Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ŊTISIƔ NƐ ŊMƲ ƐSƆ KƲJƆƲ ŊGƲ KƖKPAÐAA YƆ?

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ ɛsɩmɩyɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ, kɩ-yɔɔ?

Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ ɛsɩmɩyɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ, kɩ-yɔɔ?

“Krɩstʋ sɔɔlɩm seɣtiɣ-ɖʋ, . . . [ɛsɩbɩ] ɛyaa kpeekpe yɔɔ se ɛzadɩnaa ɩtaatasɩ wɛʋ pa-maɣmaɣ pɔ-yɔɔ, ɛlɛ weyi ɛsɩba nɛ efe yɔ, ɛ-yɔɔ.”2 Kɔrɛntɩ 5:14, 15.

Pɩpɔzʋʋ se ɖɩwɩlɩ ɛsɩmɩyɛ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩmʋ ñɩm siŋŋ yɔ, kɩ-yɔɔ. Yesu ñɩɣ niye lɩmaɣzɩyɛ nɖɩ ɖɩ-yɔɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɛwa canasɩ hiu kʋdɔŋ ŋgʋ nɔɔyʋ taapɩzɩɣ se ɛwaa alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa yɔ. Canasɩ nzɩ sɩ-taa kʋɖʋmaɣ pɩsɩ ‘Yesu cɔlɔ nɛ kɛsɛɣ Ɛsɔ ɖoŋ.’ Peeɖe Yesu yɔɔdaa se: “Ɛzɩ pe-hiu, pe-kpeekpe pɔ-yɔɔ tɩcɛ? Nakʋ lɛlaa wɛ le yɔ?” (Luka 17:12-17) Lɔŋ weyi ɖɩkpɛlɩkɩɣ canasɩ sɩnɛ sɩ-tɔm taa? Pɩwɛ kɛlɛʋ se ɖɩsɔɔ kɩbam mbʋ lalaa labɩ-ɖʋ yɔ, pɩ-yɔɔ.

Yesu kɩlaʋ kɛ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩwɛ ndɩ nɛ kʋjɔŋ lɛɛŋ yɔ. Kʋjɔʋ nakʋyʋ tɩmʋ ñɩm nɛ pɩtalɩ-kʋ. Ye mbʋ, ɛzɩma ŋpɩzɩɣ nɛ ŋwɩlɩ Ɛsɔ ñɛ-ɛsɩmɩyɛ, mbʋ ɛlabɩ-ŋ yɔ, pɩ-yɔɔ?

  • Ñaɣ pana nɛ ŋtɩlɩ kʋjɔʋ Laɖʋ. Yesu kɩlaʋ eeyeki se paa weyi lɛ, ehiɣ wezuu maatɛŋ kpaagbaa. Pʋyɔɔ Yesu heyi Ɛsɔ adɩma taa se: “Tamtam wezuu kɛlɛ ña-tɩlʋʋ se ñe-yeke koŋ Ɛsɔ siŋŋ nɛ weyi ŋtiyi-i yɔ ɛ-tɩlʋʋ, Yesu Krɩstʋ.” (Yohanɛɛsɩ 17:3) Ye peheyi-ŋ se nɔɔyʋ kaayabɩ ña-ñʋʋ alɩwaatʋ ndʋ ŋŋkɛ pɩɣa yɔ, pɩɩkɛdɩɣnɩ-ŋ se ŋsɩ ɛyʋ ɛnʋ camɩyɛ nɛ ŋtɩlɩ ɖɔɖɔ mbʋ pʋyɔɔ ɛyabɩ ña-ñʋʋ yɔ? Yehowa weyi eyeba nɛ Yesu laa e-wezuu se pɩya ña-ñʋʋ yɔ, ɛsɔɔlaa se ŋtɩlɩ weyi ɛkɛnaa  yɔ nɛ ña nɛ ɩ ɩkɛ taabalaa kɩbama. Bibl seɣtiɣ-ɖʋ se: “Ɩñɔtɩ mɩ-tɩ nɛ Ɛsɔ nɛ ɛñɔtɩ ɛ-tɩ nɛ mɩ.”—Yakubu 4:8.

  • Wɩlɩ se ŋwɛnɩ tisuu Yesu kɩlaʋ yɔɔ. “Weyi etisiɣ Pɩyalʋ yɔɔ yɔ, ɛwɛnɩ tamtam wezuu.” (Yohanɛɛsɩ 3:36) Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋwɩlɩ se ŋwɛnɩ tisuu? Pɩtɩŋnɩ ña-lakasɩ yɔɔ. Ña-lakasɩ taa panaɣna se ŋwɛnɩ tisuu. (Yakubu 2:17) Lakasɩ nzɩ mbʋ yɔ? Pʋcɔ nɛ kʋjɔʋ nakʋyʋ pɩsɩ ña-ñɩŋgʋ lɛ, pɩpɔzʋʋ se ŋtisi nɛ ŋmʋ-kʋ. Ye mbʋ, pɩpɔzʋʋ se ŋtisi Yesu kɩlaʋ yɔɔ. Ɛzɩma tɩyɛ? Kpɛlɩkɩ nɛ ŋtɩlɩ ɛzɩma Ɛsɔ sɔɔlaa se ŋcaɣ wezuu yɔ, nɛ ŋla ɛ-sɔɔlɩm. * Tɩmnɩ Ɛsɔ se ekpeɣ-ŋ ña-kɩwɛɛkɩm nɛ ŋwɛɛnɩ ɛhʋyɛ kɩbanɖɛ. Ñɔtɩnɩ Ɛsɔ nɛ ŋwɛɛnɩ lidaʋ se ye ŋwɛnɩ tisuu Yesu kɩlaʋ yɔɔ yɔ, ŋkaɣ hiɣu laŋhɛzɩyɛ, pɛɛyɛ nɛ koboyaɣ tam tam!—Ebree 11:1.

  • Wolo Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ ɖɩlaɖɛ. Yesu yɔɔdaa se paa pɩnaɣ ŋga lɛ, palakɩ sɔnzɩ nasɩyɩ nɛ pɔtɔzʋʋnɩ ɛ-kɩlaʋ yɔɔ. Ɛyɔɔdaɣ sɔnzɩ nzɩ sɩ-tɔm lɛ, ɛtɔm se: “Ɩkalakɩ mbʋ nɛ ɩtɔzʋʋ mɔ-yɔɔ.” (Luka 22:19) Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa kaɣ labʋ Yesu sɩm yɔɔ tɔzʋʋ sɔnzɩ Piya wiye, 11 Avril 2017 wɩsɩ ɖʋʋ wayɩ. Sɔnzɩ nzɩ sɩ-labʋ kaɣ kpaɣʋ ñɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ, nɛ pakaɣ yɔɔdʋʋ samaɣ taa tɔm nɛ palɩzɩ mbʋ Yesu kɩlaʋ kɛnaa yɔɔ pɩ-taa; nɛ pawɩlɩ-ɖʋ ɖɔɖɔ wazasɩ nzɩ kɩkɔŋnɩ-ɖʋ sɔnɔ sɔnɔ nɛ nzɩ kɩkaɣ-ɖʋ kɔnʋʋ cee wayɩ yɔ. Pinde, ɛyaa ɛzɩ miiliyɔɔwaa 20 kaawobini sɔnzɩ nzɩ sɩ-ɖɩlaɖɛ ɛjaɖɛ kpeekpe yɔɔ. Ðiseɣtiɣ-ŋ se ŋkɔɔ nɛ ɖɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɖɩwɩlɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ Ɛsɔ kʋjɔʋ ŋgʋ kɩkpaɖaa yɔ, kɩ-yɔɔ.

^ tay. 7 Bibl kpɛlɩkʋʋ kɛnɩ nʋmɔʋ kɩbaŋʋ ŋgʋ kɩ-yɔɔ ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtɩŋna nɛ ŋtɩlɩ Ɛsɔ nɛ ŋñɔtɩnɩ-ɩ yɔ. Ye mbʋ, pɔzɩ Yehowa Aseɣɖe Tʋ nɔɔyʋ nɛ ɛwɩlɩ-ŋ ɛzɩma ŋkpɛlɩkɩ Bibl yɔ, yaa wolo ɖɛ-intɛrnɛɛtɩ lone www.jw.org yɔɔ.