Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Alɩwaatʋ ndʋ asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩɣ yɔ

Alɩwaatʋ ndʋ asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩɣ yɔ

“Ðiilesi ɖe-lidaʋ tɩŋa kajalaɣ taa. Mbʋ payɩ ɖɩɩwɛna yɔ, pɩɩsʋ ahɔya nɛ lɩm mbʋ pɩɩwadaa yɔ pɩ-tɛɛ.”​—Andrew, Siyeeraa Leyɔɔnɩ.

“Helim sɔsɔm tɛma nɛ ɖɩpɩsɩ ɖa-ɖɩɣa taa lɛ, ɖɩmaɣnɩ-kɛ ndaakpasɩ. Kusumtu kaakɩlɩ kɩyɔɔdʋtʋ. Mɛn-pɛlɛ luŋ ɛ-nʋmbɔla yɔɔ nɛ ewii.”​—David, Les Îles Vierges.

YE ASƐYƲƲ nakʋyʋ ɛtɛmɩ-ŋ talʋʋ nɛ ŋna yɔ, pɩtɩla ŋnɩɣ mba asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩ-wɛ yɔ pɔ-tɔm taa camɩyɛ: Lɩmaɣza taa siduu, laŋwɛɛkɩyɛ, nɩɣzɛ nɛ ɖoza kɩdɛkɛda. Ɛyaa mba asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩɣ-wɛ yɔ, pɩɖɛɣ pa-taa sakɩyɛ nɛ pɩɩsaŋ-wɛ se paɖaɣnɩ paɣzʋʋ wezuu caɣʋ ɛzɩ ɖooo lɛ yɔ.

Ye asɛyʋʋ nakʋyʋ ɛtalɩ-ŋ nɛ ŋlesi pɩtɩŋa yɔ, ña ɖɔɖɔ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ŋ ɛzɩ ñɔ-tɔm tɛma yɔ. Halɩ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋpaɣzɩ maɣzʋʋ se ye ŋtɛzɩ sɩbʋ yɔ pɩkɩlɩɣ ɖeu. Ɛlɛ Bibl lɩzɩ pɩ-taa se ñe-wezuu mʋ ñɩm, nɛ kɩwɩlɩɣ lɩmaɣza kɩbana wena a-yɔɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɛɛnɩ lidaʋ kɩbaŋʋ cee wayɩ yɔɔ yɔ.

BIBL TAA TOOVENIM TƆM TƖLƲƲ HAƔ-ÐƲ LIDAƲ

Eklesɩyastɩ 7:8 yɔɔdʋʋ se: “Tɔm tɛzʋʋ kɩlɩ ɖeu tɩ-paɣzʋʋ.” Alɩwaatʋ ndʋ asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩɣ-ŋ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩlabɩ-ŋ ɛzɩ lidaʋ nakʋyʋ tɩtasɩ wɛʋ yɔ. Ɛlɛ ye ŋɖʋ suuɖu nɛ ŋñakɩ pana se ŋɖaɣnɩ paɣzʋʋ wezuu caɣʋ ɛzɩ ɖooo lɛ yɔ, pɩtɩŋa pɩpɩzɩɣ nɛ pɩpaɣzɩ ɖɔm camɩyɛ.

Bibl yɔɔdaa se alɩwaatʋ kaɣ kɔm nɛ “paakaɣ tasʋʋ nɩʋ . . . wiliu nɛ kubuka.” (Izaayii 65:19) Tɔm tʋnɛ tɩkaɣ labʋ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ yebu nɛ tɛtʋ pɩsɩ paradisuu yɔ. (Keɣa 36:11, 29) Pʋbʋ taa lɛ, asɛyʋʋ nakʋyʋ ɛɛkaɣ tasʋʋ labʋ. Wɩzasɩ nasɩyɩ ɩɩkaɣ tasʋʋ wɛʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ maɣmaɣ labɩ tamaɣ se: “Paakaɣ tasʋʋ tɔzʋʋ ndʋ tɩɖɛwa yɔ tɩ-yɔɔ nɛ tɩɩkaɣ tasʋʋ kpaʋ laŋɩyɛ taa.”​—Izaayii 65:17.

Maɣzɩ nɛ ŋna! Ða-Lɩzɩyʋ labɩ ɖʋtʋ se ɛhaɣ-ŋ “lidaʋ” nɛ cee wayɩ kɩbaŋʋ nɛ ŋcaɣ wezuu laŋhɛzɩyɛ taa Ɛsɔ kewiyitu ndʋ tɩtalɩ pilim yɔ tɩ-tɛɛ. (Yereemii 29:11) Toovenim tɔm tʋnɛ tɩ-tɩlʋʋ ɛɛkpazɩɣ-ŋ ɖoŋ na? Sally weyi ɛ-tɔm ɖɩyɔɔdɩ tɔm ñʋʋ kajalaɣ ñɩŋgʋ taa yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Ye ŋtɔzʋʋ mbʋ payɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ-ɖʋ labʋ cee wayɩ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋyele ña-lɩmaɣza kam asɛyʋʋ ŋgʋ kɩtalɩ-ŋ yɔ kɩ-yɔɔ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋɖɔkɩ ña-tɩ mbʋ pɩtalɩ-ŋ yɔ pɩ-taa.”

Pɩɩwɛɣ ɖeu se ŋkpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ mbʋ Ɛsɔ Kewiyaɣ kaɣ labʋ ɛyaa cee wayɩ yɔ nɛ pɩkɩlɩ? Ye ŋlabɩ mbʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ña-taa tɛ se paa asɛyʋʋ nakʋyʋ ɛkɔnɩ-ŋ wɩzasɩ yɔ, pɩwɛɛ se ŋcaɣ wezuu nɛ ŋɖaŋ kpam nɛ lidaʋ se piileɖiɣ lɛ, asɛyʋʋ nakʋyʋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, lɔŋ tasʋʋ sakɩyɛ wɛ Bibl taa nɛ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋlʋbɩnɩ wɩzasɩ nzɩ asɛyʋʋ kɔnɩ-ŋ yɔ. Ðɩyɔɔdɩ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩ-taa nabʋyʋ tɔm pazɩ.