Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ?

Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ?

Yesu wɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa se patɩmɩ se Ɛsɔ Kewiyaɣ ɛkɔɔ. Ɛnawa se kʋñɔmɩŋ weyi ɩwɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ, pɩtɩkɛnɩ Ɛsɔ sɔɔlɩm. Nɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ ɖeke pɩzɩɣna nɛ keyele nɛ kʋñɔmɩŋ ɛnɩ ɩsɩɩ tɩnaɣ. Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ?

ƐBƐ ƐSƆ KEWIYAƔ TƐM LABƲ?

Tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩɖɛwa yɔ kɩ-taa, ɖɩna yʋsaɣ ŋga Yesu yɔɔdaa se kakaɣ wɩlʋʋ se pasɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ ɛsɔdaa yɔ, nɛ ɖɩnawa ɖɔɖɔ se Yesu pɩsɩ Kewiyaɣ ŋga ke-Wiyaʋ.

Bibl yɔɔdaa se Yesu pɩsɩ Kewiyaɣ ŋga ke-wiyaʋ lɛ, ɛɖɔɔnɩ Sataŋ nɛ ɛ-aleewaa ɛsɔdaa. Nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, tɛtʋ yɔɔ ɖeke pɛwɛnɩ ɖoŋ; pʋyɔɔ wezuu caɣʋ paɣzɩ wɛʋ kaɖɛ siŋŋ tɛtʋ yɔɔ kpaɣnɩ pɩnaɣ 1914.—Natʋ 12:7, 9.

Paa ɛjaɖɛ wɛtʋ ɛwɛɛkɩ siŋŋ yɔ, Yesu weyi ɛkɛnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ Wiyaʋ yɔ, ɛwɛɛ nɛ ɛsɩɣnɩ ɛyaa tɛtʋ yɔɔ. Pɩtɩŋnɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ Bibl wɩlʋʋ tʋmɩyɛ nɖɩ Yesu kaayɔɔdɩ ɖɩ-tɔm yɔ ɖɩ-yɔɔ lɛ, ɛyaa sakɩyɛ wɛɛ nɛ pɛkpɛlɩkɩɣ nɛ pɔɖɔŋ Bibl paɣtʋ kila yɔɔ pe-wezuu caɣʋ taa. (Izaayii 2:2-4) Ɛyaa sakɩyɛ kpɛlɩkɩ Bibl nɛ pɛwɛɛnɩ lɩmaɣza wena amʋnaa yɔ tʋmɩyɛ labʋ yɔɔ, pɔñɔɔzɩ pɔ-hɔʋ taa wezuu caɣʋ, nɛ pɛwɛɛnɩ lɩmaɣza wena amʋnaa yɔ tomnaɣ yɔɔ wondu yɔɔ nɛ patɩha nʋmɔʋ tomnaɣ yɔɔ wondu se tɩpɩsɩ-wɛ yomaa. Ɛyaa mba, pɛwɛɛ nɛ pɛkpɛlɩkɩɣ ɛzɩma pɔñɔɔzɩ pe-wezuu caɣʋ lɛɛlɛɛyɔ yɔ nɛ papɩsɩ ɛyaa kɩbama mba papɩzɩɣ nɛ pacaɣ wezuu Ɛsɔ Kewiyaɣ tɛɛ yɔ.

 ƐBƐ ƐSƆ KEWIYAƔ KAƔ LABƲ CEE WAYƖ?

Paa Yesu ɛpaɣzɩ Kewiyitu tɔɔʋ ɛsɔdaa yɔ, ɛyaa kominawaa wɛ tɛtʋ yɔɔ mbʋ. Ɛlɛ Ɛsɔ heyi Yesu se: ‘Ñazɩ nɛ ŋwolo ŋtalɩ koyindu taɣ yɔɔ.’ (Keɣa 109:2) Piileɖiɣ lɛ, Yesu kaɣ ɖɩzʋʋ e-koyindinaa tɩŋa payɩ nɛ ɛlɩzɩ ɛyaa mba pañaŋ Ɛsɔ yɔ kʋñɔmɩŋ taa.

Alɩwaatʋ ndʋ, Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ:

  • Cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ agbaa ɖɩzʋʋ. Ɛsɔ sɛtʋ agbaa wena awɩlɩɣ cɛtɩm tɔm Ɛsɔ yɔɔ nɛ ayeki nɛ ɛyaa tɔkɩ kʋñɔmɩŋ yɔ, aakaɣ tasʋʋ wɛʋ. Bibl kpaɣ cɛtɩm Ɛsɔ sɛtʋ agbaa nɛ kɩmaɣzɩnɩ acɛyɛ laɖʋ. Alɩwaatʋ ndʋ pakaɣ-yɛ ɖɩzʋʋ yɔ, pɩɖɩɣzɩɣ ɛyaa siŋŋ.—Natʋ 17:15, 16.

  • Ɛyaa kominawaa ɖɩzʋʋ. Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ yebu nɛ ɛyaa kewiyitu tɔɔʋ tɩŋa sɩɩ tɩnaɣ.—Natʋ 19:15, 17, 18.

  • Ɛyaa kɩdɛkɛdaa ɖɩzʋʋ. Ɛbɛ kaɣ talʋʋ ɛyaa mba pɛtɛm pa-taa nɛ palakɩ kɩdɛkɛdɩm nɛ pekizi se paañaŋ Ɛsɔ yɔ? “Ɛlɛ kañatʋ tɩnaa kaɣ lebu tɛtʋ yɔɔ.”—Aduwa 2:22.

  • Pakaɣ ɖɩzʋʋ Sataŋ nɛ aleewaa. Sataŋ nɛ aleewaa paakaɣ tasʋʋ “peɣzuu ajɛɛ.”—Natʋ 20:3, 10.

Ɛyaa mba poluzuu pa-tɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ tɛɛ yɔ, wazasɩ nzɩ pakaɣ hiɣu?

 ƐBƐ ƐSƆ KEWIYAƔ KAƔ LABƲ ƐYAA?

Yesu kaɣ Kewiyitu tɔɔʋ nɛ ɖooo ɛsɔdaa, nɛ ɛla mbʋ ɛyaa kewiyisi tɩpɩzɩ nɛ sɩla kaaʋ yɔ. Ɛ nɛ ɛyaa 144000 mba palɩzɩ-wɛ nɛ tɛtʋ yɔɔ yɔ pakaɣ tɔɔʋ kewiyitu tɛtʋ yɔɔ. (Natʋ 5:9, 10; 14:1, 3) Yesu kaɣ yebu nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm la tɛtʋ yɔɔ cɩnɛ. Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ ɛyaa mba pɛwɛɣ tɛtʋ yɔɔ yɔ?

  • Kakaɣ ɖɩzʋʋ kʋdɔmɩŋ, nɛ sɩm. “Nɛ tɛtʋ taa ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ tɔm se: ‘Pɩwɩɣ-m’” nɛ “sɩm ɛɛkaɣ tasʋʋ wɛʋ.”—Izaayii 33:24; Natʋ 21:4.

  • Kakaɣ kɔnʋʋ laŋhɛzɩyɛ nɛ pɛɛyɛ siŋŋ. “Ñe-piya kaɣ wɛnʋʋ laŋhɛzɩyɛ sɔsɔyɛ” nɛ “paa weyi lɛ ɛkaɣ caɣʋ e-viiñi taa nɛ e-hiyuu tɛɛ, nɛ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ-ɩ tɔm caʋ.”—Izaayii 54:13; Mikee 4:4.

  • kakaɣ haʋ ɛyaa tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩhaɣ-wɛ taa leleŋ yɔ. “Me-liu ɛyaa samaɣ kaɣ tɔɔʋ ke-nesi tɛɛ tʋma yɔɔ. Paakaɣ labʋ tʋmɩyɛ yem falaa.”—Izaayii 65:22, 23.

  • Kakaɣ ñɔɔzʋʋ tɛtʋ. “Lakʋ nɛ wɩlɩŋ tɛtʋ pɛmɛyɩ, laʋ ɛpaa nɛ kɩnɛɣdɩ ɛzɩ sɔzɩŋ hɛɖʋʋ yɔ.”—Izaayii 35:1.

  • Kakaɣ wɩlʋʋ ɛyaa mbʋ pɩwɛɛ se pala nɛ pacaɣ wezuu tamtam yɔ. “Wezuu maatɛŋ kɛlɛ se pɛwɛɛ nɛ patɩlɩɣ-ŋ, ña Ɛsɔ toovenim tʋ kʋɖʋm koŋ, nɛ weyi ŋtiyi-i yɔ, Yesu Krɩstʋ.”—Yohanɛɛsɩ 17:3.

Ɛsɔ sɔɔlaa se ŋhiɣ wazasɩ nzɩ. (Izaayii 48:18) Tɔm ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ, kɩkaɣ yɔɔdʋʋ mbʋ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla lɛɛlɛɛyɔ nɛ ŋhiɣ cee wayɩ wazasɩ kɩbanzɩ nzɩ yɔ.