Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Siɣsiɣ wɛtʋ kaɣ wɛʋ tɛtʋ yɔɔ wiɖiyi?

Ŋmaɣzɩɣ suwe?

  • Ɛɛɛ

  • Aayɩ

  • Pɩtɩla

Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ

“Manawa se [Yehowa] lakɩ kɩbandʋ kʋñɔndɩnaa nɛ ɛlʋkɩ ajamaa yɔɔ.” (Keɣa 139:13) Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ kɔnʋʋ siɣsiɣ wɛtʋ tɛtʋ yɔɔ.

Tɔm ndʋ ɖɔɖɔ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ?

  • Ɛsɔ ɖiɣni naʋ mulum lakasɩ nzɩ sɩwɛ tɛtʋ yɔɔ sɔnɔ yɔ, nɛ ɛkaɣ labʋ nɛ sɩsɩɩ tɩnaɣ.—Eklesɩyastɩ 5:8.

  • Ɛsɔ siɣsiɣ wɛtʋ kaɣ yebu nɛ laŋhɛzɩyɛ nɛ pɛɛyɛ pɛwɛɛ tɛtʋ yɔɔ.—Izaayii 32:16-18.

Ɛzɩ Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛyaa nabɛyɛ nɛ pɩkpaɖɩ lalaa na?

Ɛyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se Ɛsɔ kaalabɩ lootiye ɛyaa samaɣ nakɛyɛ nɛ ɛwazɩ-kɛ, ɛlɛ lalaa ñamaɣzɩɣ se Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛyaa tɩŋa. Ña yɔ, suwe ñamaɣzɩɣ?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

“Ɛsɔ ɛɛtʋkʋʋ ɛyaa taa, . . . Ɛlɛ paa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa, weyi ɛñaŋɩ-ɩ nɛ ɛlakɩ tɔm kiɖeɖetu yɔ, eɖeɣni-i.” (Tʋma Labʋ 10:34, 35) Ɛsɔ ɛsɩndaa lɛ, ɛyaa nabɛyɛ tɩmʋ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ lalaa.

Tɔm ndʋ ɖɔɖɔ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ?

  • Bibl yɔɔdʋʋ “tɔm kɩbandʋ natʋyʋ” tɔm se posusuu-tʋ “[ajɛɛ] tɩŋa, tɔnʋŋ tɩŋa nɛ ɛyaa tɩŋa.”—Natʋ 14:6.