Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Alɩwaatʋ ndʋ wezuu caɣʋ lɩɣ ɛyʋ sɔŋ yɔ

Alɩwaatʋ ndʋ wezuu caɣʋ lɩɣ ɛyʋ sɔŋ yɔ

ALƖWAATƲ ndʋ pɩtɩŋa pɩɖɔŋ camɩyɛ yɔ, wezuu caɣʋ pɩzɩɣ nɛ pɩwɛɛ leleŋ kpem. Ɛlɛ tɩlasɩ pɩzɩɣ siyele nɛ pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ wezuu caɣʋ lɩ-ŋ sɔŋ yɔ.

Ðɩkpaɣ ɛzɩ Sally * weyi ɛwɛ Etaazuunii yɔ, helim sɔsɔm nabʋyʋ maba nɛ elesi ɛ-ñɩm hɔɔlʋʋ sɔsɔʋ lɛ, ɛyɔɔdaa se: “Mamaɣzaɣ se pɩcɛzɩ-m. Nɩɣzɛ nɛ siziŋ kaacɛzɩ-m nɛ pɩlakɩ-m ɛzɩ mɔn-tɔm tɛma yɔ.”

Nɛ ye ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ ɛsɩba? Janice, weyi ɛwɛ Ositralii yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ man-pɩyalaa naalɛ sɩba yɔ, mantaanaɣ se mankpaɣnɩ le nɛ pɩsa nɛ mantasɩ caɣʋ wezuu. Mentendi Ɛsɔ se: ‘Hayɩ! Wɩzasɩ nzɩ sɩ-taa mɛwɛɛ yɔ sɩcɛzɩ-m! Yele nɛ mɛntɛzɩ sɩbʋ. Mantɩsɔɔlɩ se mantasɩ wezuu caɣʋ.’”

Daniel ɛlɛ laŋɩyɛ kaawɛɛkɩ siŋŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-halʋ labɩ acɛyɛ yɔ. Ɛlɩzɩ pɩ-taa se: “Alɩwaatʋ ndʋ ma-halʋ heyi-m se ɛlabɩ acɛyɛ yɔ, pɩɩlabɩ-m ɛzɩ sɩɣa nakɛyɛ pɔsɔbɩ ma-laŋɩyɛ taa yɔ. Wɩzasɩ nzɩ sɩɩwɛɛ nɛ sɩsʋʋ-m mbʋ fenasɩ sakɩyɛ.”

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ, kakaɣ-ɖʋ wɩlʋʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ ɛyʋ alɩwaatʋ ndʋ

Ye mbʋ, kajalaɣ lɛ, ɛzɩma ɛyʋ pɩzɩɣ nɛ ɛla alɩwaatʋ ndʋ asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩɣ-ɩ yɔ?

^ tay. 3 Ðɩlɛɣzɩ hɩla naayɛ tɔm ñʋŋ ɩnɛ ɩ-taa.