Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yomiye kɔm nɛ ɖɩpɩsɩ tadɩyɛ sɔsɔyɛ siŋŋ Afrika nɛ Amerika pɛ-hɛkʋ taa.

Palɩ yomiye taa—Caanaʋ taa nɛ sɔnɔ

Palɩ yomiye taa—Caanaʋ taa nɛ sɔnɔ

Peheyi Blessing * se powokini-i Erɔɔpɩ nɛ ɛla ñɔsɩ hɔkʋʋ tʋmɩyɛ. Ɛlɛ ɛtalɩ peeɖe lɛ, kajalaɣ kɩyakɩŋ hiu taa lɛ, pamakaɣ-ɩ nɛ panazɩɣ-ɩ nɛ peheyi-i se ye ɛtɩpɛdɩ ɛ-tɩ kʋzʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ, panazɩɣ ɛ-hɔʋ taa mba ɖɔɖɔ. Ɛɛnaɣ se ɛla ɛzɩma lɛ, ɛtɛzɩ paɣzɩɣ ɛ-tɩ pɛdʋʋ kʋzʋʋ nʋmɔʋ taa.

Ɛzɩma panazaɣ yomaa Ejipiti tɛtʋ taa yɔ.

Pɩɩwɛɛ se Blessing ɛhɛyɩ halʋ weyi ɛkɛ ɛ-tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ yɔ, euro waa 40 000. Pʋyɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɛpɛdɩ ɛ-tɩ nɛ ehiɣ euro waa 200 yaa 300 mbʋ yɔ, paa ɖoo wena. * Blessing yɔɔdaa se: “Mañɩnaɣ se mense, ɛlɛ sɔɔndʋ kpaɣaɣ-m nɛ mbʋ paakɔɔ pala mɔ-hɔʋ taa ñɩma yɔ. Mɛwɛ kpaca taa kpem.” Ɛzɩ Blessing yɔ, ɛyaa ɛzɩ miiliyɔɔwaa naanza mbʋ yɔ, pɩsɩ yomaa nɛ pɛpɛdɩɣ pa-tɩ kʋzʋʋ nʋmɔʋ taa.

Pɩlakɩ ɛzɩ pɩnzɩ 4 000 mbʋ yɔ, Yosɛɛfʋ ɖalaa pɛdɩ-ɩ alɩwaatʋ ndʋ ɛɛkɛ pɩɣa evelaɣ yɔ. Kajalaɣ taa lɛ, ɛkɔm ɛpɩsɩ yom Ejipiti kaɖɩka nakɛyɛ ɖɩɣa taa. Wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ɛɛwɛ ɖɩɣa ŋga ka-taa yɔ, tɩwɛ ndɩ nɛ Blessing ñɩndʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, pataalakɩ-ɩ kañatʋ. Ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ekizaa se ɛɛsʋʋnɩ ɛ-ɖɩɣa tʋ halʋ lɛ, pomuli-i nɛ paɖʋ-ɩ salaka ɖulum.—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 39: 1-20; Keɣa 104:17, 18.

Yosɛɛfʋ kaakɛ yom caanaʋ taa, nɛ Blessing ñɛkɛ yom ɖa-alɩwaatʋ taa. Ɛlɛ pa-naalɛ panɩ siziŋ pa-ñʋndɩnaa nesi tɛɛ siŋŋ, paakpaɣ-wɛ ɛzɩ kpɩna yɔ, nɛ mbʋ pɩ-tɔm kaacɛyɩ pa-ñʋndɩnaa ɛzɩdaa yɔ lɛ, kɛzɛɣa ŋga pehikiɣ po-yomaa tʋma labʋ taa yɔ.

YOU YEBA NƐ ƐYAA PAƔZƖ LABƲ YOMAA TADƖYƐ

You yɔɔ ajɛɛ sakɩyɛ tɩŋɩɣna nɛ ahikiɣ yomaa sakɩyɛ. Ejipiti wiyaʋ Thutmosis III tɩŋnɩ you ŋgʋ ɛ nɛ Kanaŋ mba paalaba yɔ kɩ-yɔɔ nɛ ɛpɩsɩ ɛyaa ɛzɩ kudokiŋ 90 mbʋ yɔ salaka tɩnaa. Ejipiti mba yekaɣ nɛ salaka tɩnaa mba, palakɩ tʋmɩyɛ ɛzɩ yomaa yɔ, paɖʋwaɣ-wɛ tʋma sɔsɔna, pahayaɣ  pɔ-tɔɔnasɩ tɛɛ, pamaɣ-wɛ templowaa nɛ pohuyuu-wɛ pɔŋ sɔsɔŋ.

Roma kewiyaɣ sɔsɔɔ alɩwaatʋ taa, Roma ñɩma tɩŋnɩ yoŋ yɔɔ nɛ pehiɣ yomaa sakɩyɛ; halɩ pakpaɣaɣ ɛyaa nɛ ɖoŋ nɛ papɩsɩɣ-wɛ yomaa. Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa, samaɣ ŋga kaawɛ Roma yɔ, ye patayɩ ka-taa tam nabʋlɛ yɔ, hɔɔlʋʋ kɛ yomaa. Ejipiti mba nɛ Roma mba, paɖʋʋ po-yomaa tʋma ɖoŋ ñɩna siŋŋ nɛ panazɩɣ-wɛ ɖɔɖɔ. Ye ɖɩkpaɣ ɛzɩ yomaa mba palakɩ tʋmɩyɛ Roma ñɩma tɛtɛɛ ñɩm ɖihuyiye yɔ, pataapɩzɩɣ se pacaɣ wezuu nɛ pɩcɛzɩ pɩnzɩ 30 yɔɔ.

Pɩnzɩ wɛɛ nɛ sɩɖɛɣ lɛ, yomiye wɛɛ nɛ ɖɩyɛlɩɣ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. Kpaɣnɩ pɩnzɩ mɩnʋʋ 16 ñɩŋgʋ taa nɛ puwolo pɩnzɩ mɩnʋʋ 19 ñɩŋgʋ taa lɛ, yomiye kɔm nɛ ɖɩpɩsɩ tadɩyɛ sɔsɔyɛ siŋŋ Afrika nɛ Amerika pɛ-hɛkʋ taa. UNESCO labɩ akɔnta nakʋyʋ nɛ kɩna se: “Paapɛdɩ halaa, abalaa nɛ piya ɛzɩ miiliyɔɔwaa 25 yaa 30 mbʋ yɔ nɛ papɩsɩ-wɛ yomaa.” Pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛyaa kudokiŋ sakɩyɛ sɩbɩ teŋgu taa, alɩwaatʋ ndʋ pakpaɣ-wɛ Afrika nɛ pɛɖɛɣnɩ Amerika yɔ. Olaudah Equiano weyi ɛɛkɛ yom nɛ etihiɣ sɩm alɩwaatʋ ndʋ pɛtɛzaɣ teŋgu yɔ, ɛkɛdaa se: “Mbʋ mbʋ pɩlakaɣ ɖɛ-ɛzɩdaa yɔ, pɩfɛyɩ yɔɔdʋʋ: Halaa makaɣ kubusi pɩdɩɩfɛyɩ nɛ lalaa ñanɩɣaɣ siziŋ siŋŋ, pɔmɔlʋʋ nɛ pasɩkɩ ɖɛ-ɛzɩdaa.”

Pɩlabɩ pʋtɔdɩyɛ se halɩ nɛ sɔnɔ pɛwɛɛ papɩsɩɣ ɛyaa sakɩyɛ yomaa. Ɛgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se Organisation international du travail yɔ, ɖɩtɔm se halaa, abalaa nɛ piya ɛzɩ miiliyɔɔwaa 21 mbʋ yɔ, lakɩ tʋma ɖoŋ ñɩna, ɛlɛ paahɛyɩɣ-wɛ ɛzɩ pɩpɔzʋʋ yɔ. Ða-alɩwaatʋ taa yomaa lakɩ tʋma ɖenɖe pohuyuu tɛtɛɛ ñɩm yɔ, hayɩm taa, ɖɩsɩ nzɩ sɩ-taa ɛyaa pɛdɩɣ pa-tɩ kʋzʋʋ nʋmɔʋ taa yɔ, faɣlɛɛ sɔsɔna taa nɛ ɖɩsɩ sɔsɔsɩ taa. Paa lakasɩ nzɩ, sɩɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ paɣtʋ yɔ, sɩwɛɛ sɩyɛlɩɣ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ.

Ɛya miiliyɔɔwaa sakɩyɛ kɛ yomaa halɩ nɛ sɔnɔ.

PALƖ YOMIYE TAA

Nazɩm sɔsɔm mbʋ pɩ-taa yomaa kaawɛɛ yɔ, piyeba nɛ palʋbɩnɩ po-ɖoŋ kpeekpe se palɩɩ yomiye taa nɛ pehiɣ hɛzɩyɛ. Kajalaɣ pɩnzɩ mɩnʋʋ taa yoyu weyi payaɣ se Spartacus yɔ, ɛ nɛ yomaa ɛzɩ 100000 mbʋ yɔ, palabɩ nɔɔ nɛ pakaɖɩnɩ Roma ñʋndɩnaa se pɩsa nɛ pehiɣ hɛzɩyɛ, ɛlɛ patɩpɩzɩ. Pɩnzɩ mɩnʋʋ 18 ñɩŋgʋ taa lɛ, Hayitii lɩm hɛkʋ taa tɛtʋ ndʋ payaɣ se Hispaniola yɔ, tɩ-taa yomaa kʋyaa nɛ pakaɖɩnɩ ɖɔɖɔ pa-ñʋndɩnaa siŋŋ. Palakaɣ kʋñɔŋ siŋŋ fɩŋfɩŋnaa hayɩm taa, nɛ palʋkaɣ se palɩɩ kʋñɔŋ ŋgʋ kɩ-taa; pa-lʋbɩyɛ nɖɩ ɖɩkɔɔ ɖɩpɩsɩ you sɔsɔʋ ŋgʋ kɩlabɩ pɩnzɩ 13 yɔ, nɛ pɩtɛmna se pɔkɔm nɛ pɛwɛɛ pa-tɩ yɔɔ pɩnaɣ 1804 taa.

Ɛlɛ ɛzɩma Izrayɛɛlɩ piya lɩ yomiye taa Ejipiti yɔ, pɩ-wayɩ fɛyɩ. Pɩtɩla ɛyaa ɛzɩ miiliyɔɔwaa naadozo  mbʋ yɔ (yaa ɛjaɖɛ kʋɖʋmɖɩyɛ samaɣ pilim) lɩnɩ yomiye taa Ejipiti. Pɩtʋʋ fɛyɩ se pehiɣ hɛzɩyɛ siŋŋ. Bibl yɔɔdaɣ wezuu ŋgʋ pacakaɣ Ejipiti yɔ kɩ-tɔm lɛ, kɩyɔɔdaa se Ejipiti mba pɩsɩ Izrayɛɛlɩ “mba yomaa tʋmɩyɛ taa nɛ pawɩlɩ-wɛ ñaŋ nɛ tʋma ɖoŋ ñɩna labʋ.” (Ejipiti Lɩʋ 1:11-14) Halɩ Faraɔɔ nɔɔyʋ ɖʋ paɣtʋ se pakʋ Izrayɛɛlɩ abalɩbiya cikpesi nɛ samaɣ ɛtaatasɩ huuu.—Ejipiti Lɩʋ 1:8-.22.

Ɛzɩma Izrayɛɛlɩ piya lɩ yomiye taa Ejipiti yɔ, pɩɩwɛ ŋgee kpem, mbʋ pʋyɔɔ yɔ Ɛsɔ maɣmaɣ ɖʋ ɛ-nɔɔ tɔm ndʋ tɩ-taa. Ɛsɔ heyi Moyizi se: “Mana man-samaɣ kʋñɔŋ . . . Mɛntɛm man-taa se moholuu-kɛ malɩzɩ.” (Ejipiti Lɩʋ 3:7, 8) Kpaɣnɩ alɩwaatʋ ndʋ, Yuuda ñɩma paɣzɩ Paska kazandʋ tɔɔʋ paa pɩnaɣ ŋga se pɔtɔzɩnɩ pɩ-yɔɔ.—Ejipiti Lɩʋ 12:14.

ALƖWAATƲ NDƲ YOMIYE SƖƔ TƖNAƔ ƐJAÐƐ KPEEKPE YƆƆ YƆ

Bibl yɔɔdaa se: “Ða-Kɩbaɣlʋ Ɛsɔ cɔlɔ Azuluma fɛyɩ” nɛ kiheyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se ɛtɩlɛɣzɩ. (4 Awiya 19:7; Malakiya 3:6) Ɛsɔ tiyi Yesu se esusi “tɔm kɩbandʋ kʋñɔndɩnaa, . . , nɛ eheyi yomaa se pɛwɛ pa-tɩ yɔɔ.” (Luka 4:18) Yomiye nɖɩ tɔm pɔyɔɔdʋʋ cɩnɛ? Petiyi Yesu se ɛkɔɔ nɛ ɛlɩzɩ ɛyaa kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩm po-yomiye taa. Ɛ-maɣmaɣ ɛyɔɔdɩ pʋwayɩ se: “Tʋtʋyɛ tɔm kaɣ-mɩ holuu nɛ ɩwɛɛ mɩ-tɩ yɔɔ.” (Yohanɛɛsɩ 8:32) Ye mbʋ, toovenim tɔm ndʋ Yesu susaa yɔ, tiholuu ɛyaa sakɩyɛ yomiye taa sɔnɔ.—Kalɩ aɖakaɣ “ Ɛlɩ yomiye naɖɩyɛ taa.”

Ɛsɔ tɩŋnɩ nʋmɔŋ ndɩ ndɩ yɔɔ nɛ ɛlɩzɩ Yosɛɛfʋ nɛ Blessing yomiye nɖɩ ɖɩ-taa paawɛ yɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkalɩ tɔm sakɩyɛ Yosɛɛfʋ yɔɔ Kiɖe Tɛɛ Tɔm ñʋŋ 39 nɛ puwolo 41 taa. Ɛzɩma Blessing ɖɔɖɔ lɩ yomiye taa yɔ, pɩwɛ ɖeu pɩdɩɩfɛyɩ.

Pɔɖɔɔnɩ Blessing Erɔɔpɩ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa lɛ, ewolo Ɛsɩpaañɩ ɛjaɖɛ taa. Peeɖe ɛkatɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa nɛ ɛ nɛ wɛ papaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ. Ɛɛtɛm ɛ-taa se ɛlɛɣzɩɣ e-wezuu caɣʋ, pʋyɔɔ ɛñɩnɩ tʋmɩyɛ kɩfaɖɛ nɛ ewolo ɛna ɛ-tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ kɩbɩnʋʋ se ɛtʋʋ liidiye nɖɩ pɩwɛɛ se ɛhɛyɩ-ɩ paa fenaɣ ŋga yɔ ɖɩ-yɔɔ. Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, ɛ-tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ kɩbɩnʋʋ ɛnʋ ɛyaa-ɩ nɛ eheyi-i se ɛtaatasɩ hɛyʋʋ kɩmɩyɛ, nɛ halɩ ɛpɔzɩ-ɩ se ɛkpaɣ nɛ ekpeɣ-i. Ɛbɛ yeba nɛ ɛlɛ lɛɣzɩ kpɛlɩ mbʋ? Ɛlɛ ɖɔɖɔ, ɛ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa papaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ. Blessing yɔɔdɩ pʋwayɩ se: “Ɛzɩma toovenim lɩzɩɣ ɛyʋ yomiye taa yɔ, pɩkɛ piti tɔm kpem!”

Alɩwaatʋ ndʋ Izrayɛɛlɩ piya kaawɛ yomiye taa Ejipiti yɔ, Yehowa nɩɣaɣ siziŋ sɩ-yɔɔ siŋŋ, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se mbʋ ɖɔɖɔ ɛnɩɣ siziŋ ɛyaa mba pomuluu-wɛ sɔnɔ yɔ pɔ-yɔɔ. Ɛlɛ pʋcɔ nɛ ɛyaa kpeekpe hiɣ hɛzɩyɛ sɔnɔ lɛ, pɩpɔzʋʋ lɛɣzɩtʋ sɔsɔtʋ siŋŋ. Ɛlɛ Ɛsɔ labɩ tamaɣ se ɛkaɣ kɔnʋʋ lɛɣzɩtʋ ndʋ. “Ɛsɔdaa kɩfalʋʋ nɛ tɛtʋ kɩfatʋ ɖɩɖaŋaa, ɛzɩ ɛɛyɔɔdʋʋ yɔ, peeɖe siɣsiɣ tɔm kaɣ wɛʋ.”—2 Pɩyɛɛrɩ 3:13

^ tay. 2 Pɛlɛɣzɩ hɩɖɛ

^ tay. 3 Pɩ-tɔbʋʋ lɛ se pɩwɛɛ se Blessing ɛhɛyɩ halʋ weyi ɛkɛ ɛ-tʋmɩyɛ ñʋʋdʋ yɔ 26 238 186 F CFA. Ye mbʋ, paa ɖoo wena lɛ, pɩwɛɛ se ɛpɛdɩ ɛ-tɩ nɛ ehiɣ 131 190 F CFA yaa 196 786 F CFA mbʋ yɔ.