Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ye Ðɩtɩnɩɩ tɔm natʋyʋ taa camɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩkɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ

Ye Ðɩtɩnɩɩ tɔm natʋyʋ taa camɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩkɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ

Halɩbɩɣa nakɛyɛ na ñɔsɩ nasɩyɩ lɩɣaɣnɩ tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ naɖɩyɛ taa, nɛ sɩwɛɛ sɩkpaɣ ɛzɩ mɩndʋ yɔ. Peeɖe pɩɣa sɛtɩ ka-tɩ tɔm se tʋmɩyɛ ɖɩlaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa palakɩ mɩndʋ. Ɛzɩma pɩɣa kanɛ katɩnɩɩ tɔm taa camɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩlabɩ-ɖʋ woŋa. Ɛlɛ nabʋyʋ taa, ye ɖɩtɩnɩɩ tɔm natʋyʋ taa camɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ. Ðɩkpaɣ se ɖɩtɩnɩɩ tɔm ndʋ pama kɔyɛ pata nakʋyʋ yɔɔ yɔ tɩ-taa camɩyɛ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ siŋŋ.

Ye ɛyʋ ɛtɩnɩɩ Bibl taa tɔm natʋyʋ taa camɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ nɛ pɩkɔnɩ-ɩ kaɖɛ sɔsɔyɛ nɛ pɩkɩlɩ. Yesu tɔmkpɛlɩkɩyaa nabɛyɛ taanɩɩ ɛ-wɩlɩtʋ taa camɩyɛ. (Yohanɛɛsɩ 6:48-68) Pɩɩwɛɛ se pɔpɔzɩ Yesu se ɛlɩzɩ-wɛ pɩ-taa camɩyɛ, ɛlɛ pekizi ɛ-wɩlɩtʋ tɩŋa. Nɛ piyeba nɛ pelesi fezuu taa ñɩm sakɩyɛ.

Ŋkalɩɣ Bibl nɛ ŋyeki se kɩ-taa tɔm ɛwɩlɩ-ŋ nʋmɔʋ na? Ye mbʋ yɔ, ŋmʋnɩ samtʋ. Ɛlɛ ɛyʋ pɩzɩɣ ɛkalɩ tɔm natʋyʋ Bibl taa nɛ ɛtɩnɩɩ tɩ-taa camɩyɛ yaa we? Ɛɛɛ, pɩpɩzɩɣ pɩla mbʋ. Yele ɖɩna kɩɖaŋ nɩɩyɩ.

  • Nabɛyɛ tɩnɩɩ tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ se ‘ɖise Ɛsɔ toovenim tʋ sɔɔndʋ’ yɔ tɩ-taa camɩyɛ. Panɩ pɩ-taa se pɩwɛɛ se ɖise Ɛsɔ sɔɔndʋ ɛzɩ peseɣu tɔɔyʋʋ sɔɔndʋ yɔ. (Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 10:12) Ɛlɛ Ɛsɔ tɩsɔɔlɩ se mba pɛsɛɣ-ɩ yɔ pese-i sɔɔndʋ mbʋ. Eheyiɣ-ɖʋ se: “Ña-laŋɩyɛ ɛtaalɩɩ, mbʋ yɔ mɛwɛ ñɔ-cɔlɔ; taahʋʋ, mbʋ yɔ mɛnkɛ ñɛ-Ɛsɔ: Mankaɣ-ŋ kpazʋʋ ɖoŋ nɛ mankaɣ-ŋ sɩnʋʋ.” (Izaayii 41:10) Bibl yɔɔdʋʋ se ‘ɖise Ɛsɔ sɔɔndʋ’ yɔ, pʋ-tɔbʋʋ lɛ se ɖɩñamɩ-ɩ nɛ ɖɩtɛ ɖa-taa.

  • Pakaɣ tɛtʋ miŋ ñaɣzʋʋ na?

    Ɛyaa nabɛyɛ ɩɩnɩɣ Bibl taa tɔm tʋnɛ tɩ-taa camɩyɛ ɖɔɖɔ: “Pɩtɩŋa payɩ pɩ nɛ pɩ-wɩyɛ, . . . lʋlʋʋ wɩyɛ wɛɛ, nɛ sɩbʋ wɩyɛ wɛɛ.” Panɩ tɩ-taa se Ɛsɔ ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖeyi ɖeyi paa ɛyʋ weyi ɛkaɣ sɩbʋ yɔ. (Eklesɩyastɩ 3:1, 2) Ɛlɛ toovenim taa lɛ, Bibl hɔɔlʋʋ kʋnɛ, ɛyʋ wezuu caɣʋ tɔm kɩyɔɔdʋʋ nɛ kɩtɔzʋʋ-ɖʋ se ɖa-taa nɔɔyʋ fɛyɩ se ɛɛsɩkɩ. Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ se lɩmaɣza wena ɖɩkpakɩɣ yɔ, apɩzɩɣ ala nɛ ɖe-wezuu caɣʋ ɖaɣlɩ yaa kitobiyi. Ðɩkalɩɣ Bibl taa se “[Yehowa] ñamtʋ sɔzʋʋ kɩyakɩŋ.” (Aduwa 10:27; Keɣa 89:10; Izaayii 55:3) Ɛzɩma tɩyɛ? Ye ɖɩñaŋ Ɛsɔ paɣtʋ yɔ, pɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖikizi lakasɩ kɩdɛkɛdɩsɩ ɛzɩ sʋlʋm kpaŋʋʋ nɛ wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ mbʋ yɔ nɛ ɖɩcaɣ wezuu nɛ pɩɖaɣlɩ.—1 Kɔrɛntɩ 6:9, 10.

  • Tɔm ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ se pakaɣ ɛsɔdaa nɛ tɛtʋ ‘ɖʋʋ miŋ taa’ yɔ, nabɛyɛ tɩnɩɩ tɩ-taa camɩyɛ ɖɔɖɔ. Pamaɣzɩɣ se Ɛsɔ kaɣ ɖɛ-tɛtʋ tʋnɛ ɖɩzʋʋ nɛ miŋ. (2 Pɩyɛɛrɩ 3:7) Ɛlɛ Ɛsɔ ha-ɖʋ lidaʋ se ɛɛkaɣ tɛtʋ maɣmaɣ ɖɩzʋʋ wiɖiyi. “[Ɛsɔ] caɣzɩ tɛtʋ camɩyɛ ti-kila yɔɔ, tiiciɣdiɣ waasɩ nɛ waasɩ.” (Keɣa 103:5; Izaayii 45:18) Pɩtɩkɛ tɛtʋ maɣmaɣ Ɛsɔ kaɣ ɖɩzʋʋ, ɛlɛ wɛtʋ kɩdɛkɛdɩtʋ nɛ ɛyaa kɩdɛkɛdaa ɛkaɣ ɖɩzʋʋ cɩɖɩ cɩɖɩ nɛ ɖɩɩtasɩɣ-wɛ naʋ, ɛzɩ pañaɣzʋʋ nabʋyʋ miŋ yɔ. Piyele ɛsɔdaa yɔ? Ðoŋ ɖoŋ lɛ tɔm piye ɛsɔdaa wɩlɩɣ ɛsɔ ɛwaɣ ŋga ka-taa ɖɩnaɣ tɩɩnzɩ ɖoo taa yɔ, yaa lone nɖɩ ɖɩ-taa Ɛsɔ wɛɛ yɔ. Ɛsɔ ɛɛkaɣ lona ana a-taa naɖɩyɛ ɖɩzʋʋ.

ƐBƐ YƆƆ ƐYAA ƖƖNƖƔ BIBL TAA CAMƖYƐ NABƲYƲ TAA?

Ɛzɩ ɖɩyɔɔdʋʋ nɛ pɩɖɛɛ yɔ, nabʋyʋ taa ɛyaa ɩɩnɩɣ hɔɔlɩŋ weyi pakalɩɣ Bibl taa yɔ, ɩ-taa camɩyɛ. Ɛlɛ ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ haɣ nʋmɔʋ nɛ piyiɣdiɣ ɛyaa mbʋ? Nabɛyɛ maɣzɩɣ se ‘Ɛsɔ sɩm pɩtɩŋa; ye mbʋ pɩɩwɛɛ se eyele nɛ pama tɔm Bibl taa nɛ tɩtʋ kpayɩ kpayɩ nɛ paa anɩ lɛ ɛnɩɩ tɩ-taa kɛlɛʋ yem. Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ tɩla mbʋ?’ Yele nɛ ɖɩna lɩmaɣza naadozo wena a-yɔɔ nabʋyʋ taa ɛyaa ɩɩnɩɣ Bibl taa camɩyɛ yɔ.

  1. Ɛyaa mba poluzuu pa-tɩ nɛ pɔsɔɔlɩ kpɛlɩkʋʋ yɔ, mba pɩzɩɣna nɛ panɩɩ Bibl taa camɩyɛ. Yesu heyi ɛ-Caa se: “Mansamɩ-ŋ, Caa,  ɛsɔ nɛ tɛtʋ pa-Kɩbaɣlʋ, se: Ŋmɛsɩ-tʋ lɔŋ tɩnaa nɛ lɛɣtʋ tɩnaa nɛ ŋkuli tɩ-yɔɔ nɛ ŋwɩlɩ ajamaa ññɩɩwaa.” (Luka 10:21) Mba poluzuu pa-tɩ yɔ, pe-ɖeke papɩzɩɣna nɛ panɩɩ Bibl taa tɔm taa. Alɩwaatʋ sakɩyɛ taa lɛ, ɛyaa mba pɛwɛnɩ tɩ kpazʋʋ wɛtʋ ɛzɩ ɛjaɖɛ yɔɔ “lɔŋ tɩnaa nɛ lɛɣtʋ tɩnaa” yɔ, paapɩzɩɣ se panɩɩ Bibl taa camɩyɛ. Ɛlɛ ɛyaa mba pakalɩɣ Bibl nɛ pɛwɛnɩ tɩ luzuu ɛzɩ piya “ajamaa ññɩɩwaa” nɛ pɔsɔɔlɩ kpɛlɩkʋʋ yɔ, panɩɣ kɩ-taa camɩyɛ. Pɩwɩlɩɣ se Yehowa yeba nɛ pama Bibl nɛ lɛɣtʋ.

  2. Ɛyaa mba pɔsɔɔlaa se Ɛsɔ ɛsɩnɩ-wɛ yɔ, mba pɩzɩɣna nɛ panɩɩ Bibl taa camɩyɛ. Yesu wɩlaa se pɩpɔzʋʋ se pasɩnɩ ɛyaa pʋcɔ nɛ panɩɩ Ɛsɔtɔm taa camɩyɛ. Ɛbɛ kaɣ-wɛ sɩnʋʋ? Ɛyɔɔdaa se sɩnɩyʋ, yaa “fezuu kiɖeɖeu ŋgʋ Caa kaɣ tiyuu ma-hɩɖɛ taa yɔ, kɩkaɣ-mɩ wɩlʋʋ tɔm kpeekpe nɛ kɩtɔzɩ-mɩ ndʋ meheyi-mɩ yɔ.” (Yohanɛɛsɩ 14:26) Ɛsɔ tɩŋɩɣnɩ fezuu kiɖeɖeu yaa ɖoŋ weyi ɛlakɩnɩ tʋmɩyɛ yɔ ɛ-yɔɔ nɛ ɛsɩɣnɩ ɛyaa se panɩɩ tɔm ndʋ pakalɩɣ Bibl taa yɔ tɩ-taa camɩyɛ. Ɛlɛ ɛyaa mba paataɣ Ɛsɔ liu nɛ paapɔzʋʋ ɛ-sɩnʋʋ yɔ, ɛɛhaɣ-wɛ e-fezuu kiɖeɖeu; pʋyɔɔ paapɩzɩɣ se panɩɩ Bibl taa camɩyɛ. Fezuu kiɖeɖeu seɣtiɣ ɖɔɖɔ Krɩstʋ ñɩma mba pasɩm Bibl taa tɔm yɔ se pasɩnɩ ɛyaa mba pɔpɔzʋʋ sɩnʋʋ yɔ.—Tʋma Labʋ 8:26-35.

  3. Bibl hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ lɛ, pɩtalɩɣ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋwa yɔ pʋcɔ nɛ panɩɩ ɩ-taa. Ɛsɔ kaaheyi nayʋ Danɩyɛɛlɩ se ɛma natʋ tɔm natʋyʋ. Pʋwayɩ lɛ, Ɛsɔ tiyiyu heyi-i se: “Piyele ña Danɩyɛɛlɩ yɔ, mɛsɩ tɔm nɛ ŋkpiyi nɛ pɩkɔɔ pɩtalɩ wɩyɛ tɛma [yaa kɛdɛzaɣ alɩwaatʋ taa.]” Pɩnzɩ mɩnɩŋ sakɩyɛ nzɩ sɩtɩŋ pʋwayɩ yɔ sɩ-taa, ɛyaa sakɩyɛ kalɩ Danɩyɛɛlɩ takayaɣ ŋga ka-taa tɔm Bibl taa, ɛlɛ pataapɩzɩɣ se panɩɩ tɩ-taa. Halɩ Danɩyɛɛlɩ maɣmaɣ taanɩɩ tɔm ndʋ ɛɛmawa yɔ tɩ-taa lɛɛtʋ taa camɩyɛ. Ɛyɔɔdɩnɩ tɩ luzuu se: ‘Mewelisaa, ɛlɛ mantɩnɩɩ pɩ-taa.’ Pʋwayɩ lɛ, ɛyaa kaɣ Danɩyɛɛlɩ natʋ tɔm ndʋ tɩ-taa nɩʋ, ɛlɛ pɩtalɩɣ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋwa yɔ nɛ pʋcɔ. Ɛsɔ tiyiyu heyi-i se: “Wolo, Danɩyɛɛlɩ, mbʋ yɔ pekpiyaa nɛ paɖɩɣ tɔm yɔɔ pɩkɔɔ pɩtalɩ wɩyɛ nɖɩ paɖʋwa yɔ.” Ɛyaa mba kaɣ Ɛsɔtɔm taa nɩʋ camɩyɛ? “Kañatʋ tɩnaa kpeekpe ɛɛkaɣ pʋ-tɔbʋʋ nɩʋ, ɛlɛ mba pawɩlɩ-wɛ yɔ pakaɣ pʋ-tɔbʋʋ nɩʋ.” (Danɩyɛɛlɩ 12:4, 8-10) Pɩwɩlɩɣ se Bibl taa tɔm natʋyʋ lɛ, pɩtalɩɣ alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋwa yɔ, pʋcɔ nɛ eyele nɛ ɛyaa nɩɩ tɩ-taa camɩyɛ.

Wiɖiyi pɩɩtɛm Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa yiɣduu nɛ patɩnɩɩ Bibl taa camɩyɛ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ Ɛsɔ ɖʋwa yɔ tɩtaatalɩ yaa we? Ɛɛɛ. Ɛlɛ Ɛsɔ alɩwaatʋ talaa nɛ panɩɩ pɩ-taa camɩyɛ lɛ, pɛlɛɣzɩ ndʋ pamaɣzaɣ yɔ. Pa-lakasɩ nzɩ sɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ apostoloowaa ñɩnzɩ. Apostoloowaa kaatisini tɩ luzuu se Yesu ɛñɔɔzɩ pa-lɩmaɣza.—Tʋma Labʋ 1:6, 7.

Halɩbɩɣa ŋga kɔ-tɔm ɖɩyɔɔdɩ ñʋʋ kʋnɛ kɩ-ɖɩbazɩyɛ yɔ, paa kataanɩɩ tɔm taa camɩyɛ yɔ, pɩtɩkɔnɩ-kɛ kaɖɛ naɖɩyɛ. Ɛlɛ tɔm ndʋ tɩwɛ Bibl taa yɔ, tɩtɩkɛ aleɣya tɔm. Bibl taa tɔm cɛyɩ kpem, nɛ nɔɔyʋ ɛɛpɩzɩɣ se ɛkalɩ-kʋ e-ɖeke nɛ ɛnɩɩ kɩ-taa camɩyɛ. Pʋyɔɔ lɛ, pɔzɩ nɛ pasɩnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ ndʋ ŋkalɩɣ yɔ tɩ-taa. Ñɔtɩnɩ ɛyaa mba pɛkpɛlɩkɩɣ Bibl, pɛwɛnɩ tɩ luzuu nɛ pataɣ Ɛsɔ liu se ɛpɩzɩɣ nɛ ɛtɩŋnɩ e-fezuu kiɖeɖeu yɔɔ nɛ ɛsɩnɩ-wɛ nɛ panɩɩ Bibl taa yɔ nɛ pasɩnɩ-ŋ. Pɩwɛɛ se pɛkɛ ɖɔɖɔ ɛyaa mba pa-taa tɛma se ɖɩwɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa Ɛsɔ sɔɔlaa se ɖɩnɩɩ Bibl taa camɩyɛ nɛ pɩkɩlɩ yɔ. Ñaɣ pana nɛ ŋyɔɔdɩnɩ Yehowa Aseɣɖe tɩnaa yaa ŋwolo pɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone jw.org yɔɔ nɛ ŋkalɩ tɔm ndɩ ndɩ ndʋ pɔñɔɔzɩ peeɖe yɔ. Bibl heyiɣ-ŋ se: “Ye ŋñɩnɩ lɔŋsɩmtʋ [yɔ] . . . ŋkaɣ Ɛsɔ sɩm.”—Aduwa 2:3-5.