Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐZƖMA ŊPƖZƖƔ ŊLA NƐ BIBL KALƲƲ WAZƖ-Ŋ NƐ PƖKƖLƖ?

Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ kɩñɔɔzɩ ñe-wezuu caɣʋ nɛ pɩkɩlɩ?

Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ kɩñɔɔzɩ ñe-wezuu caɣʋ nɛ pɩkɩlɩ?

Bibl wɛ ndɩ nɛ takayɩsɩ lɛɛsɩ. Kɩ-taa wɛ lɔŋ tasʋʋ mbʋ pɩlɩnɩ ɖa-Lɩzɩyʋ cɔlɔ yɔ. (2 Timootee 3:16) Kɩ-taa tɔm pɩzɩɣ nɛ tɩwɛɛnɩ ɖoŋ ɖɔ-yɔɔ siŋŋ. Pʋyɔɔ Bibl yɔɔdʋʋ se ‘Ɛsɔtɔm kɛ wezuu tɔm, nɛ tɩlakɩ tʋmɩyɛ pɩŋŋ.’ (Ebree 4:12) Bibl wɛnɩ ɖoŋ se kɩñɔɔzɩ ɖe-wezuu caɣʋ pɩtɩŋnɩ nʋmɔŋ naalɛ yɔɔ: Kajalaɣ lɛ, kɩsɩɣnɩ-ɖʋ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana paa evemiye nɖɩ; nɛ nabʋlɛ lɛ, kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ Ɛsɔ nɛ ɛ-kaɖʋsɩ camɩyɛ.—1 Timootee 4:8; Yakubu 4:8.

Kɩsɩɣnɩ-ŋ ñe-wezuu caɣʋ taa sɔnɔ. Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋkpaɣ lɩmaɣza. Kɩtasɩɣ-ŋ lɔŋ kɩbaŋ hɔɔlɩŋ ɩnɛ ɩ-taa:

Vicent nɛ Annalou pɔɖɔkɩ nesi pitileɖi. Pɛwɛ Azii ɛjaɖɛ taa. Pɔyɔɔdaa se Bibl taa lɔŋ tasʋʋ wazɩ-wɛ siŋŋ. Ɛzɩma paaɖɔkɩ nesi pitileɖi yɔ pʋyɔɔ lɛ, pɩɩwɛ-wɛ kaɖɛ se panɩɩnɩ ɖama nɛ peheyi ɖama pa-lɩmaɣza faaa. Ɛlɛ pʋwayɩ lɛ, papaɣzɩ Bibl kalʋʋ nɛ palakɩnɩ tʋmɩyɛ kɩ-lɔŋ tasʋʋ. Wazasɩ nzɩ pehiɣaa? Vicent yɔɔdaa se: “Tɔm ndʋ mankalɩ Bibl taa yɔ, tɩsɩnɩ-m nɛ mɔncɔnɩ tɩlasɩ nzɩ ɖɩkataɣ ɖe-nesi ɖɔkʋʋ taa yɔ si-ɖeɖe nɛ sɔɔlɩm. Bibl lɔŋ tasʋʋ yɔɔ ɖɔm sɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖihiɣ taa leleŋ ɖe-wezuu caɣʋ taa.” Ɛ-halʋ Annalou ñɔsɔzaa se: “Bibl taa kɩɖaŋ sɩnɩ-ɖʋ. Lɛɛlɛɛyɔ mehiɣ taa leleŋ me-nesi ɖɔkʋʋ taa; kaɖʋsɩ nzɩ ɖɩwɛna yɔ sɩhaɣ-m ɖɔɖɔ taa leleŋ.”

Kɩsɩɣnɩ-ŋ se ŋtɩlɩ Ɛsɔ. Vicent tasɩ yɔɔdʋʋ se: “Bibl kalʋʋ sɩnɩ-m nɛ mɔñɔtɩnɩ Yehowa lɛɛlɛɛyɔ nɛ pɩkɩlɩ.” Vicent tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ se toovenim taa lɛ, Bibl pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ. Ye ŋkpɛlɩkɩɣ Bibl yɔ, ŋnaɣ Ɛsɔ lɔŋ tasʋʋ wazaɣ. Pɩtasɩ lɛ, ŋtɩlɩɣ Ɛsɔ camɩyɛ nɛ ɛpɩsɩ ña-taabalʋ. Bibl kpɛlɩkʋʋ sɩɣnɩ-ŋ ɖɔɖɔ nɛ ŋtɩlɩ se Ɛsɔ ha-ɖʋ lidaʋ kɩbaŋʋ nakʋyʋ se cee wayɩ ŋkaɣ hiɣu “wezuu siŋŋ” nɛ ŋcaɣ wezuu tam tam. (1 Timootee 6:19) Ŋŋpɩzɩɣ ŋna lidaʋ tɔm ndʋ takayaɣ nakɛyɛ taa nɛ pɩtasɩnɩ Bibl.

Ye ŋkalɩɣ Bibl yɔ, ñe-wezuu caɣʋ kaɣ wɛʋ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ nɛ ŋtɩlɩ Ɛsɔ camɩyɛ. Paa mbʋ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ ŋkalɩɣ Bibl yɔ, ŋkaɣ wɛnʋʋ tɔm pɔzʋʋ sakɩyɛ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, tɔzɩ Etiyoopii tʋ weyi ɛ-tɔm pɔyɔɔdɩ Tʋma Labʋ takayaɣ taa yɔ ɛ-kɩɖaʋ kɩbaŋʋ yɔɔ. Ɛpɔzaɣ ɛ-tɩ tɔm sakɩyɛ Ɛsɔtɔm yɔɔ. Yesu wayɩ tɩŋɩyʋ Filiipu pɔzɩ-ɩ se ɛnɩɣ tɔm ndʋ ɛkalɩɣ yɔ tɩ-taa camɩyɛ yaa we lɛ, ecosi-i se: “Malakɩ ɛzɩma nɛ manɩɩ, ye patɩlɩzɩ-m pʋ-tɔbʋʋ?” * Pʋwayɩ lɛ, etisini taa leleŋ se Filiipu, weyi ɛtɛm nɩʋ tɔm ndʋ tɩ-taa camɩyɛ yɔ ɛsɩnɩ-ɩ. (Tʋma Labʋ 8:30, 31, 34) Ye mbʋ, ña ɖɔɖɔ ŋsɔɔlaa se ŋkpɛlɩkɩ Bibl taa tɔm nɛ pɩkpaɖɩ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋpɔzɩ sɩnʋʋ www.jw.org yɔɔ yaa ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋnɩ adɖɛɛsɩwaa mba pɛwɛ takayaɣ kanɛ ka-taa yɔ, pa-taa nakʋyʋ yɔɔ nɛ ŋma-ɖʋ takayaɣ. Ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ nɛ ŋyɔɔdɩnɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɔñɔtɩnɩ-ŋ yɔ yaa ŋwolo Kewiyaɣ kpaaŋ ŋgʋ kɩwɛ ño-kooka taa yɔ kɩ-taa. Pɩwɛɣ ɖeu kpem se ŋpaɣzɩ Bibl kalʋʋ sɔnɔ ɖeke nɛ ŋyele nɛ kɩñɔɔzɩ ñe-wezuu caɣʋ.

Ye ŋpɩtɩɣ Bibl taa tɔm yɔɔ yɔ, cɔnɩ video Ɛbɛ wɩlɩɣ se Bibl tɔm kɛ toovenim? Ŋpɩzɩɣ ŋwolo jw.org yɔɔ nɛ ŋkpaɣ-kʋ

^ tay. 8 Ye ŋñɩnɩɣ se ŋtɩlɩ Bibl lɔŋ tasʋʋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ, wolo ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone jw.org yɔɔ. Cɔnɩ TƆM SUSUU WONDU hɔɔlʋʋ taa.