Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

La lalaa kʋjɔʋ nɛ ŋhiɣ taa leleŋ

La lalaa kʋjɔʋ nɛ ŋhiɣ taa leleŋ

“Lɔɔɖɩyɛ pɩzɩɣ ɖɩɖɛɛ, ɛlɛ Siini evebu ɛsɩŋ!” Tɔm tʋnɛ Alexandra nɩwa, alɩwaatʋ ndʋ ɛcaɣ lɔɔɖɩyɛ taa nɛ ɛɖaŋ se lɔɔɖɩyɛ ɛpaɣzɩ ɖɔm nɛ ɖɩsʋnɩ-ɩ Amerika Hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ naɖɩyɛ taa yɔ. Ɛkɔma eɖiɣzini se Siini evebu ɛnʋ, ɛwɛɛ ɛcɛyɩɣ ɛ-tɩ se ɛyɔɔdɩ Ɛsɩpaañɩ kʋnʋŋ nɛ ɛlɩzɩ mbʋ pɩtalɩ-ɩ yɔ, pɩ-taa Sɛndɛɛlɩnaa mba pɛwɛ peeɖe yɔ, pa-taa lɛlʋ. Alexandra kɛ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɛ ewoki kediɣzisi ɛgbɛyɛ nɖɩ ɖɩ-taa pɔyɔɔdʋʋ Siini kʋnʋŋ yɔ. Pʋyɔɔ etisaa se ɛlɩzɩɣ Sɛndɛɛlɩ ɛnʋ tɔm ndʋ Siini evebu wɛɛ ɛñakɩ pana se eheyi-i yɔ, tɩ-taa.

Evebu ɛnʋ ɛyɔɔdaa se paha-ɩ takayɩsɩ nzɩ sɩhaɣ-ɩ waɖɛ se ɛsʋʋ ɛjaɖɛ taa yɔ, ɛlɛ pamɩlɩ ɛ-takayɩsɩ nɛ e-liidiye. Kajalaɣ ɖeɖe lɛ, Sɛndɛɛlɩ taacaɣ tisuu tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ nɛ halɩ ɛmaɣzaɣ se Alexandra manɩ paɣtʋ yɔɔ nɛ ɛcaɣ se ɛsʋnɩ evebu ɛnʋ ɛjaɖɛ taa se ɛlabɩ-ɩ tʋmɩyɛ naɖɩyɛ. Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, ɛkɔɔ etisi ɛ-tɔm yɔɔ, ɛlɛ pʋtɔdɩyɛ tɔm kɛlɛ se pɩpɔzʋʋ se evebu ɛnʋ ɛhɛyɩ liidiye naɖɩyɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛfɛyɩnɩ takayɩsɩ nzɩ sɩhaɣ-ɩ waɖɛ se ɛsʋʋ ɛjaɖɛ taa yɔ. Pʋyɔɔ Alexandra kɩndɩ-ɩ 12 176 F CFA. Evebu ɛnʋ ɛha-ɩ sɛtʋ kpem nɛ eheyi-i se ɛnʋ hɛyɩɣ-ɩ nɛ pɩcɛzɩ 12 176 F CFA yɔɔ. Alexandra lɩzɩ-ɩ pɩ-taa se pɩtɩpɔzɩ se esuyi-i nabʋyʋ, ɛnʋ sɩnɩ-ɩ kɩsɩnʋʋ, nɛ ɛnʋ taa wɛ leleŋ se ɛlabɩ mbʋ pɩmʋnaa yɔ. Ɛha-ɩ Bibl takayɩsɩ nasɩyɩ nɛ eseɣti-i se ɛñaɣ pana nɛ ɛ nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɛkpɛlɩkɩ Bibl.

Ðɩnɩɣ se pasɩnɩ ɛgɔm nɔɔyʋ lɛ, pitukuuni ɖa-laŋa siŋŋ, nɛ pɩtʋʋ fɛyɩ se ɛyaa sakɩyɛ lakɩ kɩbandʋ lalaa paa pɛfɛyɩ Ɛsɔ sɛtʋ ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ ta yɔ. Ŋsɔɔlaa se ŋla ño-ɖoŋ ɖeɖe nɛ pɩsa nɛ lalaa hiɣ taa leleŋ na? Tɔm tʋnɛ tɩcɛyaa mbʋ pʋyɔɔ yɔ Yesu yɔɔdaa se: “Haʋ wɛ leleŋ pɩkɩlɩ mʋʋ.” (Tʋma Labʋ 20:35) Halɩ ɛjaɖɛ yɔɔ lɔŋsɩnɖaa ñɩnaa nɛ pana se ye ŋsɔɔlɩ kʋjɔʋ labʋ yɔ, ŋhikiɣ wazasɩ sakɩyɛ. Iyele ɖɩna ɛzɩma kʋjɔʋ labʋ pɩzɩɣ nɛ pɩwazɩ-ɖʋ yɔ.

WEYI “ƐHAƔ NƐ LAŊƖYƐ LELEŊ YƆ”

Toovenim taa lɛ, nɔɔ kʋɖʋmaɣ nakɛyɛ wɛ haʋ nɛ taa leleŋ pɛ-hɛkʋ taa. Apostoloo Pɔɔlɩ yɔɔdaɣ Krɩstʋ ñɩma mba palabɩ haɖɛ se pɩsɩnɩ po-koobiya mba pɛwɛ kaɖɛ taa yɔ pɔ-tɔm lɛ, ɛmawa se: “Ɛsɔ sɔɔlɩ weyi ɛhaɣ nɛ laŋɩyɛ leleŋ yɔ.” (2 Kɔrɛntɩ 8:4; 9:7) Pɔɔlɩ tɔm tʋnɛ, tɩɩwɩlɩɣ se pa-taa kaawɛ leleŋ yɔɔ palabɩ haɖɛ. Ɛlɛ pa-taa wɛ leleŋ mbʋ pʋyɔɔ yɔ papɩzaa nɛ pala haɖɛ.

Ñɩnɩyaa nabɛyɛ ñɩnaa nɛ pana se ɛyʋ lakɩ haɖɛ lɛ, piseɣtiɣ “ɛ-fɩtɩyɩm hɔɔlɩŋ weyi iyeki nɛ ɛyʋ hikiɣ taa leleŋ yɔ, nɛ pɩhaɣ-ɩ laŋhʋlʋmɩyɛ.” Ñɩnɩyaa lalaa ñɔkɔm peɖiɣzina se nabɛyɛ haɣ ɛyaa lalaa pe-liidiye lɛ, pehikiɣ taa leleŋ nɛ pɩkɩlɩ se pa-maɣmaɣ palabɩnɩ-ɖɩ tʋmɩyɛ.

Alɩwaatʋ natʋyʋ taa, pɩlakɩ-ŋ ɛzɩ wɛtʋ ndʋ tɩ-taa ŋwɛɛ yɔ, tɩɩhaɣ-ŋ nʋmɔʋ se ŋla haɖɛ yaa kʋjɔʋ na? Toovenim taa lɛ, paa weyi ɛpɩzɩɣ ɛnɩɩ leleŋ weyi ɩlɩɣnɩ ‘haɖɛ labʋ nɛ laŋɩyɛ  kɩbanɖɛ’ cɔlɔ yɔ. Ye mbʋ, wɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana kʋjɔʋ labʋ yɔɔ. Pɩtɩcɛyɩ se ŋwɛɛna pɩɖɔɔ pʋcɔ nɛ ŋha. Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ ma tɔm tʋnɛ nɛ etiyini mba pamaɣ takayɩsɩ sɩnɛ yɔ nɛ ɛtɔ se: “Pɩlakɩ pɩnzɩ sakɩyɛ yɔ, haɖɛ nɖɩ malakɩ Kpaaŋ taa yɔ, ɖɩtɩlɩɩ pʋyʋ.” Ɛlɛ ewobi pʋyɔɔ nɛ ɛtɔ se: “Wazasɩ nzɩ mehiɣ Yehowa cɔlɔ yɔ, sɩkpaɖɩ haɖɛ nɖɩ malakɩ yɔ. . . . Ɩlabaɣ lɛ se ɩsɩnɩ-m nɛ manpɩzɩ mala haɖɛ—Pɩkpazɩɣ-m ɖoŋ siŋŋ.”

Pɩtɩkɛ liidiye ɖeke ɛyʋ wɛɣna pʋcɔ nɛ ɛla haɖɛ yaa kʋjɔʋ. Ɛpɩzɩɣ ɛtɩŋnɩ nʋmɔŋ lɛɛŋ yɔɔ nɛ ɛla haɖɛ.

KƲJƆƲ LABƲ YEKI SE ÐƖWƐƐNƖ TƆNƲƲ TAA ALAAFƖYA

Kʋjɔʋ labʋ wazɩɣ ña nɛ lalaa

Bibl yɔɔdaa se: “Ɛyʋ pʋtɔdɩyɛ nayʋ lakɩ e-ciyam kɩbandʋ; ɛlɛ weyi ɛwɛ ñaŋ yɔ, e-tomnaɣ ɛnazɩɣ.” (Aduwa 11:17) Ɛyaa mba pɛkɛ pʋtɔdɩyɛ nayaa nɛ pɔsɔɔlɩ labʋ kʋjɔʋ yɔ, pakpakɩɣ pa-alɩwaatʋ nɛ po-ɖoŋ nɛ pasɩɣnɩ lalaa. Piyeki nɛ pehikiɣ wazasɩ ndɩ ndɩ; wazasɩ nzɩ sɩ-taa nakɛyɛ lɛ, tomnaɣ taa alaafɩya.

Ñɩnɩyaa nabɛyɛ ñɩnaa nɛ pana se ɛyaa mba pahaɣ pa-tɩ faaa nɛ pasɩɣnɩ lalaa yɔ, paanɩɣ wɩzasɩ sakɩyɛ pe-wezuu caɣʋ taa nɛ lɩmaɣza taa kʋdɔŋ ɖɔɖɔ ɛɛcɛyɩɣ-wɛ ɛzɩ lalaa yɔ. Toovenim taa lɛ, paahɩnɩɣ kʋdɔŋ ɖoŋ ɖoŋ. Halɩ kʋjɔŋ labʋ pɩzɩɣ piyele nɛ mba pɛwɛnɩ kʋdɔmɩŋ nɩɩyɩ ɛzɩ sclérose en plaques yaa SIDA yɔ, pa-kʋdɔmɩŋ ɩtakɩlɩ-wɛ nɩʋ. Pañɩnaa nɛ pana ɖɔɖɔ se sʋlʋm kpaŋɩyaa mba peɖiɣni lɩʋ sʋlʋm yomiye taa pazɩ pazɩ yɔ, ye pasɩɣnɩ lalaa yɔ, pɩpɩzɩɣ piyele se pataatasɩ tɔlʋʋ sʋlʋm kpaŋʋʋ kpaca taa.

Lɛɣtʋ ñɩnɩyaa tɔm se pɩwɛ mbʋ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ, “kɩbandʋ labʋ, lalaa pʋtɔdɩyɛ naʋ nɛ pa-sɩnʋʋ yeki se ɛyʋ ɛtaawɛɛnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛdaa.” Pɩtasɩ lɛ, kʋjɔŋ labʋ sɩɣnɩ ɛyʋ se ɛtaakɩlɩɣ nɩɣzʋʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, tension kʋdɔŋ ɛɛkaɣ-ɩ cɛyʋʋ. Ɛyaa mba pa-walaa yaa pa-halaa sɩba yɔ, ye pasɩɣnɩ lalaa yɔ, piyeki nɛ paakɩlɩɣ nɩɣzʋʋ nɛ pʋyɔɔ lɛ, lɩmaɣza taa kʋdɔŋ ɛɛkaɣ-wɛ cɛyʋʋ.

Pɩtʋʋ fɛyɩ, kʋjɔʋ labʋ wazɩɣ-ɖʋ.

KƲJƆƲ LABƲ ÐƐƔ ƐYAA

Yesu heyi ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se: “Ɩha nɛ paaha-mɩ, ɩhaɣ lalaa haʋ mbʋ yɔ, mbʋ ɖɔɖɔ pakaɣ-mɩ haʋ nɛ pʋɖɔɔ-mɩ. Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɩkɛdɩɣ nɛ caɖaɣ ŋga nɛ ɩhaɣ yɔ, ŋga pɛkɛdɩɣna nɛ paha-mɩ.” (Luka 6:38) Ye ŋlakɩ ɛyaa kʋjɔʋ yɔ, pitukuuni-wɛ nɛ pɛwɛnɩ ɛsɩmɩyɛ, nɛ piseɣtiɣ-wɛ se pala ɛyaa lalaa kʋjɔʋ. Kʋjɔʋ labʋ yeki ɖɔɖɔ se taabalɩyɛ ɩwɛɛ ɖa nɛ ɛyaa lalaa ɖɛ-hɛkʋ taa.

Kʋjɔʋ labʋ yeki nɛ taabalɩyɛ wɛɛ ña nɛ lalaa mɩ-hɛkʋ taa

Lɔŋsɩnɖaa nabɛyɛ ñɩnaa nɛ pana se “ɛyaa mba pɔsɔɔlɩ kʋjɔʋ labʋ yɔ, peseɣtiɣ lalaa se pala mbʋ.” Nabɛyɛ kalɩɣ tɔm ndʋ tɩ-taa pɔyɔɔdɩ kʋjɔʋ labʋ tɔm kɩbandʋ natʋyʋ lɛ, pituyuu-wɛ se paba ɖɔɖɔ pɛkɛ kʋjɔʋ laɖaa. Ñɩnɩyaa nabɛyɛ ɖɔɖɔ ñɩnaa nɛ pana se intɛrnɛɛtɩ yɔɔ, ɛyʋ kʋɖʋm pɩzɩɣ nɛ ɛwɛɛnɩ ɖoŋ ɛyaa hiŋ yaa mɩnɩŋ sakɩyɛ yɔɔ, nɛ pɩtɩla ɛɛsɩŋ ɛyaa mba pa-taa sakɩyɛ nɛ wiɖiyi ɛ nɛ wɛ patɩkatɩ. Nabʋyʋ taa, egeetiye  naɖɩyɛ taa ɛyʋ kʋɖʋm kʋjɔʋ labʋ pɩzɩɣ piyele nɛ egeetiye taa mba tɩŋa sɔɔlɩ kʋjɔŋ labʋ. Pɩɩkɛdɩɣnɩ-ŋ se ŋwɛɛ lone naɖɩyɛ taa mbʋ? Toovenim taa lɛ, ye ɛyaa sakɩyɛ ɛlakɩ kʋjɔʋ yɔ, wazasɩ sakɩyɛ lɩɣ pɩ-taa.

Nabʋyʋ labɩ Floride tɛtʋ taa, Etaazuunii ɛjaɖɛ taa, nɛ pɩwɩlɩɣ se tɔm tʋnɛ tɩkɛ toovenim. Helim sɔsɔm nabʋyʋ mabɩ tɛtʋ ndʋ tɩ-taa, nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa sakɩyɛ ha pa-tɩ se pasɩnɩ ɛyaa. Paɖaŋaa se pɔkɔnɩ-wɛ wondu nɛ pɔñɔɔzɩnɩ ɖɩɣa nakɛyɛ lɛ, pana se ɖɩɣa ŋga kamalɩnɩ ɖɩɣa ŋga yɔ, ko-koloŋa tɔlaa. Peeɖe paha pa-tɩ nɛ paɖaɣnɩ maʋ koloŋa ŋga. Weyi ɛtɩnɩ ɖɩɣa ŋga yɔ, ɛma takayaɣ pʋwayɩ nɛ etiyini Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ sɔsɔɖɛ nɛ ɛtɔ se: “Ɩlabaɣ lɛ kpem. Maakaɣ sɔʋ mbʋ ɩlabɩ-m yɔ pɩ-yɔɔ kpa. Wiɖiyi mantɩkatɩ ɛyaa kɩbama ɛzɩ panɛ yɔ.” Ɛsɩmɩyɛ nɖɩ ɛwɛna yɔ, ɖɩ-yɔɔ lɛ, etiyini haɖɛ naɖɩyɛ ɛgbɛyɛ se ɛɖʋnɩ nesi tʋmɩyɛ nɖɩ ɛ-maɣmaɣ ɛyawa se ‘Aseɣɖe Tɩnaa tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩwɛ ŋgee yɔ.’

MAƔZƖNƖ KƲJƆƲ LAÐƲ SƆSƆ

Ɛjaɖɛ yɔɔ lɛɣtʋ ñɩnɩyaa nabɛyɛ yʋsaa se “nabʋyʋ wɛ ɛyʋ taa nɛ pituyuu-i se ɛsɩnɩ ɛyaa alɩwaatʋ ndʋ pasɩɣnɩ-ɩ yɔ.” Ñɩnɩyaa mba pɔyɔɔdaa se “pʋcɔ nɛ piya paɣzɩ yɔɔdʋʋ lɛ, sɩ-lakasɩ wɩlɩɣ se sɩsɔɔlɩ sɩnʋʋ.” Ɛbɛ yɔɔ? Bibl cosi tɔm ndʋ tɩ-yɔɔ alɩwaatʋ ndʋ kɩtɔm se: “Ɛsɔ lɩzɩ ɛyʋ ɛ-lɛzʋʋ” yɔ. Tɔm ndʋ tɩwɩlɩɣ se ɛyaa wɛnɩ Ɛsɔ wɛtʋ.—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 1:27.

Ðɛ-Ɛsɔ Yehowa wɛtʋ taa natʋyʋ lɛ, kʋjɔʋ labʋ. Ɛha-ɖʋ wezuu nɛ mbʋ payɩ piyeki nɛ ɖɩnɩɩ wezuu leleŋ yɔ. (Tʋma Labʋ 14:17; 17:26-28) Ðɩpɩzɩɣ ɖɩñɔtɩnɩ ɖɛ-Ɛsɔ nɛ ɖɩtɩlɩ ɛ-tamaɣ camɩyɛ, ye ɖɩkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ. Bibl heyiɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ mbʋ Ɛsɔ laba se pɩsa nɛ ɖihiɣ koboyaɣ cee wayɩ yɔ. * (1 Yohanɛɛsɩ 4:9, 10) Yehowa kɛnɩ kʋjɔʋ laɖʋ sɔsɔ nɛ ɛlɩzɩ-ɖʋ nɛ ɖɩwɛɛnɩ ɛ-wɛtʋ, ye mbʋ ɖɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩmaɣzɩnɩ-ɩ nɛ ɖɩkɛ kʋjɔʋ laɖaa nɛ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ-ɩ.—Ebree 13:16.

Ŋtɔzʋʋ Alexandra weyi ɛ-tɔm ɖɩɩyɔɔdɩ kiɖe tɛɛ yɔ, ɛ-yɔɔ. Ɛbɛ pɩtɛmnɩ-ɩ? Nɔɔyʋ kaaheyi-i lɔɔɖɩyɛ taa peeɖe se, ɛwɛɛkɩ e-liidiye kɩwɛɛkʋ. Ɛlɛ Siini evebu weyi ɛɛsɩnaa yɔ, ɛya ɛ-taabalʋ nɔɔyʋ weyi ɛwɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa yɔ, nɛ ɛlɛ sɩnɩ-ɩ nɛ ɛhɛyɩ ɛ-kɩmɩyɛ. Halɩ evebu ɛnʋ ɛlabɩ ɛzɩ Alexandra heyuu-i yɔ nɛ ɛpaɣzɩ kpɛlɩkʋʋ Bibl. Alexandra taa kaalabɩ leleŋ siŋŋ se fenasɩ naadozo wayɩ lɛ, ɛɖaɣnɩ abalʋ ɛnʋ katʋʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kigbeɣluu nakʋyʋ, ŋgʋ palabɩ Siini kʋnʋŋ taa yɔ, Peruu ɛjaɖɛ taa. Evebu ɛnʋ ɛlɩzɩ ɛsɩmɩyɛ ɛwɩlɩ Alexandra, nɛ ɛyaa ɛ nɛ ɛ-taabalaa mba pɔɖɔm nʋmɔʋ nɛ powolo kigbeɣluu ŋgʋ yɔ, nɛ powolo pɔtɔɔ tɔɔnaɣ ɛ-tɔɔnaɣ ɖɩdɔɔyɛ taa.

Kʋjɔʋ labʋ nɛ lalaa sɩnʋʋ haɣ taa leleŋ siŋŋ. Kʋjɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋla ɛyaa lalaa yɔ lɛ se, ŋsɩnɩ-wɛ nɛ patɩlɩ Ɛsɔ Yehowa weyi ɛ-cɔlɔ kʋjɔŋ kɩbaŋ kpeekpe lɩɣna yɔ. (Yakubu 1:17) Ŋɖiɣni kʋjɔʋ ŋgʋ labʋ lalaa na?

^ tay. 21 Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ nɛ pɩkpaɖɩ yɔ, kalɩ takayaɣ ŋga Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzaa nɛ payaɣ-kɛ se Tɔm Ndʋ Bibl Wɩlɩɣ Toovenim Taa? yɔ. Wolo ɖɛ-intɛrnɛɛtɩ lone hɔɔlʋʋ TƆM SUSUU WONDU > TAKAYƖSƖ & HATƲ CABƖ TAKAYƖSƖ.