Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo menuwaa cikpema ɖeɖe

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Kabɩyɛ

Feŋuu Tilimiye  |  No 1 2017

Kɔɔnɔɔ Tɔm

Kɔɔnɔɔ Tɔm

Suwe Ŋmaɣzɩɣ?

Bibl kɛ takayaɣ ŋga kɔ-tɔm ɖɛwa yɔ? Yaa kɛwɛ wazaɣ sɔnɔ? Bibl maɣmaɣ yɔɔdʋʋ se: “Takayaɣ kiɖeɖeɣa kpeekpe lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na, [] kawazɩɣ.”2 Timootee 3:16, 17.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ, kawɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma Bibl taa lɔŋ tasʋʋ wazɩɣ-ɖʋ sɔnɔ yɔ, nɛ kawɩlɩɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖe-Bibl kalʋʋ kɛdɩnɩ-ɖʋ yɔ.