Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛyaa mba pakaɣ lɩʋ cɩŋgɩlɩm kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa yɔ, pakaɣ caɣʋ wezuu paradisuu taa

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Ðɩwɛ “kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ” taa toovenim na?

Ŋmaɣzɩɣ suwe?

  • Ɛɛɛ

  • Aayɩ

  • Pɩtɩla

Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ

[Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ] taa lɛ, pɩkaɣ wɛʋ kaɖɛ pɩŋŋ.” (2 Timootee 3:1) Bibl taa natʋ tɔm, nɛ mbʋ piɖiɣni labʋ sɔnɔ yɔ, pɩwɩlɩɣ se ɖɩwɛ “kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ” taa.

Tɔm ndʋ ɖɔɖɔ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ?

  • Mbʋ mbʋ pɩkaɣ labʋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa yɔ, pɩ-taa nabʋyʋ lɛ: Yoŋ, ñɔɔsɩ, tɛtʋ ñamsʋʋ nɛ kʋdɔmɩŋ ndɩ ndɩ.—Maatiyee 24:3, 7; Luka 21:11.

  • Kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ taa lɛ, ɛyaa kaɣ caɣʋ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ siŋŋ nɛ paakaɣ kpaɣʋ Ɛsɔtɔm nɛ payaa pʋyʋ.—2 Timootee 3:2-5.

Ɛbɛ cee wayɩ kaɣ-ɖʋ kɔnʋʋ?

Ɛyaa nabɛyɛ maɣzɩɣ se . . . alɩwaatʋ ndʋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ sɩɣ tɩnaɣ yɔ, paɖɩzɩɣ tɛtʋ nɛ mba payɩ pɛwɛ tɩ-yɔɔ yɔ, ɛlɛ lalaa ñamaɣzɩɣ se ɛjaɖɛ kaɣ ñɔɔzʋʋ. Ña yɔ, suwe ñamaɣzɩɣ?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

“Siɣsiɣ tʋ tɩnɩ tɛtʋ, ɛwɛɣ tɩ-yɔɔ tam.”—Keɣa 36:29.

Ɛbɛ ɖɔɖɔ ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl taa?

  • Pakaɣ ɖɩzʋʋ ɛyaa kɩdɛkɛdaa alɩwaatʋ ndʋ kɛdɛzaɣ kɩyakɩŋ sɩɣ tɩnaɣ yɔ.—1 Yohanɛɛsɩ 2:17.

  • Tɛtʋ kaɣ pɩsʋʋ Paradisuu.—Izaayii 35:1, 6.