FEŊUU TILIMIYE No 2 2019 | Ye mɛntɛzɩ sɩbʋ pɩɩkɩlɩɣ ɖeu na?

Wɛtʋ kaɖɛ ñɩndʋ natʋyʋ yeba nɛ ŋpɔzʋʋ ña-tɩ se ye ŋtɛzɩ sɩbʋ pɩɩkɩlɩɣ ɖeu na?

Alɩwaatʋ ndʋ wezuu caɣʋ lɩɣ ɛyʋ sɔŋ yɔ

Paa ɛbɛ taa ŋtɩɩwɛɛ kɔyɔ, wezuu caɣʋ kɩlɩ ɖeu sɩm.

Alɩwaatʋ ndʋ asɛyʋʋ nakʋyʋ talɩɣ yɔ

Lɔŋ sakɩyɛ wɛ Bibl taa nɛ ɩpɩzɩɣ ɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩlʋbɩnɩ wɩzasɩ nzɩ asɛyɩŋ kɔŋna yɔ.

Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ sɩkɩ yɔ

Ŋkaɣ naʋ lɔŋ tasʋʋ kagbanzɩ, mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ alɩwaatʋ ndʋ ŋlesiɣ ñɛ-ɛyʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ yɔ.

Alɩwaatʋ ndʋ ɛyʋ tɛŋga lakɩ acɛyɛ yɔ

Ɛyaa mba pa-halaa yaa pa-walaa labɩ acɛyɛ yɔ, Bibl hɛzɩ pa-taa sakɩyɛ laŋa.

Alɩwaatʋ ndʋ ŋlʋkɩnɩ kʋdɔŋ sɔsɔʋ nakʋyʋ yɔ

Na mbʋ pɩsɩnɩ nabɛyɛ alɩwaatʋ ndʋ kʋdɔmɩŋ sɔsɔŋ nɩɩyɩ kpa-wɛ yɔ.

Alɩwaatʋ ndʋ pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ ŋsɩ nɛ ŋhɛzɩ yɔ

Wiɖiyi nɩɣzɛ tɛmɩ-ŋ cɛzʋʋ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza se ŋkʋʋ ña-tɩ yaa we? Le ŋpɩzɩɣ nɛ ŋhiɣ sɩnʋʋ?

Paa ɛbɛ taa ŋtɩɩwɛɛ kɔyɔ, wezuu caɣʋ kɩlɩ ɖeu sɩm

Paa lalaa ɩɩsɩŋ kʋñɔmɩŋ nɛ nɩɣzɛ wena a-taa ŋwɛɛ yɔ yɔ, Ɛsɔ maɣzɩɣ ñɔ-yɔɔ nɛ ɛsɔɔlaa se ɛsɩnɩ-ŋ.

‘Ɛcɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ’

Bibl masɩ sɩnɛ sɩpɩzɩɣ nɛ sɩhɛzɩ ña-laŋɩyɛ nɛ sɩkpazɩ-ŋ ɖoŋ.