Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩkɩ yɔ

Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩkɩ yɔ

“Alɩwaatʋ ndʋ man-ɖalʋ sɩbɩ tuda yɔ, pɩɩlabɩ-m ɛzɩ mɔn-tɔm tɛma yɔ. Maawɛɛ mɔntɔzʋʋ ɛ-yɔɔ fenasɩ sakɩyɛ nɛ manɩɣ wɩzasɩ ɛzɩ sɩɣa nakɛyɛ pɛwɛɛ pɔsɔkɩ-m yɔ. Alɩwaatʋ natʋyʋ lɛ, man-taa wɩɣaɣ ɖɔɖɔ. Mɔnpɔzaɣ se, ‘Ɛbɛ yɔɔ man-ɖalʋ sɩbɩ mbʋ?’ Nɛ mankʋwaɣ mɔn-tɔm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛɛwɛ wezuu lɛ, mantɩkpaɣ alɩwaatʋ sakɩyɛ nɛ ma nɛ ɩ ɖɩcaɣ.”​—Vanessa, Ositralii.

YE ÑA ɖɔɖɔ ŋlesi ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ yɔ, pɩtɩla ŋsʋ laŋwɛɛkɩyɛ taa nɛ ŋmaɣzɩɣ se ŋwɛ ñe-ɖeke yaa ñɔ-tɔm tɛma. Pʋtɔma ɖɔɖɔ yɔ ña-taa wɛɛ nɛ pɩwɩɣ, ŋkʋʋ ñɔ-tɔm nɛ sɔɔndʋ kpaɣ-ŋ. Pɩtɩla ŋpɔzʋʋ ña-tɩ ɖɔɖɔ se, ‘Ye mɛntɛzɩ sɩbʋ pɩɩkɩlɩɣ ɖeu na?’

Tɩlɩ se paa ŋwɛ laŋwɛɛkɩyɛ taa yɔ, pɩtɩkɛnɩ ɛjandʋ. Pɩwɩlɩɣ ɛzɩma ŋŋsɔɔlɩ ñɛ-ɛyʋ weyi ɛsɩba yɔ ɛ-tɔm kpem yɔ. Ɛlɛ, ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ laŋwɛɛkɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa?

MBƲ PƖSƖNƖ LALAA YƆ

Paa pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ña-wɩzasɩ ɩɩkaɣ tɛm yɔ, lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩkɔŋ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩhɛzɩ ña-laŋɩyɛ:

YE PƖLAKƖ-Ŋ WIU YƆ, WII

Ɛzɩma ɛyʋ nɔɔyʋ cakɩ kʋñɔwiye, nɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛzɩma ɛcakɩ kʋñɔwiye nɖɩ yɔ, pɩwɛ ndɩ nɛ ɛyʋ lɛlʋ. Ɛlɛ wiu pɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ña-wɩzasɩ pasɩ pazɩ. Vanessa, weyi ɛ-tɔm ɖɩɩtɛm yɔɔdʋʋ yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Mewiɣaɣ se pɩsa nɛ mɔ-yɔɔ cɛ.” Sofía weyi e-neu sɩbɩ tuda yɔ, ɛyɔɔdaa se: “Mbʋ pɩɩlaba yɔ, pɩ-yɔɔ maɣzʋʋ haɣaɣ-m wɩzasɩ kpem. Pɩɩwɛ ɛzɩ pɛhɛɖʋʋ kɩjɩkpʋʋ nakʋyʋ nɛ pañalɩɣ kɩ-taa yɔ. Wɩzasɩ nzɩ ɛyʋ nɩɣ yɔ sɩ-wayɩ fɛyɩ, ɛlɛ mbʋ yekina nɛ heŋ waa.”

HEYI LALAA ÑA-LƖMAƔZA NƐ ƐZƖMA PƖLAKƖ-Ŋ YƆ

Pɩtɩla alɩwaatʋ natʋyʋ taa lɛ, ŋsɔɔlaa se ŋwɛɛ ñe-ɖeke. Pɩ-taa wɛ nɩʋ. Ɛlɛ tɔzɩ se kʋñɔwiye kɛnɩ  sʋʋtʋ sɔsɔtʋ ndʋ ŋŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ-tʋ ñe-yeke yɔ. Jared weyi ɛwɛnɩ pɩnzɩ 17 yɔ, eelesi ɛ-caa. Ɛyɔɔdaa se: “Meheyaɣ ɛzɩma pɩlakaɣ-m yɔ ɛyaa lalaa. Mantɩsa se tɔm ndʋ mɔyɔɔdaɣ yɔ tɩ-taa kaawɛɛ nɩʋ, ɛlɛ ma-taa kaalabɩ leleŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ manpɩzaɣ nɛ meheyiɣ man-taa tɔm lalaa.” Janice weyi ɛ-tɔm ɖɩɩyɔɔdɩ tɔm ñʋʋ kajalaɣ ñɩŋgʋ taa yɔ, ɛsɔzaa se: “Ɛzɩma meheyaɣ ɛyaa lalaa ma-lɩmaɣza yɔ pɩɩkpazɩ-m ɖoŋ siŋŋ. Pɩsɩnɩ-m nɛ mana se panɩɣ mɔ-tɔm taa nɛ mɛnfɛyɩ men-ɖeke.”

TISI NƐ PASƖNƖ-Ŋ

Ðɔkɔtɔ nɔɔyʋ yɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ nɔɔyʋ lesiɣ ɛ-ɛyʋ yɔ, ye eyeba nɛ ɛ-hɔʋ taa mba nɛ ɛ-taabalaa pasɩnɩ-ɩ ɖooo kiɖe tɛɛ yɔ, pɩwɛɣ-ɩ kɛlɛʋ se ɛɖɔkɩ ɛ-tɩ laŋwɛɛkɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa nɛ halɩ ɛwa kaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa ɛwɛɛ yɔ.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se ña-taabalaa sɔɔlaa se pasɩnɩ-ŋ, ɛlɛ paasɩŋ ɛzɩma pala nɛ pasɩnɩ-ŋ yɔ; pʋyɔɔ lɛ, yele nɛ patɩlɩ mbʋ pɩwɛɛ se pala nɛ pasɩnɩ-ŋ yɔ.—Aduwa 17:17.

ÑƆTƖ ÑA-TƖ NƐ ƐSƆ

Tina yɔɔdaa se: “Alɩwaatʋ ndʋ kansɛɛrɩ kʋdɔŋ kʋ ma-walʋ yɔ, mantaapɩzɩɣ se mantasɩ-ɩ heyuu ndʋ tɩwɛ ma-laŋɩyɛ taa yɔ, ɛlɛ manpɩzaɣ se meheyi Ɛsɔ tɩ-tɩŋa. Manpaɣzaɣ paa evemiye nɖɩ lɛ nɛ adɩma, nɛ mɔnpɔzʋʋ Ɛsɔ se ɛsɩnɩ-m evemiye taa. Hɔɔlɩŋ sakɩyɛ weyi ɩ-taa Ɛsɔ sɩnɩ-m yɔ, maapɩzɩɣ nɛ mɛnkɛdɩ ɩ-tɩŋa ɩ-tɔm.” Tarsha kaawɛnɩ pɩnzɩ 22 lɛ e-ɖoo sɩba. Ɛyɔɔdaa se: “Bibl kalʋʋ hɛzaɣnɩ ma-laŋɩyɛ paa evemiye nɖɩ. Mamaɣzaɣ ndʋ mankalaɣ yɔ tɩ-yɔɔ nɛ pɩkpazɩɣ-m ɖoŋ.”

MAƔZƖƔ SƖÐAA FEMTU YƆƆ

Tina tasɩ yɔɔdʋʋ se: “Kiɖe tɛɛ lɛ, sɩɖaa femtu lidaʋ taahɛzɩɣ ma-laŋɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa kpaagbaa lɛ, ma-walʋ tɛɖaɣ ma nɛ men-piya kpem. [Ma-walʋ sɩbʋ yɔ,] pɩlabɩ pɩnzɩ naanza yɔ, nɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, lidaʋ ŋgʋ kɩhɛzɩɣnɩ ma-laŋɩyɛ. Kɩsɩɣnɩ-m nɛ mɔnɖɔkʋʋ man-tɩ nɛ mankaŋ ma-lɩmaɣza cee wayɩ koboyaɣ yɔɔ. Mamaɣzɩɣ ɛzɩma mankaɣ-ɩ tasʋʋ naʋ yɔ pɩ-yɔɔ lɛ, pɩhaɣ-m laŋhɛzɩyɛ nɛ taa leleŋ!”

Pɩtʋʋ fɛyɩ se ye ñɛ-ɛyʋ nɔɔyʋ ɛsɩba yɔ, pɩwɛɣ-ŋ kaɖɛ se ña-wɩzasɩ ɩhɛɛ kpaagbaa. Paa mbʋ yɔ, Vanessa tɔm pɩzɩɣ nɛ tɩkpazɩ-ŋ ɖoŋ. Ɛyɔɔdaa se: “Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩ se ŋŋkaɣ lɩʋ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa wiɖiyi kpa, ɛlɛ pazɩ pazɩ lɛ, ña-laŋɩyɛ kaɣ hɛʋ.”

Tɔzɩ se, paa ɛyʋ weyi ŋlesaa yɔ ɛwɛɛ nɛ ɛtɛɖɩɣ-ŋ mbʋ yɔ, pɩtɩpɔzɩ se ŋmaɣzɩ se ye ŋtɛzɩ sɩbʋ yɔ, pɩkɩlɩɣ ɖeu. Ɛsɔ pɩzɩɣ nɛ ɛcɔnɩ ñɔ-yɔɔ nɛ sɔɔlɩm nɛ ŋtasɩ wɛnʋʋ taabalaa kɩbama nɛ ŋnɩɩ leleŋ ñe-wezuu caɣʋ taa. Piileɖiɣ lɛ, Ɛsɔ kaɣ fezuu sɩɖaa. Ɛsɔɔlaa se ŋpɩzɩ nɛ ŋtasɩ naʋ ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ weyi ɛsɩba yɔ nɛ ŋmʋ-ɩ atuuu. Alɩwaatʋ ndʋ lɛ, wɩzasɩ nzɩ ŋwɛɛ nɛ ŋnɩɣ ɖooo ña-laŋɩyɛ taa yɔ, sɩkaɣ tɛm kpaagbaa tɛm.