Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Alɩwaatʋ ndʋ ŋlʋkɩnɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ yɔ

Alɩwaatʋ ndʋ ŋlʋkɩnɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ yɔ

“Alɩwaatʋ ndʋ ɖɔkɔtɔ tiiheyi-m se kansɛɛrɩ kʋdɔŋ kpa ma-hʋzɩŋ nɛ men-siɣbɔɖɛ lɛ, mamaɣzɩ se man-sɩm talɩnɩ mbʋ yɔ. Ɛlɛ malɩnɩ ɖɔkɔtɔ cɔlɔ nɛ menkpe ɖɩɣa lɛ, meheyi man-tɩ se, ‘Mantaaɖʋnɩ-tʋ, ɛlɛ tɩkɔma yɔ, pɩwɛɛ se mañɩnɩ mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-m nɛ manpɩzɩ mɔnɖɔkɩ man-tɩ kpam wɛtʋ tʋnɛ tɩ-taa yɔ.’”​—Linda, ɛwɛnɩ pɩnzɩ 71.

“Kʋdɔŋ nakʋyʋ kpa-m nɛ kɩcamɩ ma-nɩmɩyɛ yɔɔ hola nɛ mɛ-ɛsɩndaa kiŋ nɛ kiyeki nɛ manɩɣ wɩzasɩ kpem. Wɩzasɩ sɔsɔsɩ nzɩ, sɩɩha-m lɩmaɣza taa kʋdɔŋ alɩwaatʋ natʋyʋ. Pɩlakaɣ-m ɛzɩ mɛnfɛyɩ nɔɔyʋ yɔ alɩwaatʋ sakɩyɛ, nɛ halɩ mancaɣaɣ man-tɩ kʋʋ.”​—Elise, ɛwɛnɩ pɩnzɩ 49.

YE PAANA ña-maɣmaɣ ñɔ-yɔɔ yaa ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ yɔɔ kʋdɔŋ ŋgʋ kɩpɩzɩɣ nɛ kɩkɔnɩ-ɩ sɩm yɔ, pɩtɩla ŋsɩm wɩzasɩ nzɩ ɛyʋ weyi ɛwɛ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa yɔ ɛnɩɣ yɔ. Pɩtasɩnɩ kʋdɔŋ maɣmaɣ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ŋlʋbɩnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda. Ñɔ-sɔɔndʋ nɛ ña-nɩɣzɛ pɩzɩɣ nɛ akpa ɖoŋ alɩwaatʋ ndʋ pɩpɔzʋʋ se ŋwolo ŋna ɖɔkɔtɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ pɩwɛ-ŋ kaɖɛ se ŋhiɣ liidiye nɛ papɩzɩ pawa-ŋ ña-kʋdɔŋ yɔ yaa alɩwaatʋ ndʋ palakɩ-ŋ kɔyɛ naɖɩyɛ nɛ ɖɩɩlakɩ-ŋ camɩyɛ yɔ. Nɩɣzɛ sɔzʋʋ ña-kʋdɔŋ maɣmaɣ yɔɔ lɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩcɛzɩ-ŋ.

Le ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ sɩnʋʋ? Ɛyaa sakɩyɛ yɔɔdaa se adɩma labʋ nɛ Bibl kalʋʋ hɛzɩnɩ pa-laŋa.  Ñɔ-hɔʋ taa mba nɛ ña-taabalaa papɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ pasɩnɩ-ŋ.

ƐBƐ SƖNƖ NABƐYƐ?

Robert weyi ɛwɛnɩ pɩnzɩ 58 yɔ ɛyɔɔdaa se: “Ye ŋwɛnɩ tisuu Ɛsɔ yɔɔ yɔ, ɛsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ ña-kʋdɔŋ. Tɩmnɩ Yehowa. Heyi-i ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ yɔ. Pɔzɩ-ɩ se ɛha-ŋ fezuu kiɖeɖeu. Pɔzɩ-ɩ se ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpa ɖoŋ nɛ pɩsɩnɩ ñɔ-hɔʋ. Pɔzɩ-ɩ ɖɔɖɔ se ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋpɩzɩ ŋɖɔkɩ ña-tɩ kpam kʋdɔŋ ŋgʋ kɩ-taa”.

“Ye ñɔ-hɔʋ taa mba ɩwɛ ñɔ-cɔlɔ nɛ pasɩɣnɩ-ŋ yɔ, pɩhɛzɩɣ ña-laŋɩyɛ pɩdɩɩfɛyɩ. Paa evemiye nɖɩ lɛ, mɔ-hɔʋ taa tʋ kʋɖʋm yaa naalɛ yaɣ-m pɔrtaabɩlɩ yɔɔ nɛ pɔpɔzʋʋ-m se ‘Pɩcaɣ-ŋ ɛzɩma?’ Man-taabalaa mba pɛwɛ hɔɔlɩŋ ndɩ ndɩ taa yɔ, payaɣ ɖɔɖɔ nɛ pakpazɩɣ-m ɖoŋ. Piyeba nɛ pɩlabɩ-m weewee nɛ mowolo pɩ-yɔɔ nɛ mɔnɖɔkɩ me-lidaʋ kpam.”

Ye pɩwɩɣ ña-taabalʋ nɔɔyʋ nɛ ŋwolo se ŋnaɣ-ɩ lɛ, taasɔɔ tɔm ndʋ Linda yɔɔdaa yɔ tɩ-yɔɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Kʋdɔndɩnaa sɔɔlaa se pacaɣ wezuu ɛzɩ ɛyaa lalaa yɔ, nɛ nabɛyɛ tɩsɔɔlɩ se paa ɛzɩmtaa lɛ, pɔyɔɔdʋʋ pa-kʋdɔŋ tɔm. Ye mbʋ, ye ŋwoba se ŋnaɣ kʋdɔndʋ nɔɔyʋ lɛ, ña nɛ ɩ ɩla faawɩyɛ mbʋ pɩ-yɔɔ ɩtɩɩlakɩ faawɩyɛ ɖoŋ ɖoŋ yɔ pɩ-yɔɔ.”

Paa ŋlʋkɩnɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ yɔ, pɩfɛyɩ kpa se wezuu caɣʋ ɛlɩ-ŋ sɔŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛkpazɩ-ŋ ɖoŋ, Bibl pɩzɩɣ nɛ kɩhɛzɩ ña-laŋɩyɛ; pɩtasɩ lɛ, ñɔ-hɔʋ taa mba nɛ ña-taabalaa kʋsɔɔlaa papɩzɩɣ nɛ pasɩnɩ-ŋ.