Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɔɔnɔɔ tɔm

Kɔɔnɔɔ tɔm

Ɛzɩ Ɛsɔ Keŋni-ŋ Na?

Alɩwaatʋ ndʋ asɛyʋʋ nakʋyʋ lakɩ, yaa nabɛyɛ lakɩ kʋñɔŋ nɛ halɩ pasɩ yɔ, pʋtɔma ɖɩtɔŋ se Ɛsɔ ɛɛnaɣ mbʋ pɩ-taa ɖɩwɛɛ yɔ nɛ eekeŋni-ɖʋ. Bibl yɔɔdaa se:

“Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Kɩbaɣlʋ ɛsa wɛ ɛyaa siɣsiɣ tɩnaa yɔɔ nɛ ɛɖʋʋ nɩŋgbaŋʋʋ pa-adɩma cɔlɔ, ɛlɛ Kɩbaɣlʋ haɣ siɣye kañatʋ tɩnaa.”—1 Pɩyɛɛrɩ 3:12.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ, kawɩlɩɣ ɛzɩma Ɛsɔ sɩɣnɩ-ɖʋ nɛ mbʋ eɖiɣni labʋ se kʋñɔmɩŋ tɩŋa ɩsɩɩ tɩnaɣ yɔ.