Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

FEŊUU TILIMIYE No 3 2017 | Kpaŋnaŋ caɣyaa naanza—ɛzɩma pɔ-tɔm tukuuni-ŋ

SUWE ŊMAƔZƖƔ?

Kpaŋnaŋ caɣyaa naanza tɔm kɛ tɔm ndʋ tɩwɛ natʋ takayaɣ taa yɔ, tɩ-taa tɔm ndʋ ɛyaa kɩlɩ sɩm yɔ. Tɩkpaɣ ɛyaa sakɩyɛ sɔɔndʋ. Ðitendi-ŋ kalɩ ndʋ Bibl yɔɔdɩ natʋ tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ.

“Koboyaɣ tɩnaa kɛlɛ weyi ɛkalɩɣ nɛ mba pewelisiɣ natʋ tɔm tʋnɛ yɔ, ye pɔɖɔkʋʋ-tʋ yɔ, mbʋ yɔ wɛɛ ñɔtaa kɛlɛ!”Natʋ 1:3.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ kawɩlɩɣ ɛzɩma Kpaŋnaŋ caɣyaa naanza tɔm pɩzɩɣ tɩwazɩ-ɖʋ yɔ.

 

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛzɩma kpaŋnaŋ caɣyaa naanza tɔm tukuuni-ŋ yɔ

Kpaŋnaŋ naanza—kʋhʋlʋm, weyi ɛwɛ cɩɩɩ yɔ, kɩkpɛɛdʋ, weyi ɛwɛ ɛzɩ aɖɔnɖɔlɛɛ yɔ. Kpaŋnaŋ caɣyaa 4 seya wena awɛ ŋgee yɔ a-tɔm kɛnɩ Bibl kɛdɛzaɣ takayaɣ taa natʋ yaa wɩlʋʋ tɔm ndʋ ɛyaa kɩlɩ tɩlʋʋ yɔ.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Kpaŋnaŋ caɣyaa naanza—Mba pɛkɛnaa?

Na ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋnɩɩ natʋ tɔm tʋnɛ tɩ-taa yɔ.

Wonuu ŋgʋ kɩwɩlɩɣ se Bibl tɔm kɛ toovenim yɔ

Pɩtɩla ŋŋsɩŋ weyi Tatenayi kaakɛnaa yɔ, lɛɛlɛɛyɔ tɛtɛɛ ñɩm huyiyaa lɩ nabʋyʋ yɔɔ nɛ pɩyɔɔdʋʋ ɛ-tɔm.

BIBL LƐƔZƖƔ ƐYAA WEZUU CAƔƲ

Maasɔɔlɩ Baseball mabʋ nɛ pɩkɩlɩ pɩtɩŋa!

Samuel Hamilton kaasɔɔlɩ hola aleɣya kpem, ɛlɛ Bibl kpɛlɩkʋʋ lɛɣzɩ ɛ-wezuu caɣʋ.

MAƔZƖNƖ PE-TISUU

“Ŋkɛ halʋ maɣzaɣ”

Ejipiti tɛtʋ taa Faraɔɔ pɩyalaa na Saara keɖewa lɛ, mbʋ pɩlabɩ pʋwayɩ yɔ pɩpɩzɩɣ pɩɖɩɣzɩ-ŋ.

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Ɛzɩ Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛyaa nabɛyɛ nɛ pɩkpaɖɩ lalaa na? Ɛsɔ lakɩ ɛyaa samaɣ nakɛyɛ lootiye nɛ eyeki nakɛyɛ?