Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ðooye Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ paɣzʋʋ ɖiyuu tɛtʋ?

Ðooye Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ paɣzʋʋ ɖiyuu tɛtʋ?

Yesu wayɩ tɩŋɩyaa siɣsiɣ tɩnaa nabɛyɛ kaasɔɔlaa se patɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ paɣzʋʋ ɖiyuu tɛtʋ yɔ. Yesu cosi-wɛ se paapɩzɩɣ nɛ patɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi tɩ-yɔɔ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ ɖiyuu tɛtʋ yɔ. (Tʋma Labʋ 1:6, 7) Pʋcɔ nɛ pɔpɔzʋʋ-ɩ tɔm ndʋ lɛ, ɛɛtɛm-wɛ heyuu se ye pana lakasɩ nasɩyɩ nɛ sɩkpɛndɩ labʋ alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ yɔɔ yɔ, ɖɩnɛ ɛlɛ patɩlɩ se “Ɛsɔ Kewiyaɣ ñɔtaa” nɛ mbʋ wɩlɩɣna se alɩwaatʋ talaa se Ɛsɔ Kewiyaɣ ɛpaɣzɩ ɖiyuu tɛtʋ.—Luka 21:31.

LAKASƖ NZƖ YESU YƆƆDAA SE SƖKAƔ LABƲ?

Yesu yɔɔdaa se: “Ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ kaɣ kʋyʋʋ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ yɔɔ, nɛ kewiyaɣ lɛɛka kaɣ kʋyʋʋ kewiyaɣ lɛɛka yɔɔ. Tɛtʋ kaɣ ñamsʋʋ siŋŋ, nɛ ñɔɔsɩ nɛ kʋdɔmɩŋ sɔsɔŋ pakaɣ lɩʋ.” (Luka 21:10, 11) Lakasɩ nzɩ sɩ-tɩŋa sɩkaɣnɩ kpɛndʋʋ nɛ pɩkɛ yʋsaɣ ŋga kawɩlɩɣ kaɣlaa se “Ɛsɔ Kewiyaɣ ñɔtaa” yɔ. Ɛzɩ lakasɩ nzɩ siɖiɣni labʋ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ yɔɔ? Iyele nɛ ɖɩna mbʋ pɩwɩlɩɣ se siɖiɣni labʋ yɔ.

1. YOŊ

Pɩnaɣ 1914 taa, you nakʋyʋ laba nɛ wiɖiyi nakʋyʋ tɩla mbʋ pana. Ðoŋ ɖoŋ lɛ, caanaʋ taa tɔm taa tazɩyaa yɔɔdʋʋ se pɩnaɣ 1914 kɛ lɛɣzɩtʋ sɔsɔtʋ pɩnaɣ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pɩnaɣ ŋga ka-taa kajalaɣ you sɔsɔʋ ŋgʋ kɩtɩla wiɖiyi nɛ kɩna yɔ kɩpaɣzaa. Nɛ kɩ-taa pacalɩ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ sɔɔjanaa lɔɔɖa sɔsɔna, bɔmbɩwaa, hɔzɩŋ sɔsɔŋ, helim mbʋ pɩ-taa nɛ sɔtʋ yɔ, nɛ you wondu lɛɛtʋ sakɩyɛ nɛ pɛkpɛdɩ calɩm pɩdɩɩfɛyɩ. You ŋgʋ kɩ-wayɩ lɛ, Caama You II paɣzɩ; nɛ kɩ-taa papaɣzɩ labɩnʋʋ tʋmɩyɛ bombe atomique waa. Kpaɣnɩ pɩnaɣ 1914 lɛ, ɛyaa wɛɛ nɛ poyouni ɖama ɛjaɖɛ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa; nɛ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ lesi pe-weziŋ yoŋ ɛnɩ ɩ-taa.

2. TƐTƲ ÑAMSƲƲ

Takayaɣ nakɛyɛ (Britannica Academic) yɔɔdaa se paa pɩnaɣ ŋga lɛ, tɛtʋ ñamsʋʋ mbʋ pɩlakɩ nɛ “pɩwɛɛkɩɣ wondu siŋŋ yɔ” pɩtalɩɣ ɛzɩ 100 mbʋ yɔ. Centre américain d’études géologiques ñɔyɔɔdaa se “mbʋ mbʋ pɩlaba nɛ pɩɖɛɛ yɔ (kpaɣnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 1900 waa mbʋ yɔ), piyeba nɛ ɖɩmaɣzɩɣ se tɛtʋ ñamsʋʋ 16 mbʋ pɩwɛ ɖoŋ siŋŋ yɔ, pɩkaɣ labʋ paa pɩnaɣ ŋga.” Nabɛyɛ maɣzɩɣ se menziiniwaa mba panaɣ tɛtʋ ñamsʋʋ yɔ pɛwɛ sɔnɔ, mbʋ yebina nɛ ɛyaa maɣzɩɣ se tɛtʋ kɩlɩɣ ñamsʋʋ. Paa pɩtɩɩkɛ suwe yɔ, tɛtʋ ñamsɩɣ siŋŋ sɔnɔ nɛ pɩkɩlɩɣ, nɛ pɩkɔŋnɩ ɛyaa kʋñɔmɩŋ nɛ pɩkʋʋ ɛyaa.

 3. ÑƆƆSƖ

Yoŋ, mulum, liidiye kʋñɔŋ, nɛ ɛzɩma tɔɔnasɩ ɩɩtasɩɣ labʋ camɩyɛ yɔ, mbʋ yebina nɛ ñɔɔsɩ wɛɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. Ɛgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se Programme Alimentaire Mondial (PAM) yɔ, ɖɩyɔɔdɩ pɩnaɣ 2018 tɛ akɔnta taa se: ‘ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ lɛ, ɛyaa miiliyɔɔwaa 821 iihikiɣ tɔɔnaɣ nɛ pɔtɔkɩ camɩyɛ nɛ pa-taa ɛyaa miiliyɔɔwaa 124 ñasʋʋ ñɔɔsɩ.’ Ɛyaa ɩɩtɔkɩ tɔɔnaɣ camɩyɛ, mbʋ yebina nɛ piya nzɩ sɩcɛzɩ miiliyɔɔwaa 3 yɔ, sɩsɩkɩ paa pɩnaɣ ŋga. Piya nzɩ sɩsɩbɩ pɩnaɣ 2011 taa ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, ñɔɔsɩ yebina nɛ sɩ-taa ɛzɩ hɔɔlʋʋ mbʋ yɔ sɩ.

4. KƲDƆMƖŊ

Organisation Mondiale de la Santé (OMS) yɔɔdɩ takayaɣ nakɛyɛ taa se: “Pɩnzɩ 2000 waa taa kʋdɔmɩŋ sɔsɔŋ kɩɖɛɖɛŋ kɩlɩ ɖɔʋ. Kʋdɔmɩŋ kɩbɩŋ ɛzɩ Koleeraa nɛ kɩnamɩyɛ mbʋ yɔ ɖaɣnɩ pɩsʋʋ, nɛ kɩfaŋ lɛɛŋ ɛzɩ syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), Syndrôme Respiratoire du Moyen-Orient (MERS), Ebola nɛ Zika ñaɖaɣnɩ sɔzʋʋ kɩbɩŋ ɛnɩ ɩ-yɔɔ.” Paa lɛɣtʋ ñɩnʋʋ ɛɖɛnɩ ɛsɩndaa siŋŋ nɛ ɖɔkɔtɔnaa ñɛwɛɛnɩ tɩlɩtʋ sakɩyɛ kʋdɔmɩŋ yɔɔ yɔ, patɩpɩzɩ nɛ pehiɣ kɔɔ wena awaɣ kʋdɔmɩŋ ɛnɩ ɩ-tɩŋa yɔ.

5. ƐJAÐƐ KPEEKPE YƆƆ TƆM SUSUU TƲMƖYƐ

Yesu tasɩ yɔɔdʋʋ yʋsaɣ ŋga kɔ-hɔɔlʋʋ lɛɛkʋ tɔm. Ɛyɔɔdaa se: “Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ, pakaɣ-tʋ susuu tɛtʋ kpeekpe yɔɔ se pɩkɛnɩ ajɛɛ kpeekpe aseɣɖe, nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ ɛjaɖɛ tɛm kaɣ kɔm.” (Maatiyee 24:14) Ɛyaa wɛɛ nɛ pakatɩɣ tɩlasɩ siŋŋ ɛjaɖɛ yɔɔ, paa mbʋ yɔ ɛyaa mba pɛcɛzɩ miiliyɔɔwaa lutozo nɛ pɛwɛɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ yɔ, pɛwɛɛ nɛ posusuu Ɛsɔ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ ajɛɛ 240 taa. Nɛ posusuu tɔm kʋnʋmɩŋ weyi ɩ-taa yɔ, ɩcɛzɩ 1000. Tɔm kɩbandʋ susuu tɩyɛlɩ wiɖiyi mbʋ nɛ pana.

 ƐBƐ YƲSAƔ ŊGA KAWƖLƖƔ?

Lakasɩ nzɩ sɩ-tɔm Yesu yɔɔdaa yɔ, siɖiɣni labʋ sɔnɔ. Ɛbɛ yɔɔ lakasɩ nzɩ sɩ-tɔm cɛyɩ ɖɛ-ɛsɩndaa? Mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu yɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ ɩnaɣ lakasɩ nzɩ siɖiɣni labʋ lɛ, ɩtɩlɩ se Ɛsɔ Kewiyaɣ ñɔtaa.”—Luka 21:31.

Pɩkazɩ pazɩ, Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ yebu nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm la tataa

Yʋsaɣ ŋga kɔ-tɔm Yesu yɔɔdaa yɔ, nɛ pɩtasɩnɩ ɛzɩma pɛkɛdɩ tɔm Bibl taa yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩnɩɩ pɩ-taa se Ɛsɔ sɩ e-Kewiyaɣ ɛsɔdaa pɩnaɣ 1914 taa. * Pɩnaɣ ŋga Ɛsɔ sɩ ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ Wiyaʋ. (Keɣa 2:2, 4, 6-9) Pɩkazɩ pazɩ, Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ ɖiyuu tɛtʋ nɛ kaɖɩzɩ tɛtʋ yɔɔ kewiyisi tɩŋa nɛ keyele nɛ tɛtʋ tɩŋa pɩsɩ paradisuu nɛ ɛyaa caɣ tɩ-yɔɔ tamtam.

Piileɖiɣ lɛ, adɩma wena Yesu wɩlaa yɔ, a-taa tɔm kaɣ labʋ. Ɛɛyɔɔdaa se: “Ñe-Kewiyaɣ ɛkɔɔ. Ñɔ-sɔɔlɩm ɛla tataa ɛzɩ ɛsɔdaa yɔ.” (Maatiyee 6:10) Ye mbʋ, kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ pasɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ ŋga pɩnaɣ 1914 taa yɔ, ɛbɛ keɖiɣni labʋ? Nɛ alɩwaatʋ ndʋ Kewiyaɣ ŋga kapaɣzɩɣ ɖiyuu tɛtʋ kpeekpe yɔ, ɛbɛ kakaɣ labʋ?

^ tay. 17 Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ tɔm pɩlɩɩnɩ pɩnaɣ 1914 yɔɔ yɔ, kalɩ takayaɣ Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ tɩnaɣ yɔɔ tɔm 22. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzɩnɩ-kɛ.