Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Feŋuu Tilimiye  |  No 2 2017

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ŊTISIƔ NƐ ŊMƲ ƐSƆ KƲJƆƲ ŊGƲ KƖKPAÐAA YƆ?

Kʋjɔʋ ŋgʋ kɩwɛ ndɩ nɛ kʋjɔŋ lɛɛŋ yɔ

Kʋjɔʋ ŋgʋ kɩwɛ ndɩ nɛ kʋjɔŋ lɛɛŋ yɔ

Paha Jordan wonuu ŋgʋ pɛsɛɣtɩɣnɩ kɩɖɩñɔɔ yɔ, nɛ kɩwɛ ɛzɩ mɛlɛ cikpeluu nakʋyʋ yɔ. Toovenim taa lɛ, pɩwɛ ɛzɩ wonuu ŋgʋ kɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ, ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ lɛ, kɩmʋ ñɩm siŋŋ ɛ-ɛzɩdaa. Jordan lɩzɩ pɩ-taa se: “Russell weyi ɩɩkɛ mɔ-hɔʋ taabalʋ nɔɔyʋ yɔ, ɛnʋ hanɩ-m kʋ alɩwaatʋ ndʋ maakɛ pɩɣa evelaɣ yɔ.” Russell sɩm wayɩ lɛ, Jordan kɔɔ nɛ ɛna se ɛɛsɩnɩ ɛ-lʋlɩyaa nɛ ɛ-cɔzɔnaa pe-wezuu caɣʋ taa kaɖɛ alɩwaatʋ taa siŋŋ. Jordan yɔɔdaa se: “Manɩ Russell yɔɔ tɔm ndʋ lɛ, kʋjɔʋ cikpeluu ŋgʋ ɛɛlabɩ-m yɔ, kɩmʋ ñɩm siŋŋ mɛ-ɛzɩdaa.”

Jordan kɩɖaʋ kʋnɛ kɩwɩlɩɣ se nabɛyɛ pɩzɩɣ pamaɣzɩ se kʋjɔʋ nakʋyʋ tɩlɩɩ pʋyʋ. Ɛlɛ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩpɩzɩɣ kɩkɛ ñɩm pʋyʋ siŋŋ weyi palabɩ-ɩ kʋ yɔ ɛ-ɛzɩdaa. Bibl yɔɔdʋʋ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖɩ kʋjɔŋ kpeekpe yɔ kɩ-tɔm se: “Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛjaɖɛ pɩŋŋ nɛ ɛcɛlɩ-ɖɩ ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ se weyi etisiɣ ɛ-yɔɔ lɛ, etaale, ɛlɛ ehiɣ tamtam wezuu.”—Yohanɛɛsɩ 3:16.

Yʋsɩ se kʋjɔʋ ŋgʋ, kɩhaɣ mba pamʋʋ-kʋ yɔ wezuu maatɛŋ! Kʋjɔʋ nakʋyʋ pɩzɩɣ nɛ kɩwɛɛnɩ wazaɣ nɛ pɩkpaɖɩ kʋnɛ yaa we? Paa nabɛyɛ ɩmaɣzɩɣ se kɩtɩlɩɩ pʋyʋ yɔ, toovenim Krɩstʋ ñɩma ɛzɩdaa lɛ, kɩmʋ ñɩm “sɔsɔm” siŋŋ. (Keɣa 48:9; 1 Pɩyɛɛrɩ 1:18, 19) Ɛlɛ ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ la ɛ-Pɩyalʋ wezuu ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ?

Apostoloo Pɔɔlɩ lɩzɩ pɩ-taa se: “Ɛyʋ kʋyʋm yɔɔ lɛ, kɩwɛɛkɩm nɛ sɩm palɩ ɛjaɖɛ yɔɔ. Nɛ sɩm wadɩ ɛyaa kpeekpe yɔɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ pe-kpeekpe palabɩ kɩwɛɛkɩm.” (Roma 5:12) Kajalaɣ ɛyʋ Aɖam labɩ kɩwɛɛkɩm, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛmanɩ Ɛsɔ paɣtʋ yɔɔ faɖaɖa, nɛ pɩkɔnɩ-ɩ sɩm. Pɩtɩŋnɩ Aɖam yɔɔ lɛ, sɩm wadɩ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ.

 “Kɩwɛɛkɩm kɩhɛyʋʋ kɛlɛ sɩm; piyele nɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ kɛzɛɣa lɛ tamtam wezuu, ɖa-Kɩbaɣlʋ Yesu Krɩstʋ taa.” (Roma 6:23) Pɩsa nɛ ɛyaa lɩɩ sɩm yomiye nɖɩ ɖɩ-taa lɛ, Ɛsɔ tiyi ɛ-Pɩyalʋ Yesu Krɩstʋ se ɛlaa e-wezuu pilim ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. Pɩtɩŋnɩ kɩlaʋ yaa “kʋjɔʋ” ŋgʋ kɩ-yɔɔ lɛ, ɛyaa mba pɛwɛnɩ tisuu Yesu yɔɔ yɔ, pakaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ.—Roma 3:24.

Pɔɔlɩ maɣzɩ kʋjɔŋ weyi Ɛsɔ lakɩ ɛ-sɛyaa pɩtɩŋnɩ Yesu Krɩstʋ yɔɔ lɛ, ɛtɔ se: “Pɛsɛɛ Ɛsɔ ɛ-kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-wayɩ fɛyɩ yɔ, kɩ-yɔɔ.” (2 Kɔrɛntɩ 9:15) Toovenim taa lɛ, kʋjɔʋ ŋgʋ kɩmʋ ñɩm siŋŋ nɛ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkpaɣ-kʋ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ nabʋyʋ. Kʋjɔŋ weyi payɩ Ɛsɔ lakɩ ɛyaa yɔ ɩ-taa lɛ, ɛbɛ yɔɔ pɔtɔŋ se Yesu kɩlaʋ kpaɖɩna? * Ɛzɩma tɩyɛ kɩwɛ ndɩ kpem nɛ Ɛsɔ kʋjɔŋ lɛɛŋ? Ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɩlɩ ɛsɩmɩyɛ kɩ-yɔɔ? Ðitendi-ŋ, kalɩ ɛzɩma Bibl cosi tɔm pɔzʋʋ mbʋ pɩ-yɔɔ, ñʋŋ naalɛ weyi ɩkɔŋ yɔ ɩ-taa.

^ tay. 8 Yesu tisi faaa nɛ “ɛcɛlɩ e-wezuu ɖɔ-yɔɔ.” (1 Yohanɛɛsɩ 3:16) Ɛlɛ Yehowa tamaɣ pɩɩkɛna se Yesu ɛlaa e-wezuu ɖɔ-yɔɔ. Pʋyɔɔ lɛ, tɔm ñʋŋ ɛnɩ ɩ-taa, Yehowa weyi ɛlabɩ-ɖʋ kʋjɔʋ ŋgʋ yɔ ɛ-tʋmɩyɛ yɔɔ ɖɩkaɣ ñɩɣ niye.