Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Kɔɔnɔɔ tɔm

Kɔɔnɔɔ tɔm

SUWE ŊMAƔZƖƔ?

Kpaŋnaŋ caɣyaa naanza tɔm kɛ tɔm ndʋ tɩwɛ natʋ takayaɣ taa yɔ, tɩ-taa tɔm ndʋ ɛyaa kɩlɩ sɩm yɔ. Tɩkpaɣ ɛyaa sakɩyɛ sɔɔndʋ. Ðitendi-ŋ kalɩ ndʋ Bibl yɔɔdɩ natʋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ.

“Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ weyi ɛkalɩɣ nɛ mba pewelisiɣ natʋ tɔm tʋnɛ yɔ, ye pɔɖɔkʋʋ-tʋ yɔ, mbʋ yɔ wɛɛ ñɔtaa kɛlɛ!”Natʋ 1:3.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ kawɩlɩɣ ɛzɩma Kpaŋnaŋ caɣyaa naanza tɔm pɩzɩɣ tɩwazɩ-ɖʋ yɔ.