Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ŊTISIƔ NƐ ŊMƲ ƐSƆ KƲJƆƲ ŊGƲ KƖKPAÐAA YƆ?

Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ—Ɛbɛ yɔɔ kɩmʋ ñɩm mbʋ?

Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ—Ɛbɛ yɔɔ kɩmʋ ñɩm mbʋ?

Ɛbɛ pɩzɩɣ piyele nɛ kʋjɔʋ nakʋyʋ mʋ ñɩm ñɛ-ɛzɩdaa? Pɩpɩzɩɣ pɩlɩɩnɩ: (1) weyi ɛlabɩ-ŋ kʋjɔʋ ŋgʋ yɔ, (2) mbʋ pʋyɔɔ ɛlabɩ-ŋ kʋ yɔ, (3) kɩlaŋ weyi ɛlaba pʋcɔ ɛpɩzɩ ɛlabɩ-ŋ kʋ yɔ nɛ (4) ɛzɩma kɩcɔŋnɩ ña-kɩcɛyɩm nabʋyʋ ɖeɖe yɔ, pɩ-cɔlɔ. Lɩmaɣza naanza anɛ apɩzɩɣ asɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛsɩmɩyɛ siŋŋ Yesu kɩlaʋ ŋgʋ kɩkɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ kɩ-yɔɔ.

ALABƖ-ÐƲ KƲJƆƲ ŊGƲ?

Kʋjɔŋ nɩɩyɩ mʋ ñɩm siŋŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, weyi ɛ-cɔlɔ ɩlɩnaa yɔ, ɛkɛ ɛyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ yaa weyi ɖɩwɛnɩ ñamtʋ ɛ-yɔɔ siŋŋ yɔ. Kʋjɔŋ nɩɩyɩ wɛɛ ɖɔɖɔ lɛ, paa ɩtɩlɩ pʋyʋ yɔ, ɩpɩzɩɣ ɩmʋ ñɩm siŋŋ ɖɛ-ɛzɩdaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛlabɩ-ɖʋ ɩ yɔ, ɛkɛ ɖɔ-hɔʋ taa tʋ kʋsɔɔlʋ nɔɔyʋ, yaa ɖa-taabalʋ weyi ɖɩtaɣ-ɩ liu siŋŋ yɔ. Jordan weyi ɖɩɩyɔɔdɩ ɛ-tɔm kajalaɣ ñʋʋ taa yɔ, mbʋ pɩɩwɛ ɛ-hɔɔlʋʋ taa. Ɛzɩma tɔm tʋnɛ, titukuuni Yesu kɩlaʋ?

Kajalaɣ lɛ, Bibl yɔɔdaa se: “Ɛsɔ tiyi ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ ɛjaɖɛ yɔɔ se ɖɩwɛɛ ɛ-yɔɔ.” (1 Yohanɛɛsɩ 4:9) Lɩmaɣzɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ Yesu kɩlaʋ mʋ ñɩm siŋŋ. Nɔɔyʋ tɩkɩlɩ Ɛsɔ sɔsɔtʋ. Ebree Keɣa maɖʋ nɔɔyʋ yɔɔdaɣ Ɛsɔ tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Ñe-ɖeke na Kɩbaɣlʋ, Kɩlɩm, tataa cɩnɛ.” (Keɣa 82:18) Kʋjɔʋ nakʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ kɩmʋ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ ŋgʋ kɩlɩnɩ Ɛsɔ Kɩlɩm cɔlɔ yɔ.

Nabʋlɛ lɛ, Ɛsɔ kɛnɩ “ɖa-Caa.” (Izaayii 63:16) Ɛzɩma tɩyɛ? Ɛnʋ hanɩ-ɖʋ wezuu. Pɩtasɩ lɛ, ɛcɔŋnɩ ɖɔ-yɔɔ camɩyɛ ɛzɩ caja kʋsɔɔlʋ cɔŋnʋʋ e-piya yɔɔ yɔ. Ɛsɔ yɔɔdaɣnɩ ɛ-samaɣ ŋga payaɣ se Efrayim yɔ lɛ, ɛtɔm se: “Efrayim kɛ man-pɩyalʋ weyi ɛmʋnɩ-m yɔ, yaa pɩɣa kʋsɔɔlaɣ . . . ɛcaɣ-m pʋtɔdɩyɛ.” (Yereemii 31:20) Lɩmaɣza ana ɖɔɖɔ Ɛsɔ wɛnɩ ɛ-sɛyaa yɔɔ sɔnɔ. Pɩtasɩna se ɛkɛ ɖa-Lɩzɩyʋ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ lɛ, ɛkɛ ɖɔɖɔ Caja kʋsɔɔlʋ nɛ taabalʋ kɩbanʋ. Lɩmaɣzɩyɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ kʋjɔŋ weyi payɩ ɩlɩɣnɩ ɛ-cɔlɔ yɔ ɩmʋ ñɩm siŋŋ.

 ƐBƐ YƆƆ ƐLABƖ-ÐƲ KƲJƆƲ ŊGƲ?

Kʋjɔŋ nɩɩyɩ mʋ ñɩm siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, palabɩ-ɩ nɛ sɔɔlɩm. Weyi ɛlakɩ kʋjɔʋ nɛ sɔɔlɩm yɔ, ɛɛɖaŋʋʋ se pɛhɛyɩ-ɩ ɛ-camɩyɛ lakasɩ yɔɔ.

Sɔɔlɩm tuyini Ɛsɔ nɛ ɛlaa ɛ-Pɩyalʋ ɖɔ-yɔɔ. Bibl yɔɔdaa se: “Ɛzʋnɔ Ɛsɔ wɩlɩ-ɖʋ ɛ-sɔɔlɩm: Ɛsɔ tiyi ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ ɛjaɖɛ yɔɔ se ɖɩwɛɛ ɛ-yɔɔ.” (1 Yohanɛɛsɩ 4:9) Pɩɩkɛnɩ kɩjɛyʋʋ Ɛsɔ se ɛlaa ɛ-Pɩyalʋ ɖɔ-yɔɔ yaa we? Aayɩ! Krɩstʋ kɩlaʋ kɛ ‘lootiye nɖɩ ɛlabɩ-ɖʋ falaa yem yɔ.’—Roma 3:24; ABT.

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ labɩ-ɖʋ Lootiye nɖɩ? Bibl lɩzɩ pɩ-taa se: “Mbʋ pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ sɔɔlɩ-ɖʋ yɔ, mbʋ yɔ se: Ðɩɩkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa lɛ, Krɩstʋ sɩ ɖɔ-yɔɔ sɩm.” (Roma 5:8) Ɛsɔ wɛnɩ sɔɔlɩm siŋŋ, pʋyɔɔ ɛlabɩ mbʋ pɩwazɩɣ ɛyaa mba pɛwɛnɩ ɛjandʋ, kɩlabɩm nabʋyʋ fɛyɩ pɔ-yɔɔ nɛ pɛkɛ ɖɔɖɔ kɩwɛɛkɩm laɖaa yɔ. Ðɩtɩmʋna se Ɛsɔ ɛwɩlɩ-ɖʋ sɔɔlɩm mbʋ, nɛ ɖɩɩkaɣ pɩzɩɣ kpa se ɖɩhɛyɩ-ɩ pɩ-yɔɔ. Kʋjɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ ɛlabɩ-ɖʋ yɔ, kɩwɩlɩɣ se ɛ-sɔɔlɩm mbʋ pɩ-wayɩ fɛyɩ.

KƖLAŊ WEYI ƐLAWA NƐ ƐPƖZƖ ƐLABƖ-ÐƲ KƲJƆƲ ŊGƲ?

Kʋjɔŋ nɩɩyɩ mʋ ñɩm siŋŋ, mbʋ pʋyɔɔ weyi ɛ-cɔlɔ ɩlɩnaa yɔ, ɛlabɩ kɩlaŋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ ɛpɩzɩ ɛlabɩ-ɩ. Ye nɔɔyʋ etisi faaa nɛ ɛkpaɣ mbʋ pɩmʋ ñɩm siŋŋ ɛ-ɛzɩdaa nɛ ɛlabɩ-ŋ kʋjɔʋ yɔ, kʋjɔʋ ŋgʋ kɩwɛʋ ŋgee kpem ñɛ-ɛzɩdaa, mbʋ pʋyɔɔ yɔ weyi ɛlabɩ-ŋ kʋ yɔ, ɛla kɩlaŋ sakɩyɛ.

Ɛsɔ cɛlɩ “ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ.” (Yohanɛɛsɩ 3:16) Ɛha-ɖʋ weyi ɛmʋ ñɩm siŋŋ ɛ-ɛzɩdaa yɔ. Alɩwaatʋ sakɩyɛ ndʋ Ɛsɔ kpaɣ nɛ ɛlɩzɩnɩ wondu yɔ, tɩ-taa ɛ nɛ Yesu palabɩnɩ tʋmɩyɛ, nɛ pʋyɔɔ lɛ, Yesu kɔm nɛ ɛkɛ “e-leleŋ pʋyʋ.” (Aduwa 8:30) Yesu kɛnɩ Ɛsɔ “Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ” nɛ “Ɛsɔ weyi paanaɣ-ɩ yɔ ɛ-lɛzʋʋ.” (Koloosi 1:13-15) Pa-taabalɩyɛ nɖɩ, ɖɩ-wayɩ fɛyɩ.

Paa mbʋ yɔ, Ɛsɔ “tɩfɛɛ ɛ-Pɩyalʋ ɛgbamɩyɛ.” (Roma 8:32) Yehowa ha-ɖʋ weyi ɛsɔɔlɩ ɛ-tɔm pɩdɩɩfɛyɩ yɔ. Kʋjɔʋ ŋgʋ, kɩ-labʋ pɔzɩ-ɩ kɩlaŋ sakɩyɛ.

KƲJƆƲ ŊGƲ KƖCƆŊNƖ ÐA-KƖCƐYƖM ÐEÐE

Kʋjɔŋ nɩɩyɩ mʋ ñɩm ɖɛ-ɛzɩdaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɩcɔŋnɩ ɖa-kɩcɛyɩm sɔsɔm nabʋyʋ ɖeɖe. Ye ñe-wezuu ɛwɛ kaɖɛ naɖɩyɛ taa nɛ pama-ŋ kɔyɛ naɖɩyɛ, ɛlɛ ŋfɛyɩnɩ liidiye se ŋyabɩ-ɖɩ nɛ nɔɔyʋ tisi faaa nɛ ɛyabɩ-ŋ ɖɩ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ? Pɩtʋʋ fɛyɩ se kʋjɔʋ ŋgʋ kɩmʋʋ ñɩm siŋŋ ñɛ-ɛzɩdaa, yaa we?

“Tɩtɩm taa Aɖam yɔɔ ɛyaa kpeekpe sɩkɩ, Krɩstʋ yɔɔ pakaɣ ɖaɣnʋʋ wɛʋ pe-kpeekpe.” (1 Kɔrɛntɩ 15:22) Ðɩkɛ Aɖam sayɩnaa nɛ pʋyɔɔ lɛ, ɖa-taa paa weyi “sɩkɩ.” Ða-maɣmaɣ ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩlɩzɩ ɖa-tɩ kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩm po-yomiye taa, ɖɩñɔɔzɩ ɖa nɛ Ɛsɔ ɖɛ-hɛkʋ taa nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ. Ɛzɩma ɖɩkɛ kɩwɛɛkɩm laɖaa yɔ pʋyɔɔ lɛ, ɖɩɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩla nɛ ɖa-maɣmaɣ yaa nɔɔyʋ ‘ɖaɣnɩ wɛʋ’ yaa hiɣ wezuu. Bibl ñɩɣ niye tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ kɩtɔ se: “Ɛyʋ ɛɛpɩzɩɣ ɛya ɛ-maɣmaɣ ɛ-ñʋʋ yaa ɛhɛyɩ Ɛsɔ mbʋ pɩɩya ɛ-ñʋʋ yɔ; pɩkpaɖɩ mbʋ ɛyʋ pɩzɩɣ yabʋ yɔ, sɔnɔ nɛ cee ɛɛpɩzɩɣ.” (Keɣa 48:8, 9) Pɩpɔzʋʋ kpem se pasɩnɩ-ɖʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɖa-taa nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ ɛya ɛ-maɣmaɣ ɛ-ñʋʋ. Ðɩfɛyɩnɩ ɖoŋ nɩɩyɩ.

Ɛzɩma Yehowa sɔɔlɩ-ɖʋ siŋŋ yɔ, pʋyɔɔ lɛ, etisi faaa nɛ ɛhɛyɩ “kɩmɩyɛ” se pɩsa nɛ ‘ɖɩɖaɣnɩ wɛʋ’ yaa ɖihiɣ wezuu pɩtɩŋnɩ Yesu yɔɔ. Ɛzɩma tɩyɛ Yesu kɩlaʋ hɛyɩ kɩmɩyɛ? “Ɛ-Pɩyalʋ Yesu calɩm ñalɩɣ  ɖa-kɩwɛɛkɩm kpeekpe.” Toovenim, pɩtɩŋnɩ Yesu calɩm yɔɔ lɛ, papɩzɩɣ pekpeɣu-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm nɛ ɖihiɣ ɖɔɖɔ wezuu maatɛŋ cee wayɩ. (1 Yohanɛɛsɩ 1:7; 5:13) Ɛlɛ ɛzɩma tɩyɛ Yesu kɩlaʋ kaɣ wazʋʋ ɖɛ-ɛyaa kʋsɔɔlaa mba pasɩba yɔ? “Ðenɖe sɩm tɩŋnɩ ɛyʋ nɔɔyʋ yɔɔ nɛ pɩkɔɔ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ ɛyʋ nɔɔyʋ yɔɔ femtu tɩŋɩɣnɩ se pɩkɔɔ.”—1 Kɔrɛntɩ 15:21. *

Yesu kɩlaʋ kɛ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩwɛ ŋgee yɔ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, kɩlɩnɩ Ɛsɔ Kɩlɩm cɔlɔ, sɔɔlɩm tuyini-i nɛ ɛlabɩ-ɖʋ kʋjɔʋ ŋgʋ, nɛ ɛla ɖɔɖɔ kɩlaŋ sakɩyɛ pʋcɔ nɛ ɛlabɩ-ɖʋ kʋ. Wiɖiyi nɔɔyʋ tɩlabɩ-ɖʋ kʋjɔʋ nakʋyʋ nɛ kɩkpaɖɩ Yehowa kʋjɔʋ kʋnɛ. Pɩtasɩ lɛ, kʋjɔʋ nakʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ kɩcɔnɩ ɖa-kɩcɛyɩm ɖeɖe, ɛzɩ Yesu kɩlaʋ ŋgʋ kɩlɩzɩ-ɖʋ kɩdɛkɛdɩm nɛ sɩm yomiye taa yɔ. Toovenim, kʋjɔʋ nakʋyʋ ɛɛpɩzɩɣ nɛ kɩmʋ ñɩm nɛ pɩkpaɖɩ Yesu kɩlaʋ.

 

^ tay. 19 Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ pɩlɩɩnɩ tamaɣ ŋga Ɛsɔ laba se ɛkaɣ fezuu sɩɖaa yɔ, kɔ-yɔɔ yɔ, kalɩ takayaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzaa nɛ payaɣ-kɛ se Tɔm Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ Toovenim Taa? yɔ, ka-ñʋʋ 7. Takayaɣ ŋga kɛwɛ intɛrnɛɛtɩ lone www.jw.org yɔɔ.