Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Alɩwaatʋ ndʋ pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ŋsɩ nɛ ŋhɛzɩ yɔ

Alɩwaatʋ ndʋ pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ŋsɩ nɛ ŋhɛzɩ yɔ

Adriana weyi ɛwɛ Preeziili ɛjaɖɛ taa yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Lɩmaɣza ana aawɛ ma-ñʋʋ taa paa ɛzɩmtaa. Pʋyɔɔ mankpaɣ lɩmaɣza se mankʋʋ man-tɩ nɛ mɛhɛzɩ.”

WIÐIYI wezuu caɣʋ tɛmɩ-ŋ sɔŋ lɩʋ na? Ye mbʋ yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋnɩɩ Adriana tɔm taa camɩyɛ. Ɛɛwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa nɛ ɛnɩɣzɩɣ kpem nɛ pɩlakɩ-ɩ ɛzɩ lidaʋ nakʋyʋ tɩtasɩ wɛʋ yɔ. Ðɔkɔtɔnaa kɔm nɛ pana se Adriana wɛnɩ lɩmaɣza taa kʋdɔŋ ŋgʋ kiyeki nɛ ɛyʋ cakɩ pʋtɔdɩyɛ paa ɛzɩmtaa yɔ.

Yele nɛ ɖɩyɔɔdɩ Japɔŋ ɛjaɖɛ taa abalʋ weyi payaɣ se Kaoru yɔ ɛ-tɔm ɖɔɖɔ. Ɛcɔŋnaɣ ɛ-lʋlɩyaa kʋdɔndɩnaa mba pakpadɩyaa yɔ pɔ-yɔɔ. Ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, man-tʋmɩyɛ nɩɣaɣ-m kpem nɛ pɩɖɛɣ-m. Tɔɔnaɣ taalakɩ-m liu nɛ ɖoo taa mantaanaɣ ɖom. Piyeba nɛ manpaɣzɩ maɣzʋʋ se ye mansɩba yɔ mɛhɛzɩɣ.”

Naajeeriya abalʋ weyi payaɣ se Ojebode yɔ, ɛlɛ ñɔyɔɔdaa se, “Paa ɛzɩmtaa lɛ, maawɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa kpem nɛ halɩ mɛ-ɛsɩtɛɣlɩm kpeŋ. Pʋyɔɔ mañɩnaɣ nʋmɔʋ nakʋyʋ se mankʋ man-tɩ.” Ñʋʋ leleŋ lɛ se Ojebode, Kaoru, nɛ Adriana patɩkʋ pa-tɩ. Ɛlɛ paa pɩnaɣ ŋga lɛ, ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ kʋʋ pa-tɩ.

LE ŊPƖZƖƔ ŊHIƔ SƖNƲƲ?

Ɛyaa mba pakʋʋ pa-tɩ yɔ, pa-taa sakɩyɛ kɛnɩ abalaa, nɛ pɩwɛ pa-taa sakɩyɛ fɛyɛ se pɔpɔzɩ sɩnʋʋ. Yesu yɔɔdaa se pɩpɔzʋʋ kʋdɔndɩnaa ɖɔkɔtɔ. (Luka 5:31) Ye mbʋ, ye ŋwɛnɩ lɩmaɣza ana nɛ ŋñɩnɩɣ se ŋkʋ ña-tɩ yɔ, ɖitendi-ŋ, fɛyɛ ɛtaakpa-ŋ se ŋpɔzɩ sɩnʋʋ. Ɛyaa mba pɛwɛnɩ lɩmaɣza taa kʋdɔŋ ŋgʋ kiyeki nɛ pacakɩ pʋtɔdɩyɛ yɔ, ɖɔkɔtɔnaa sɩnɩ pa-taa sakɩyɛ nɛ palʋbɩnɩ pa-kʋdɔŋ ŋgʋ. Ojebode, Kaoru, nɛ Adriana pa-tɩŋa powobi ɖɔkɔtɔ, nɛ lɛɛlɛɛyɔ pɩwɛ-wɛ weewee.

Ðɔkɔtɔnaa pɩzɩɣ nɛ patɩŋnɩ kɔ yɔɔ yaa tɔm pɔzʋʋ nɛ lɔŋ tasʋʋ yɔɔ nɛ pasɩnɩ mba pɛwɛnɩ lɩmaɣza taa kʋdɔmɩŋ ɛnɩ yɔ, yaa ɖɔɖɔ yɔ, ɖɔkɔtɔnaa pɩzɩɣ patɩŋnɩ nʋmɔŋ ɛnɩ ɩ-naalɛ ɩ-yɔɔ nɛ pasɩnɩ-wɛ. Ɛyaa mba pɛwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ, pɩpɔzʋʋ ɖɔɖɔ se pɔ-hɔŋ taa mba nɛ pa-taabalaa ɩcɔnɩ pɔ-yɔɔ nɛ pasɩnɩ-wɛ nɛ sɔɔlɩm. Taabalʋ kɩbanʋ weyi paa ɛyʋ weyi ɛpɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛna yɔ, ɛnʋ lɛ Ɛsɔ Yehowa, weyi ɛtɩŋɩɣnɩ ɛ-Tɔm, Bibl yɔɔ nɛ ɛsɩɣnɩ ɛyaa yɔ.

WƐTƲ NDƲ TƖ-TAA ŊWƐƐ YƆ TƖKAƔ TƐM NA?

Ðoŋ ɖoŋ lɛ, lɩmaɣza taa kʋdɔŋ waʋ kpakɩɣ alɩwaatʋ, nɛ mba pɛwɛnɩ-kʋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpɔzɩ se pɛlɛɣzɩ pɛ-wɛtʋ natʋyʋ. Ɛlɛ paa ŋwɛɛ nɛ ŋlʋkɩnɩ lɩmaɣza taa kʋdɔŋ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋɖaŋ cee wayɩ koboyaɣ ɛzɩ Ojebode yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Manɖaŋ kpam se mana ɛzɩma Izaayii 33:24 taa tɔm kaɣ labʋ yɔ. Pɔyɔɔdɩ peeɖe se alɩwaatʋ natʋyʋ kaɣ talʋʋ nɛ ɛyʋ nɔɔyʋ ɛɛkaɣ tasʋʋ tɔm se: ‘Pɩwɩɣ-m.’” Yele nɛ lidaʋ ŋgʋ Ɛsɔ ha-ɖʋ se “wɩzasɩ” ɛɛkaɣ tasʋʋ wɛʋ “tɛtʋ kɩfatʋ” taa yɔ kɩhɛzɩ ña-laŋɩyɛ ɛzɩ kɩhɛzʋʋ Ojebode laŋɩyɛ yɔ. (Natʋ 21:1, 4) Lidaʋ ŋgʋ kɩwɩlɩɣ ɖɔɖɔ se lɩmaɣza taa kʋdɔŋ nɛ laŋwɛɛkɩyɛ pɩɩtasɩɣ wɛʋ. Wɩzasɩ nzɩ sɩ-taa ŋwɛɛ yɔ, sɩkaɣ sɩʋ tɩnaɣ. ‘Ŋŋkaɣ tasʋʋ tɔzʋʋ sɩ-yɔɔ,’ nɛ ‘sɩɩkaɣ tasʋʋ kpaʋ ña-laŋɩyɛ taa’ kaaʋ.​—Izaayii 65:17.