Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Lɩzɩ se ŋɖʋʋ nesi Ɛsɔ Kewiyaɣ lɛɛlɛɛyɔ!

Lɩzɩ se ŋɖʋʋ nesi Ɛsɔ Kewiyaɣ lɛɛlɛɛyɔ!

Kpaɣ se helim sɔsɔm nabʋyʋ ɖiɣni mabʋ nɛ pɩñɔtʋʋnɩ egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa ŋwɛɛ yɔ. Nɛ komina lone taa caɣyaa wɛɛ nɛ peheyiɣ ɛyaa se: “ISE! ƖÑƖNƖ ÐƖMƐLƖYƐ LƐƐLƐƐYƆ!” Ɛbɛ ŋkaɣ labʋ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se ŋkaɣ ñɩnʋʋ ɖɩmɛlɩyɛ kɩbanɖɛ nɖɩ ɖɩyakɩ ña-ñʋʋ yɔ.

Ðɩpɩzɩɣ ɖɩyɔɔdɩ se “helim sɔsɔm” nabʋyʋ ɖiɣni mabʋ nɛ pɩñɔtʋʋnɩ-ɖʋ. Yesu ya helim mbʋ se “kʋñɔŋ sɔsɔʋ.” (Maatiyee 24:21) Ðɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖise nɛ ɖɩmɛlɩ ɖoli se kʋñɔŋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩtaatalɩ-ɖʋ. Ɛlɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla nabʋyʋ nɛ pɩya ɖa-ñʋʋ. Ɛbɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩla?

Yesu Krɩstʋ tɛ Pʋʋ yɔɔ tɔm yɔɔdʋʋ taa, ɛtasɩ-ɖʋ lɔŋ se: “Ye mbʋ, iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ [Ɛsɔ] Kewiyaɣ nɛ e-siɣsiɣ wɛtʋ.” (Maatiyee 6:33) Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla mbʋ?

Ðɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ. Pʋ-tɔbʋʋ lɛ se Ɛsɔ Kewiyaɣ ɛmʋ ñɩm siŋŋ ɖɛ-ɛsɩndaa nɛ pɩkɩlɩ pɩtɩŋa. (Maatiyee 6:25, 32, 33) Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se kamʋ ñɩm ɖɛ-ɛsɩndaa mbʋ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛyaa ɩɩpɩzɩɣ nɛ pɔcɔnɩ kʋñɔmɩŋ weyi ɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ i-ɖeɖe. Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖeke kaɣnɩ pɩzʋʋ nɛ kala tʋmɩyɛ sɔsɔɖɛ nɖɩ.

Ðɩñɩnɩ e-siɣsiɣ wɛtʋ. Pɩwɛɛ se ɖɩñaɣ pana nɛ ɖe-wezuu caɣʋ la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ paɣtʋ nɛ paɣtʋ kila wena awɛ siɣsiɣ yɔ. Ɛbɛ yɔɔ? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ye ɖa-maɣmaɣ ɖalɩzɩɣnɩ mbʋ pɩwɛ ɖeu nɛ mbʋ pɩfɛyɩ ɖeu yɔ, pɩkaɣ-ɖʋ kɔnʋʋ asɛyʋʋ sɔsɔʋ. (Aduwa 16:25) Ɛlɛ ye ɖe-wezuu caɣʋ ɛlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ paɣtʋ kila yɔ, ɖɔ-tɔm kɛdɩɣnɩ Ɛsɔ nɛ ɖɩnɩɩ leleŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ pɩkɩlɩ.—Izaayii 48:17, 18.

Iwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ nɛ e-siɣsiɣ wɛtʋ. Yesu paɣ-ɖʋ se nabɛyɛ pɩzɩɣ  pepeɣziɣ pa-tɩ nɛ pamaɣzɩɣ se ye pɛwɛnɩ liidiye sakɩyɛ yɔ, pɩkandɩyɩɣ pɔ-yɔɔ. Nabɛyɛ hɔɔlʋʋ taa lɛ, ɛzɩma pɔcɔŋnɩ po-tomnaɣ yɔɔ kɩcɛyɩm ɖeɖe nɛ pɔ-hɔŋ yɔɔ yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩɖɔkɩnɩ-wɛ siŋŋ nɛ halɩ paatasɩɣ wɛnʋʋ alɩwaatʋ se pañɩnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ.—Maatiyee 6:19-21, 25-32.

Ɛlɛ Yesu ha-ɖʋ lidaʋ se mba paɖʋʋ nesi Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔ, pakaɣ wɛnʋʋ mbʋ pɩtɛɖɩɣ-wɛ yɔ lɛɛlɛɛyɔ nɛ pɛtɛ pehiɣ tamtam wazasɩ cee wayɩ.—Maatiyee 6:33.

Toovenim taa lɛ, kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa kaacalɩnɩ ñɩnʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ nɛ e-siɣsiɣ wɛtʋ; ɛlɛ wɩzasɩ nɛ kʋñɔmɩŋ pataatɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa. Paa mbʋ yɔ, Ɛsɔ kaakandɩyɩ pɔ-yɔɔ. Ɛzɩma tɩyɛ?

Pe-wezuu caɣʋ kaalabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ paɣtʋ kila, nɛ mbʋ kandɩyɩnɩ pɔ-yɔɔ nɛ kala wena atalɩ ɛyaa mba pataañaŋ Ɛsɔ yɔ atɩtalɩ-wɛ. Paawɛnɩ tisuu siŋŋ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ, nɛ mbʋ sɩnɩnɩ-wɛ nɛ palʋbɩnɩ kala sɔsɔna wena pakataɣ yɔ. Nɛ Ɛsɔ ha-wɛ “ɖoŋ weyi ɩcɛzɩ ɛyʋ ɖoŋ yɔ” se papɩzɩ nɛ pɔɖɔkɩ pa-tɩ kala ana a-taa.—2 Kɔrɛntɩ mba 4:7-9.

ƐSƆ KEWIYAƔ ŊKAƔ ÑƖNƲƲ KAJALAƔ ÐEÐE NA?

Lɔŋ weyi Yesu tasaa se ɖɩcalɩnɩ ñɩnʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔ, kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa Krɩstʋ ñɩma labɩnɩ-ɩ tʋmɩyɛ. Posusi laŋhɛzɩyɛ tɔm ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ weyi ɩ-taa paawɛɛ yɔ. (Koloosi mba 1:23) Nabɛyɛ wɛɛ nɛ palakɩ tʋmɩyɛ nɖɩ sɔnɔ?

Ɛɛɛ! Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖiɣzinaa se alɩwaatʋ ndʋ tɩkazaa se paɖɩzɩ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ yɔ tɩtɩɖɔɔ. Nɛ pʋyɔɔ lɛ, peɖiɣni labʋ po-ɖoŋ ɖeɖe se pɔɖɔ Yesu paɣtʋ tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ, pakaɣ-tʋ susuu tɛtʋ kpeekpe yɔɔ se pɩkɛnɩ ajɛɛ kpeekpe aseɣɖe, nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ ɛjaɖɛ tɛm kaɣ kɔm.”—Maatiyee 24:14.

Ɛsɔ Kewiyaɣ ŋkaɣ ñɩnʋʋ kajalaɣ ɖeɖe na? Ðiseɣtiɣ-ŋ se ŋmaɣzɩnɩ kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa ɛyaa mba paawɛ Beeree, Masedonii egeetiye taa yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ apostoloo Pɔɔlɩ heyi-wɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ tɔm kɩbandʋ yɔ, petisaa nɛ pamʋ-tʋ nɛ “laŋɩyɛ pilim.” Pʋwayɩ lɛ, “patazɩ Masɩ taa camɩyɛ” se pana se tɔm ndʋ peheyi-wɛ yɔ, tɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Masɩ na. Piyeba nɛ papaɣzɩ ɖɔm tɔm ndʋ pɛkpɛlɩkaɣ yɔ tɩ-yɔɔ.—Tʋma Labʋ 17:11, 12.

Ña ɖɔɖɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩnɩ-wɛ. Ye ŋcalɩɣnɩ ñɩnʋʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ nɛ e-siɣsiɣ wɛtʋ yɔ, piyeki nɛ ŋhiɣ ɖɩjɔzɩyɛ nɛ Ɛsɔ kandɩyɩ ñɔ-yɔɔ lɛɛlɛɛyɔ; nɛ cee wayɩ lɛ, ŋhiɣ laŋhɛzɩyɛ nɛ pɛɛyɛ.