Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ tɛŋga lakɩ acɛyɛ yɔ

Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ tɛŋga lakɩ acɛyɛ yɔ

“Alɩwaatʋ ndʋ ma-walʋ heyi-m se ɛnʋ kiziɣ-m nɛ ɛkpaɣ pɛlɛ nɔɔyʋ yɔ, pɩɩwɛ ɛzɩ mɛntɛzɩ sɩbʋ yɔ, pɩkɩlɩɣ ɖeu yɔ. Pɩlakaɣ-m ɛzɩ emuli-m pɩtɩŋa pɩ-taa yɔ, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ mɔntɔzaɣ kɩlaŋ weyi maalabɩ ɛ-yɔɔ yɔ ɩ-yɔɔ lɛ.”​—Maria, Ɛsɩpaañɩ.

“Alɩwaatʋ ndʋ ma-halʋ kizi-m yem tuda yɔ, pɩɩlabɩ-m ɛzɩ mɔ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ sɩbɩna yɔ. Ða-kaɖʋsɩ, ɖe-lidaʋ nɛ lɩmaɣza wena payɩ ɖɩɩlaba yɔ pɩtɩŋa pɩɩɖʋ lɩm. Kɩyakɩŋ nɩɩyɩ lɛ, pɩlakaɣ-m ɛzɩ ma-wɩzasɩ hɛwa yɔ, ɛlɛ piileɖiɣ lɛ, pɩɖaɣnɩɣ-m tibu yɔɔɔ.”​—Bill, Ɛsɩpaañɩ.

YE NƆƆYƲ tɛŋga ɛlabɩ acɛyɛ yɔ, pɩkɔŋnɩ-ɩ laŋwɛɛkɩyɛ siŋŋ. Pɩkɛ toovenim se mba pa-halaa yaa pa-walaa labɩ acɛyɛ yɔ, pa-taa nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pakpaɣ lɩmaɣza se pekpeɣu pɛ-tɛŋga ŋga kekpiɖi ka-lakasɩ yɔɔ yɔ. * Ɛlɛ paa pɛcɛbɩ nesi ɖɔkʋʋ yaa patɩcɛ yɔ, weyi ɛ-tɛŋga labɩ acɛyɛ yɔ, pɩhaɣ-ɩ wɩzasɩ siŋŋ. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ ɛyʋ ɛnʋ nɛ ɛlʋbɩnɩ wɩzasɩ nzɩ?

BIBL MASƖ NZƖ SƖPƖZƖƔ NƐ SƖSƖNƖ-Ŋ YƆ

Ɛyaa mba pa-halaa yaa pa-walaa labɩ acɛyɛ yɔ, paa pɩɩkɔnɩ-wɛ laŋwɛɛkɩyɛ siŋŋ yɔ, Bibl hɛzɩ pa-taa sakɩyɛ laŋa. Pɛkpɛlɩkaa nɛ patɩlɩ se Ɛsɔ naɣ pɛ-ɛsɩtɛɣlɩm nɛ ɛnɩɣ pa-wɩzasɩ.—Malakiya 2:13-16.

“Man-kʋñɔmɩŋ kɩlɩ-m nɛ pihuuzuu mɔ-yɔɔ lɛ, ñɔkɔmna nɛ ŋhɛzɩ man-laŋɩyɛ yɔɔ yɔɔ.”​Keɣa 93:19.

Bill yɔɔdaa se: “Mankalɩɣ mayaɣ kanɛ lɛ, pɩhɛzɩɣ ma-laŋɩyɛ nɛ manaɣ Yehowa * ɛzɩ caja pʋtɔdɩyɛ nayʋ weyi ɛhɛzɩɣ ɛ-pɩɣa laŋɩyɛ yɔ.”

“Ŋcakɩ ñɔ-tɔm yɔɔ nɛ weyi ɛcakɩ ɛ-tɔm yɔɔ yɔ.”​Keɣa 17:26.

Carmen weyi ɛ-walʋ labɩ acɛyɛ fenasɩ sakɩyɛ yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Ma-walʋ taacaɣ ɛ-tɔm yɔɔ. Ɛlɛ manpɩzɩɣ nɛ mantaa liu Yehowa se ɛlɛ cakɩ ɛ-tɔm yɔɔ. Ɛɛkaɣ-m lɔʋ kaaʋ.”

“Ɩtaanɩɣzɩ nabʋyʋ yɔɔ, ɛlɛ paa mbʋ pɩ-taa lɛ, ɩtɩŋnɩ adɩma nɛ tenduu yɔɔ . . . nɛ iyele nɛ Ɛsɔ tɩlɩ mbʋ ɩpɔzʋʋ yɔ; nɛ Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩcɛzɩ tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ tɩŋa yɔ, ɖɩkaɣ ɖaŋʋʋ mɩ-laŋa” yɔɔ.​Filiipi mba 4:6, 7.

Sasha yɔɔdaa se: “Mankalɩ masɩ sɩnɛ tam sakɩyɛ. Mɛwɛɛ nɛ mantɩmɩɣ nɛ mɛlɛlɩɣ lɛ, Ɛsɔ ha-m laŋhɛzɩyɛ me-wezuu caɣʋ taa.”

Ɛyaa mba ɖɩyɔɔdɩ pɔ-tɔm tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ, nabʋyʋ taa pɩɩlabɩ-wɛ ɛzɩ lidaʋ nakʋyʋ tɩtasɩ wɛʋ yɔ. Ɛlɛ pata liu Yehowa nɛ pɛkpɛlɩkɩ Bibl nɛ pɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ. Bill yɔɔdaa se: “Pɩɩlabɩ-m ɛzɩ melesi pɩtɩŋa me-wezuu caɣʋ taa yɔ, ɛlɛ men-tisuu tasɩ-m haʋ lidaʋ. Paa mɔnɖɔm ‘cɩkpɛndʋʋ kajalaŋa taa’ alɩwaatʋ natʋyʋ yɔ, Ɛsɔ kaawɛ mɔn-cɔlɔ.”​—Keɣa 22:4.

^ tay. 4 Ye ŋsɔɔlaa se ŋna se pɩwɛɛ se ŋkpeɣ ñɛ-tɛŋga ŋga kalabɩ acɛyɛ yɔ yaa ŋtaakpeɣ-kɛ yɔ, kalɩ 22 avril 1999 tɛ Réveillez-Vous! tɔm ñʋʋ “L’infidélité conjugale.”

^ tay. 8 Bibl wɩlɩɣ se Ɛsɔ hɩɖɛ lɛ Yehowa.