Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kɔɔnɔɔ tɔm

Kɔɔnɔɔ tɔm

SUWE ŊMAƔZƖƔ?

Kʋjɔŋ weyi payɩ Ɛsɔ labɩ-ɖʋ yɔ, ɩ-taa lɛ ŋgʋ kpaɖaa?

Bibl yɔɔdaa se: “Ɛsɔ sɔɔlɩ ɛjaɖɛ pɩŋŋ nɛ ɛcɛlɩ-ɖɩ ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ.Yohanɛɛsɩ 3:16.

Feŋuu tilimiye takayaɣ kanɛ, kasɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ mbʋ pʋyɔɔ Ɛsɔ tiyi Yesu tɛtʋ yɔɔ se ɛsɩ ɖɔ-yɔɔ yɔ; nɛ ɛzɩma ɖɩpɩzɩɣ ɖɩwɩlɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ yɔ.