Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɔɔnɔɔ tɔm

Kɔɔnɔɔ tɔm

Ɛbɛ Cee Wayɩ Kaɣ-ɖʋ Kɔnʋʋ?

Wiɖiyi ŋtɛm ña-tɩ pɔzʋʋ se, ɛbɛ cee wayɩ kaɣ kɔnʋʋ ña nɛ ñɔ-hɔʋ taa ñɩma na? Bibl yɔɔdaa se:

“Siɣsiɣ tʋ tɩnɩ tɛtʋ, ɛwɛɣ tɩ-yɔɔ tam.”​—Keɣa 36:29.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ, kasɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋtɩlɩ tamaɣ kɩbaŋa ŋga Ɛsɔ labɩ ɛyaa nɛ tɛtʋ pɔ-yɔɔ yɔ, nɛ mbʋ pɩwɛɛ se ŋla nɛ kawazɩ-ŋ yɔ.