɣnɩ ɛ-sɔɔlɩm nɛ ɛ-wɛtʋ lɛɛtʋ yɔ, pawadɩ tɛtʋ yɔɔ. Pɩɩwɛɛ se pala tʋmɩyɛ nɔɔ kʋɖʋmaɣ taa, alɩwaatʋ ndʋ pɔcɔŋnɩ pɔ-hɔŋ yɔɔ, pɛkpɛlɩkɩɣ nɛ patɩlɩɣ wondu kɩfatʋ nɛ palakɩ se tɛtʋ kpeekpe ɛpɩsɩ paradisuu yɔ.

ƐSƆ LABƖ TAMAƔ SE ƐLƐƔZƖƔ WEZUU CAƔƲ TƐTƲ YƆƆ NƐ PƖWƐƐ ƐZƖ ƐƐSƆƆLƲƲ YƆ

  • “Ɛsɩnzɩ yoŋ tɩŋa piwolo pɩtalɩ tɛtʋ kamaɣ yɔɔ.”Keɣa 45:10.

  • “Alɩwaatʋ ndʋ paɖʋwa yɔ tɩtalɩ se . . . ŋɖɩzɩ mba pɛwɛɛkɩɣ tɛtʋ yɔ.Natʋ 11:18.

  • “Tɛtʋ taa ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ tɔm se: ‘Pɩwɩɣ-m.’”Izaayii 33:24.

  • “Me-liu ɛyaa samaɣ kaɣ tɔɔʋ ke-nesi tɛɛ tʋma yɔɔ.”Izaayii 65:22.

Ɛzɩma natʋ tɔm tʋnɛ tɩkaɣ labʋ? Ɛsɔ lɩzɩ ɛ-Pɩyalʋ Yesu se ɛkɛnɩ ɛsɔdaa komina ŋgʋ kɩtalɩ pilim yɔ ki-wiyaʋ nɛ eɖiyi tɛtʋ. Komina ŋgʋ Bibl yaɣ se Ɛsɔ Kewiyaɣ. (Danɩyɛɛlɩ 2:44) Bibl yɔɔdɩ Yesu tɔm se: ‘Ɛsɔ kaɣ-ɩ cɛlʋʋ . . . kewiyaɣ kpelaɣ, nɛ ɛkaɣ tɔɔʋ kewiyitu.’—Luka 1:32, 33.

Yesu kaawɛ tɛtʋ yɔɔ lɛ, ɛlabɩ piti lakasɩ sakɩyɛ nɛ ɛwɩlɩ se alɩwaatʋ ndʋ ɛpaɣzɩɣ kewiyitu tɔɔʋ yɔ, ɛkaɣ yebu nɛ ɛyaa wezuu caɣʋ wɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ lɛɛlɛɛyɔ.

YESU WƖLƖ KƖBAM MBƲ ƐKAƔ LABƲ ƐYAA MBA PAÑAŊ ƐSƆ YƆ

  • Ɛwa kʋdɔmɩŋ ndɩ ndɩ nɛ ɛwɩlɩ se ɛkaɣ yebu nɛ ɛyaa ɛjandʋ tɩŋa payɩ sɩɩ tɩnaɣ.Maatiyee 9:35.

  • Eyeba nɛ teŋgu yɔɔ kancʋʋlaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ sɩɩ tɩnaɣ nɛ ɛwɩlɩ se ɛwɛnɩ ɖoŋ se ɛla nɛ helim sɔsɔm yaa asɛyʋʋ nakʋyʋ ɛtaakʋ nɔɔyʋ. Maarkɩ 4:36-39.

  • Ɛcalɩ ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ nɛ ɛwɩlɩ se ɛkaɣ cɔnʋʋ ɛyaa tomnaɣ yɔɔ kɩcɛyɩm ɖeɖe.Maarkɩ 6:41-44.

  • Eyeba nɛ lɩm pɩsɩ sʋlʋm nesi ɖɔkʋʋ kazandʋ natʋyʋ taa nɛ ɛwɩlɩ se ɛkaɣ yebu nɛ ɛyaa nɩɩ leleŋ pe-wezuu caɣʋ taa.Yohanɛɛsɩ 2:7-11.

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla nɛ ŋhiɣ wezuu ŋgʋ Ɛsɔ ñɔɔzaa nɛ ɛsɩɩ mba pɔsɔɔlɩ-ɩ yɔ? Pɩcɛyaa se ŋɖɔ “nʋmɔʋ” nakʋyʋ taa. Bibl yɔɔdaa se kɩkɛ nʋmɔʋ ŋgʋ kiwokini “wezuu taa, nɛ ɛyaa pazɩ yem naɣnɩ-kʋ” yɔ.—Maatiyee 7:14.

ÑƖNƖ WEZUU KƖBAŊƲ NƲMƆƲ

Ɛbɛ wezuu nʋmɔʋ kɛnaa? Ɛsɔ yɔɔdaa se: “Ma Kɩbaɣlʋ ñɛ-Ɛsɔ weyi ɛwɩlɩɣ-ŋ mbʋ pɩwɛ wazaɣ yɔ, weyi ɛɖɔkʋʋ-ŋ nʋmɔʋ ŋgʋ ŋɖɔŋ kɩ-taa yɔ.” (Izaayii 48:17) Ye ɖɩɖɔŋ Ɛsɔ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-taa, pɩ-tɔbʋʋ se ye ɖɩmʋʋ ɛ-lɔŋ tasʋʋ yɔ, ɖɩnɩɣ leleŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ pɩkɩlɩ.

 Yesu yɔɔdaa se: “Mɛkɛnɩ nʋmɔʋ nɛ toovenim nɛ wezuu.” (Yohanɛɛsɩ 14:6) Ye ɖitisiɣ toovenim tɔm ndʋ Yesu wɩlaa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ ɖɩmaɣzɩɣnɩ ɛ-kɩɖaʋ yɔ, ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩñɔtɩnɩ Ɛsɔ nɛ ɖɩnɩɩ leleŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ pɩkɩlɩ.

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋñɩnɩ wezuu nʋmɔʋ? Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ɖɔwa, ɛlɛ Yesu paɣ-ɖʋ se: “Pɩtɩkɛ mba payaɣ-m se: ‘Kɩbaɣlʋ, Kɩbaɣlʋ’ yɔ, pa-tɩŋa pakaɣnɩ sʋʋ ɛsɔdaa Kewiyaɣ taa, ɛlɛ weyi ɛlakɩ man-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ ɛ-sɔɔlɩm yɔ, e-ɖeke ɛkaɣnɩ sʋʋ.” (Maatiyee 7:21) Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Ɩkaɣ-wɛ tɩlʋʋ nɛ pe-pee.” (Maatiyee 7:16) Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ toovenim Ɛsɔ sɛtʋ.—Yohanɛɛsɩ 17:17.

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋɖɔ wezuu nʋmɔʋ taa? Pɩpɔzʋʋ se ŋkpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ weyi ɛ-cɔlɔ wezuu lɩnaa yɔ. Ɛnʋ lɛ anɩ? Suwe payaɣ-ɩ? Wɛtʋ ndʋ ɛwɛna? Ɛbɛ ɛwɛɛ ɛlakɩ se pɩwazɩ-ɖʋ? Ɛbɛ ɛsɔɔlaa se ɖɩla? *

Pɩtɩkɛ tʋmɩyɛ labʋ, tɔɔnaɣ tɔɔʋ, aleɣya nɛ hɔʋ yɔɔ cɔnʋʋ ɖeke yɔɔ Ɛsɔ lɩzɩ ɛyaa. Ða-Lɩzɩyʋ sɔɔlaa se ɖɩtɩlɩ-ɩ nɛ ɖɩpɩsɩ ɛ-taabalaa. Ye ɖɩlakɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm yɔ, ɖɩwɩlɩɣ-ɩ se ɖɩsɔɔlɩ-ɩ. Yesu yɔɔdaa se: “Wezuu maatɛŋ kɛlɛ se pɛwɛɛ nɛ patɩlɩɣ-ŋ, ña Ɛsɔ toovenim tʋ kʋɖʋm koŋ.”—Yohanɛɛsɩ 17:3.

ƐSƆ TƖŊƖƔNƖ BIBL YƆƆ NƐ ƐWƖLƖƔ-ÐƲ “MBƲ PƖWƐ WAZAƔ YƆ.”IZAAYII 48:17

NƖŊGBAŊAƔ KAJALAƔ ÑƖŊGA ŊGA PƖWƐƐ SE ŊKPƐZƖ YƆ

Pɩsa nɛ ñɔ-tɔm kɛdɩnɩ Ɛsɔ toovenim tʋ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ŋkpɛzɩ nɩŋgbanzɩ nasɩyɩ. Pɩpɩzɩɣ pɩlabɩ-ŋ ɛzɩ pɩwɛ kaɖɛ yɔ. Ɛlɛ toovenim taa lɛ, ye ŋkpɛzɩ kajalaɣ nɩŋgbaŋaɣ yɔ, ŋnaɣ se pɩkɛ nʋmɔʋ ŋgʋ kɩ-ɖɔm haɣ taa leleŋ siŋŋ yɔ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa sɔɔlaa se pɛkpɛlɩkɩnɩ-ŋ Bibl lone nɖɩ ɖɩ-taa ŋsɔɔlaa yɔ, nɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩkɛdɩɣnɩ-ŋ yɔ tɩ-yɔɔ se pɩsa nɛ ŋhiɣ tɔm ndʋ ɛyaa pɔzʋʋ ɖoŋ ɖoŋ Ɛsɔ yɔɔ yɔ, tɩ-yɔɔ cosuu. Ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋnɩ intɛrnɛɛtɩ lone www.jw.org yɔɔ nɛ ŋma-ɖʋ tɔm.

^ tay. 20 Kalɩ Feŋuu Tilimiye No. 1 2019.