Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | KPAŊNAŊ CAƔYAA NAANZA​—ƐZƖMA PƆ-TƆM TUKUUNI-Ŋ

Ɛzɩma kpaŋnaŋ caɣyaa naanza tɔm tukuuni-ŋ yɔ

Ɛzɩma kpaŋnaŋ caɣyaa naanza tɔm tukuuni-ŋ yɔ

Kpaŋnaŋ wɛɛ iseɣ nɛ panɩɣ ɩ-naakpaɖɩŋ taŋ tataa. Ɛzɩma pɔyɔɔdɩ kpaŋnaŋ ɖoŋ ñɩŋ ɛnɩ nɛ ɩ-yɔɔ caɣyaa pɔ-tɔm Bibl taa yɔ, piyeki se ŋpɩzɩ ŋna-wɛ ña-lɩmaɣza taa alɩwaatʋ ndʋ ŋkalɩɣ pɔ-tɔm yɔ. Kajalaɣ kpaŋnʋ kɛ kʋhʋlʋm nɛ ɛ-yɔɔ caɣyʋ kɛ ɖoŋ tʋ weyi ɛpɩsɩ wiyaʋ pitileɖi yɔ. Kpaŋnʋ weyi ɩtɩŋ ɛ-wayɩ yɔ, ɛwɛ cɩɩɩ miŋ tɩyɛ, nɛ weyi ɛcaɣ ɛ-yɔɔ yɔ, ɛlɩzɩɣ laŋhɛzɩyɛ tɛtʋ kpeekpe yɔɔ. Kpaŋnʋ tozo tʋ kɛ kɩkpɛɛdʋ, nɛ weyi ɛcaɣ ɛ-yɔɔ yɔ ɛɖɔkɩ kɩmaɣzʋʋ nɛ pɩwɩlɩɣ se haŋaɣ sɔsɔɔ nakɛyɛ kaɣ lɩʋ tɛtʋ yɔɔ. Kpaŋnʋ naanza tʋ yɔɔ wɛ ɛzɩ aɖɔnɖɔlɛɛ yɔ, ɛ-wɛtʋ wɩlɩɣ se kʋdɔmɩŋ nɛ wɩzasɩ ndɩ ndɩ kaɣ lɩʋ, nɛ sɩm maɣmaɣ caɣnɩ ɛ-yɔɔ. Pɩlaʋ kaawɛ ɛ-wayɩ kpam nɛ pɩwɩlɩɣ se sɩm kaɣ tɔyʋʋ ɛjaɖɛ yɔɔ!—Natʋ 6:1-8.

“Mancalɩ kalʋʋ kpaŋnaŋ caɣyaa naanza tɔm lɛ, sɔɔndʋ kpa-m siŋŋ. Mamaɣzaa se Tɔm Hʋʋ kɩyakʋ ñɔtɩ kpam nɛ ɛzɩma mantaañɔɔzɩ man-tɩ yɔ, pɩ-yɔɔ lɛ, maakaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ.”—Crystal.

“Ɛzɩma kpaŋnaŋ caɣyaa mba pɛ-wɛtʋ wɛ ndɩ ndɩ nɛ pacaɣ kpaŋnaŋ weyi ɩ-tɔlɩm wɛ ndɩ ndɩ yɔ, ɩ-yɔɔ yɔ, pɩlabɩ mɔ-yɔɔ tʋmɩyɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Pʋwayɩ mɔnkɔm mantɩlɩ natʋ tɔm ndʋ camɩyɛ nɛ manɩɩ tɩ-taa kpayɩ kpayɩ.”—Ed.

Ŋkalɩɣ kpaŋnaŋ caɣyaa naanza tɔm Natʋ takayaɣ taa lɛ, pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ pɩɩlabʋ Crystal yɔ? Yaa pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ pɩɩlabʋ Ed yɔ? Paa pɩtɩɩwɛ ɛzɩma yɔ, tɩlɩ se kpaŋnaŋ caɣyaa naanza tɔm kɛnɩ Bibl kɛdɛzaɣ takayaɣ taa natʋ tɔm ndʋ ɛyaa kɩlɩ tɩlʋʋ yɔ. Ɛlɛ ŋnawa se ye ŋnɩ natʋ tɔm ndʋ tɩ-taa camɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ŋ? Ɛzɩma tɩyɛ? Ɛsɔ yɔɔdaa se ye ŋkalɩɣ natʋ takayaɣ ŋga ka-taa tɔm, ŋkpɛlɩkɩɣ-tʋ nɛ ŋlakɩnɩ-tʋ tʋmɩyɛ yɔ, ŋkaɣ hiɣu koboyaɣ siŋŋ.—Natʋ 1:1-3.

Paa sɔɔndʋ ɛkpaɣ nabɛyɛ nɛ natʋ ndʋ tɩyɔɔdʋʋ kpaŋnaŋ caɣyaa mba pɔ-tɔm yɔ, patɩma-tʋ se paɖʋ ɛyaa sɔɔndʋ. Ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ yɔɔdaa se natʋ tɔm ndʋ tɩkpazɩ pe-tisuu ɖoŋ, halɩ tiyeba nɛ sɔɔndʋ ɛkpaɣ-wɛ nɛ cee wayɩ. Tɩpɩzɩɣ tɩwazɩ-ŋ ɖɔɖɔ. Ðitendi-ŋ, wolo kalʋʋ yɔɔ nɛ ŋna.