Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐZƖMA ŊPƖZƖƔ ŊLA NƐ BIBL KALƲƲ WAZƖ-Ŋ NƐ PƖKƖLƖ?

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ?

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ?

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ Bibl kalʋʋ labɩ-ŋ leleŋ nɛ pɩwazɩ-ŋ? Yele nɛ ɖɩna lɔŋ tasʋʋ kagbanzɩ mbʋ pɩsɩnɩ ɛyaa sakɩyɛ yɔ.

Wɛɛ lone nɖɩ ɖɩmʋnaa yɔ ɖɩ-taa. Ñaɣ pana nɛ ŋñɩnɩ lone nɖɩ ɖɩwɛ ɖiɣɖiɣ yɔ nɛ pɩsa nɛ ŋka ña-lɩmaɣza tɔm ndʋ ŋkalɩɣ yɔ tɩ-yɔɔ. Taayele nɛ nabʋyʋ hɔ ña-lɩmaɣza. Pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se pɩkɛ lone nɖɩ ɖɩ-taa helim fɛtɩɣ camɩyɛ nɛ ŋpɩzɩɣ ŋna camɩyɛ nɛ ŋkalɩ yɔ.

Wɛɛnɩ lɩmaɣza kɩbana. Bibl lɩnɩ ɖa-Caa weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ, ɛ-cɔlɔ. Ye mbʋ, pɩsa nɛ kɩ-taa tɔm wazɩ-ŋ lɛ, pɩwɛɛ se ŋwɛɛ ɛzɩ pɩɣa ŋga kewelisiɣni ka-lʋlɩyʋ kʋsɔɔlʋ yɔ. Ye ŋŋwɛnɩ lɩmaɣza naayɛ Bibl yɔɔ nɛ atɩtʋʋzɩ yɔ, kɛzɩ-yɛ kɩjaʋ nɛ pɩsa nɛ Ɛsɔ wɩlɩ-ŋ ɛ-nʋmɔʋ.—Keɣa 24:4.

Tɩmɩ pʋcɔ nɛ ŋpaɣzɩ kalʋʋ. Ɛsɔ lɩmaɣza wɛnɩ Bibl taa. Ye mbʋ, pɩpɔzʋʋ se ɛsɩnɩ-ɖʋ pʋcɔ nɛ ɖɩnɩɩ a-taa camɩyɛ. Ɛsɔ yɔɔdaa se ɛhaɣ “fezuu kiɖeɖeu mba pɔpɔzʋʋ-ɩ kʋ yɔ.” (Luka 11:13) Fezuu kiɖeɖeu pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ Ɛsɔtɔm taa camɩyɛ. Nɛ ye ŋñakɩ pana yɔ, kɩsɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ Ɛsɔtɔm cukaŋ ñɩndʋ taa.—1 Kɔrɛntɩ 2:10.

Ŋŋkalɩɣ lɛ, ñaɣ pana nɛ ŋnɩɩ pɩ-taa camɩyɛ. Taakpidisi se ŋkalɩ masɩ sakɩyɛ. Maɣzɩ mbʋ ŋkalɩɣ yɔ pɩ-yɔɔ camɩyɛ. Pɔzɩ ña-tɩ tɔm tʋnɛ: ‘Ɛyaa mba mankalɩɣ pɔ-tɔm yɔ, wɛtʋ kɩbandʋ ndʋ mɛnkpɛlɩkɩɣ pɔ-yɔɔ? Ɛzɩma manpɩzɩɣ nɛ mankpaɣ lɔŋ weyi mɛnkpɛlɩkaa yɔ nɛ malabɩnɩ tʋmɩyɛ?’

Ðʋ ña-tɩ kaɖʋsɩ. Pɩsa nɛ Bibl kalʋʋ wazɩ-ŋ lɛ, pɩwɛɛ se ŋñɩnɩ mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩwazɩ-ŋ yɔ masɩ nzɩ ŋkalɩɣ yɔ sɩ-taa. Ŋpɩzɩɣ ŋɖʋ ña-tɩ kaɖʋsɩ ɛzɩ sɩnɛ yɔ: ‘Mɔnsɔɔlaa se mantɩlɩ Ɛsɔ nɛ pɩkpaɖɩ.’ ‘Mɔnsɔɔlaa se mɛnkɛ ɛyʋ kɩbanʋ, walʋ yaa halʋ kɩbanʋ nɛ pɩkpaɖɩ.’ Pʋwayɩ lɛ, ŋñɩnɩ Bibl hɔɔlɩŋ weyi ɩpɩzɩɣ ɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtalɩ kaɖʋsɩ nzɩ yɔ. *

Lɔŋ tasʋʋ kagbanzɩ mbʋ pɩ-tɔm ɖɩyɔɔdaa yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋpaɣzɩ Bibl kalʋʋ. Ɛlɛ ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ Bibl kalʋʋ labɩ-ŋ leleŋ nɛ pɩkɩlɩ? Ñʋʋ ŋgʋ kɩkɔŋ yɔ kɩ-taa, ŋkaɣ naʋ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩpɩzɩɣ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ yɔ.

^ tay. 8 Ye ŋŋsɩŋ Bibl hɔɔlɩŋ weyi ɩpɩzɩɣ ɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtalɩ kaɖʋsɩ nzɩ yɔ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa pɩzɩɣ pasɩnɩ-ŋ nɛ taa leleŋ.