Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɔɔnɔɔ tɔm

Kɔɔnɔɔ tɔm

SUWE ŊMAƔZƖƔ?

Kpaŋnaŋ caɣyaa naanza tɔm kɛ tɔm ndʋ tɩwɛ natʋ takayaɣ taa yɔ, tɩ-taa tɔm ndʋ ɛyaa kɩlɩ sɩm yɔ. Tɩkpaɣ ɛyaa sakɩyɛ sɔɔndʋ. Ðitendi-ŋ kalɩ ndʋ Bibl yɔɔdɩ natʋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ.

“Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ weyi ɛkalɩɣ nɛ mba pewelisiɣ natʋ tɔm tʋnɛ yɔ, ye pɔɖɔkʋʋ-tʋ yɔ, mbʋ yɔ wɛɛ ñɔtaa kɛlɛ!”Natʋ 1:3.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ kawɩlɩɣ ɛzɩma Kpaŋnaŋ caɣyaa naanza tɔm pɩzɩɣ tɩwazɩ-ɖʋ yɔ.