Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ tɛŋga lakɩ acɛyɛ yɔ

Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ tɛŋga lakɩ acɛyɛ yɔ

“Alɩwaatʋ ndʋ ma-walʋ heyi-m se ɛnʋ kiziɣ-m nɛ ɛkpaɣ pɛlɛ nɔɔyʋ yɔ, pɩɩwɛ ɛzɩ mɛntɛzɩ sɩbʋ yɔ, pɩkɩlɩɣ ɖeu yɔ. Pɩlakaɣ-m ɛzɩ emuli-m pɩtɩŋa pɩ-taa yɔ, kɔzɩ kɔzɩ alɩwaatʋ ndʋ mɔntɔzaɣ kɩlaŋ weyi maalabɩ ɛ-yɔɔ yɔ ɩ-yɔɔ lɛ.”​—Maria, Ɛsɩpaañɩ.

“Alɩwaatʋ ndʋ ma-halʋ kizi-m yem tuda yɔ, pɩɩlabɩ-m ɛzɩ mɔ-hɔɔlʋʋ nakʋyʋ sɩbɩna yɔ. Ða-kaɖʋsɩ, ɖe-lidaʋ nɛ lɩmaɣza wena payɩ ɖɩɩlaba yɔ pɩtɩŋa pɩɩɖʋ lɩm. Kɩyakɩŋ nɩɩyɩ lɛ, pɩlakaɣ-m ɛzɩ ma-wɩzasɩ hɛwa yɔ, ɛlɛ piileɖiɣ lɛ, pɩɖaɣnɩɣ-m tibu yɔɔɔ.”​—Bill, Ɛsɩpaañɩ.

YE NƆƆYƲ tɛŋga ɛlabɩ acɛyɛ yɔ, pɩkɔŋnɩ-ɩ laŋwɛɛkɩyɛ siŋŋ. Pɩkɛ toovenim se mba pa-halaa yaa pa-walaa labɩ acɛyɛ yɔ, pa-taa nabɛyɛ pɩzɩɣ nɛ pakpaɣ lɩmaɣza se pekpeɣu pɛ-tɛŋga ŋga kekpiɖi ka-lakasɩ yɔɔ yɔ. * Ɛlɛ paa pɛcɛbɩ nesi ɖɔkʋʋ yaa patɩcɛ yɔ, weyi ɛ-tɛŋga labɩ acɛyɛ yɔ, pɩhaɣ-ɩ wɩzasɩ siŋŋ. Ɛbɛ pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ ɛyʋ ɛnʋ nɛ ɛlʋbɩnɩ wɩzasɩ nzɩ?

BIBL MASƖ NZƖ SƖPƖZƖƔ NƐ SƖSƖNƖ-Ŋ YƆ

Ɛyaa mba pa-halaa yaa pa-walaa labɩ acɛyɛ yɔ, paa pɩɩkɔnɩ-wɛ laŋwɛɛkɩyɛ siŋŋ yɔ, Bibl hɛzɩ pa-taa sakɩyɛ laŋa. Pɛkpɛlɩkaa nɛ patɩlɩ se Ɛsɔ naɣ pɛ-ɛsɩtɛɣlɩm nɛ ɛnɩɣ pa-wɩzasɩ.—Malakiya 2:13-16.

“Man-kʋñɔmɩŋ kɩlɩ-m nɛ pihuuzuu mɔ-yɔɔ lɛ, ñɔkɔmna nɛ ŋhɛzɩ man-laŋɩyɛ yɔɔ yɔɔ.”​Keɣa 93:19.

Bill yɔɔdaa se: “Mankalɩɣ mayaɣ kanɛ lɛ, pɩhɛzɩɣ ma-laŋɩyɛ nɛ manaɣ Yehowa * ɛzɩ caja pʋtɔdɩyɛ nayʋ weyi ɛhɛzɩɣ ɛ-pɩɣa laŋɩyɛ yɔ.”

“Ŋcakɩ ñɔ-tɔm yɔɔ nɛ weyi ɛcakɩ ɛ-tɔm yɔɔ yɔ.”​Keɣa 17:26.

Carmen weyi ɛ-walʋ labɩ acɛyɛ fenasɩ sakɩyɛ yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Ma-walʋ taacaɣ ɛ-tɔm yɔɔ. Ɛlɛ manpɩzɩɣ nɛ mantaa liu Yehowa se ɛlɛ cakɩ ɛ-tɔm yɔɔ. Ɛɛkaɣ-m lɔʋ kaaʋ.”

“Ɩtaanɩɣzɩ nabʋyʋ yɔɔ, ɛlɛ paa mbʋ pɩ-taa lɛ, ɩtɩŋnɩ adɩma nɛ tenduu yɔɔ . . . nɛ iyele nɛ Ɛsɔ tɩlɩ mbʋ ɩpɔzʋʋ yɔ; nɛ Ɛsɔ tɛ laŋhɛzɩyɛ nɖɩ ɖɩcɛzɩ tɔm taa nɩʋ lɛɣtʋ tɩŋa yɔ, ɖɩkaɣ ɖaŋʋʋ mɩ-laŋa” yɔɔ.​Filiipi mba 4:6, 7.

Sasha yɔɔdaa se: “Mankalɩ masɩ sɩnɛ tam sakɩyɛ. Mɛwɛɛ nɛ mantɩmɩɣ nɛ mɛlɛlɩɣ lɛ, Ɛsɔ ha-m laŋhɛzɩyɛ me-wezuu caɣʋ taa.”

Ɛyaa mba ɖɩyɔɔdɩ pɔ-tɔm tɔm ñʋʋ kʋnɛ kɩ-taa yɔ, nabʋyʋ taa pɩɩlabɩ-wɛ ɛzɩ lidaʋ nakʋyʋ tɩtasɩ wɛʋ yɔ. Ɛlɛ pata liu Yehowa nɛ pɛkpɛlɩkɩ Bibl nɛ pɩkpazɩ-wɛ ɖoŋ. Bill yɔɔdaa se: “Pɩɩlabɩ-m ɛzɩ melesi pɩtɩŋa me-wezuu caɣʋ taa yɔ, ɛlɛ men-tisuu tasɩ-m haʋ lidaʋ. Paa mɔnɖɔm ‘cɩkpɛndʋʋ kajalaŋa taa’ alɩwaatʋ natʋyʋ yɔ, Ɛsɔ kaawɛ mɔn-cɔlɔ.”​—Keɣa 22:4.

^ tay. 4 Ye ŋsɔɔlaa se ŋna se pɩwɛɛ se ŋkpeɣ ñɛ-tɛŋga ŋga kalabɩ acɛyɛ yɔ yaa ŋtaakpeɣ-kɛ yɔ, kalɩ 22 avril 1999 tɛ Réveillez-Vous! tɔm ñʋʋ “L’infidélité conjugale.”

^ tay. 8 Bibl wɩlɩɣ se Ɛsɔ hɩɖɛ lɛ Yehowa.