Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

“Ñe-Kewiyaɣ ɛkɔɔ”​Adɩma wena ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ lakɩ yɔ

“Ñe-Kewiyaɣ ɛkɔɔ”​Adɩma wena ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ lakɩ yɔ

Wiɖiyi ŋtɛm tɩmʋʋ se Ɛsɔ Kewiyaɣ ɛkɔɔ? Pɩlakɩ pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ yɔ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ paɣzʋʋ tɩmʋʋ se “ñe-Kewiyaɣ ɛkɔɔ” yɔ. Ɛbɛ yɔɔ palakɩ adɩma ana? Palakɩ-yɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, Yesu heyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se patɩmɩ se Ɛsɔ Kewiyaɣ ɛkɔɔ.

Kiɖe tɛɛ lɛ Yesu wayɩ tɩŋɩyaa taatɩlɩ Kewiyaɣ ŋga kɔ-yɔɔ tɔm tɩŋa tete. Kɩyakʋ nakʋyʋ pɔpɔzɩ Yesu se: “Kɩbaɣlʋ, lɛɛlɛɛyɔ ŋɖaɣnɩɣ Izrayɛɛlɩ kewiyaɣ sɩʋ na?” Pɩtʋʋ fɛyɩ se pɩɖɩɣzɩ-wɛ se Yesu tiheyi-wɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ ɖeyi ɖeyi Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ kɔm yɔ. (Tʋma Labʋ 1:6, 7) Yesu tɔm ndʋ, tɩwɩlɩɣ se ɖɩɩkaɣ pɩzʋʋ nɛ ɖɩtɩlɩ mbʋ Ɛsɔ kewiyaɣ kɛnaa yɔ? Nɛ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩlɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ kakaɣ kɔm yɔ? Aayɩ.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ, kakaɣ-ŋ sɩnʋʋ nɛ ŋcosi tɔm ndʋ tɩkɔŋ yɔ tɩ-yɔɔ:

  • Ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzʋʋ ɛyaa Ɛsɔ Kewiyaɣ?

  • Akɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ Wiyaʋ?

  • Ðooye Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ ɖiyuu tɛtʋ?

  • Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ?

  • Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ŋlɩzɩ se ŋɖʋʋ nesi Ɛsɔ Kewiyaɣ lɛɛlɛɛyɔ?

  • Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa?