Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

‘Ɛcɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ’

‘Ɛcɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ’

Paa ɛyaa lalaa ɩlɔ-ŋ ñe-wezuu caɣʋ taa kɔyɔ, nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ɛlɛ ɛɛkaɣ-ŋ lɔʋ kaaʋ. Ɛnʋ lɛ anɩ?

Caanaʋ taa Wiyaʋ Daviid yɔɔdaa se: “Paa man-caa nɛ mon-ɖoo pekizi-m kɔyɔ, Kɩbaɣlʋ mʋʋ-m nesi nasɩlɛ.”​—Keɣa 26:10.

Yehowa kɛnɩ “Pʋtɔdɩyɛ naʋ siŋŋ Caa nɛ laŋɩyɛ hɛzʋʋ kpeekpe tɛ Ɛsɔ . . . weyi ɛhɛzɩɣ ɖa-laŋa ɖa-nazɩm kpeekpe taa yɔ.”​—2 Kɔrɛntɩ mba 1:3, 4.

“Ɩɖʋzɩ mɩ-nɩɣzɛ kpeekpe e-nesi tɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛcɔŋnɩ mɩ-yɔɔ.”​—1 Pɩyɛɛrɩ 5:7.

Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ ɛzɩma Ɛsɔ sɔɔlaa se ɛcɔnɩ ñɔ-yɔɔ yɔ, kalɩ Tɔm ndʋ Bibl wɩlɩɣ? takayaɣ ñʋʋ 12. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzɩnɩ-kɛ nɛ kɛwɛ ɖɔɖɔ www.jw.org yɔɔ