Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩkɩ yɔ

Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩkɩ yɔ

“Alɩwaatʋ ndʋ man-ɖalʋ sɩbɩ tuda yɔ, pɩɩlabɩ-m ɛzɩ mɔn-tɔm tɛma yɔ. Maawɛɛ mɔntɔzʋʋ ɛ-yɔɔ fenasɩ sakɩyɛ nɛ manɩɣ wɩzasɩ ɛzɩ sɩɣa nakɛyɛ pɛwɛɛ pɔsɔkɩ-m yɔ. Alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ, man-taa wɩɣaɣ ɖɔɖɔ. Mɔnpɔzaɣ se, ‘Ɛbɛ yɔɔ man-ɖalʋ sɩbɩ mbʋ?’ Nɛ mankʋwaɣ mɔn-tɔm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛ wezuu lɛ, mantɩkpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ma nɛ ɩ ɖɩcaɣ.”​—Vanessa, Ositralii.

YE ÑA ɖɔɖɔ ŋlesi ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ yɔ, pɩtɩla ŋsʋ laŋwɛɛkɩyɛ taa nɛ ŋmaɣzɩɣ se ŋwɛ ñe-ɖeke yaa ñɔ-tɔm tɛma. Pʋtɔma ɖɔɖɔ yɔ ña-taa wɛɛ nɛ pɩwɩɣ, ŋkʋʋ ñɔ-tɔm nɛ sɔɔndʋ kpaɣ-ŋ. Pɩtɩla ŋpɔzʋʋ ña-tɩ ɖɔɖɔ se, ‘Ye mɛntɛzɩ sɩbʋ pɩɩkɩlɩɣ ɖeu na?’

Tɩlɩ se paa ŋwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ, pɩtɩkɛnɩ ɛjandʋ. Pɩwɩlɩɣ ɛzɩma ŋŋsɔɔlɩ ñɛ-ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ ɛ-tɔm kpem yɔ. Ɛlɛ, ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ laŋwɛɛkɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa?

MBƲ PƖSƖNƖ LALAA YƆ

Paa pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ña-wɩzasɩ ɩɩkaɣ tɛm yɔ, lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩkɔŋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩhɛzɩ ña-laŋɩyɛ:

YE PƖLAKƖ-Ŋ WIU YƆ, WII

Ɛzɩma ɛyʋ nɔɔyʋ cakɩ kʋñɔwiye, nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛzɩma ɛcakɩ kʋñɔwiye nɖɩ yɔ, pɩwɛ ndɩ nɛ ɛyʋ lɛlʋ. Ɛlɛ wiu pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ña-wɩzasɩ pasɩ pazɩ. Vanessa, weyi ɛ-tɔm ɖɩɩtɛm yɔɔdʋʋ yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Mewiɣaɣ se pɩsa nɛ mɔ-yɔɔ cɛ.” Sofía weyi e-neu sɩbɩ tuda yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Mbʋ pɩɩlaba yɔ, pɩ-yɔɔ maɣzʋʋ haɣaɣ-m wɩzasɩ kpem. Pɩɩwɛ ɛzɩ pɛhɛɖʋʋ kɩjɩkpʋʋ nakʋyʋ nɛ pañalɩɣ kɩ-taa yɔ. Wɩzasɩ nzɩ ɛyʋ nɩɣ yɔ sɩ-wayɩ fɛyɩ, ɛlɛ mbʋ yekina nɛ heŋ waa.”

HEYI LALAA ÑA-LƖMAƔZA NƐ ƐZƖMA PƖLAKƖ-Ŋ YƆ

Pɩtɩla alɩwaatʋ natʋyʋ taa lɛ, ŋsɔɔlaa se ŋwɛɛ ñe-ɖeke. Pɩ-taa wɛ nɩʋ. Ɛlɛ tɔzɩ se kʋñɔwiye kɛnɩ  sʋʋtʋ sɔsɔtʋ ndʋ ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ-tʋ ñe-yeke yɔ. Jared weyi ɛwɛnɩ pɩnzɩ 17 yɔ, eelesi ɛ-caa. Ɛyɔɔdaa se: “Meheyaɣ ɛzɩma pɩlakaɣ-m yɔ ɛyaa lalaa. Mantɩsa se tɔm ndʋ mɔyɔɔdaɣ yɔ tɩ-taa kaawɛɛ nɩʋ, ɛlɛ ma-taa kaalabɩ leleŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ manpɩzaɣ nɛ meheyiɣ man-taa tɔm lalaa.” Janice weyi ɛ-tɔm ɖɩɩyɔɔdɩ tɔm ñʋʋ kajalaɣ ñɩŋgʋ taa yɔ, ɛsɔzaa se: “Ɛzɩma meheyaɣ ɛyaa lalaa ma-lɩmaɣza yɔ pɩɩkpazɩ-m ɖoŋ siŋŋ. Pɩsɩnɩ-m nɛ mana se panɩɣ mɔ-tɔm taa nɛ mɛnfɛyɩ men-ɖeke.”

TISI NƐ PASƖNƖ-Ŋ

Ðɔkɔtɔ nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ lesiɣ ɛ-ɛyʋ yɔ, ye eyeba nɛ ɛ-hɔʋ taa mba nɛ ɛ-taabalaa pasɩnɩ-ɩ ɖooo kiɖe tɛɛ yɔ, pɩwɛɣ-ɩ kɛlɛʋ se ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ laŋwɛɛkɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa nɛ halɩ ɛwa kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛwɛɛ yɔ.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se ña-taabalaa sɔɔlaa se pasɩnɩ-ŋ, ɛlɛ paasɩŋ ɛzɩma pala nɛ pasɩnɩ-ŋ yɔ; pʋyɔɔ lɛ, yele nɛ patɩlɩ mbʋ pɩwɛɛ se pala nɛ pasɩnɩ-ŋ yɔ.—Aduwa 17:17.

ÑƆTƖ ÑA-TƖ NƐ ƐSƆ

Tina yɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ kansɛɛrɩ kʋdɔŋ kʋ ma-walʋ yɔ, mantaapɩzɩɣ se mantasɩ-ɩ heyuu ndʋ tɩwɛ ma-laŋɩyɛ taa yɔ, ɛlɛ manpɩzaɣ se meheyi Ɛsɔ tɩ-tɩŋa. Manpaɣzaɣ paa evemiye nɖɩ lɛ nɛ adɩma, nɛ mɔnpɔzʋʋ Ɛsɔ se ɛsɩnɩ-m evemiye taa. Hɔɔlɩŋ sakɩyɛ weyi ɩ-taa Ɛsɔ sɩnɩ-m yɔ, maapɩzɩɣ nɛ mɛnkɛdɩ ɩ-tɩŋa ɩ-tɔm.” Tarsha kaawɛnɩ pɩnzɩ 22 lɛ e-ɖoo sɩba. Ɛyɔɔdaa se: “Bibl kalʋʋ hɛzaɣnɩ ma-laŋɩyɛ paa evemiye nɖɩ. Mamaɣzaɣ ndʋ mankalaɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ pɩkpazɩɣ-m ɖoŋ.”

MAƔZƖƔ SƖÐAA FEMTU YƆƆ

Tina tasɩ yɔɔdʋʋ se: “Kiɖe tɛɛ lɛ, sɩɖaa femtu lidaʋ taahɛzɩɣ ma-laŋɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa kpaagbaa lɛ, ma-walʋ tɛɖaɣ ma nɛ men-piya kpem. [Ma-walʋ sɩbʋ yɔ,] pɩlabɩ pɩnzɩ naanza yɔ, nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, lidaʋ ŋgʋ kɩhɛzɩɣnɩ ma-laŋɩyɛ. Kɩsɩɣnɩ-m nɛ mɔnɖɔkʋʋ man-tɩ nɛ mankaŋ ma-lɩmaɣza cee wayɩ koboyaɣ yɔɔ. Mamaɣzɩɣ ɛzɩma mankaɣ-ɩ tasʋʋ naʋ yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, pɩhaɣ-m laŋhɛzɩyɛ nɛ taa leleŋ!”

Pɩtʋʋ fɛyɩ se ye ñɛ-ɛyʋ nɔɔyʋ ɛsɩba yɔ, pɩwɛɣ-ŋ kaɖɛ se ña-wɩzasɩ ɩhɛɛ kpaagbaa. Paa mbʋ yɔ, Vanessa tɔm pɩzɩɣ nɛ tɩkpazɩ-ŋ ɖoŋ. Ɛyɔɔdaa se: “Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩ se ŋŋkaɣ lɩʋ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa wiɖiyi kpa, ɛlɛ pazɩ pazɩ lɛ, ña-laŋɩyɛ kaɣ hɛʋ.”

Tɔzɩ se, paa ɛyʋ weyi ŋlesaa yɔ ɛwɛɛ nɛ ɛtɛɖɩɣ-ŋ mbʋ yɔ, pɩtɩpɔzɩ se ŋmaɣzɩ se ye ŋtɛzɩ sɩbʋ yɔ, pɩkɩlɩɣ ɖeu. Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛcɔnɩ ñɔ-yɔɔ nɛ sɔɔlɩm nɛ ŋtasɩ wɛnʋʋ taabalaa kɩbama nɛ ŋnɩɩ leleŋ ñe-wezuu caɣʋ taa. Piileɖiɣ lɛ, Ɛsɔ kaɣ fezuu sɩɖaa. Ɛsɔɔlaa se ŋpɩzɩ nɛ ŋtasɩ naʋ ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ weyi ɛsɩba yɔ nɛ ŋmʋ-ɩ atuuu. Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, wɩzasɩ nzɩ ŋwɛɛ nɛ ŋnɩɣ ɖooo ña-laŋɩyɛ taa yɔ, sɩkaɣ tɛm kpaagbaa tɛm.