Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐZƖMA ŊPƖZƖƔ ŊLA NƐ BIBL KALƲƲ WAZƖ-Ŋ NƐ PƖKƖLƖ?

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ Bibl kalʋʋ labɩ-ŋ leleŋ nɛ pɩkɩlɩ?

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ Bibl kalʋʋ labɩ-ŋ leleŋ nɛ pɩkɩlɩ?

Ŋŋkalɩɣ Bibl lɛ, ɛzɩma pɩlakɩ-ŋ? Pɩlakɩ-ŋ feendu yaa pɩhaɣ-ŋ taa leleŋ? Tam sakɩyɛ taa lɛ, pɩlɩɣnɩ ɛzɩma ŋkalɩɣ yɔ pɩ-cɔlɔ. Yele nɛ ɖɩna mbʋ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ Bibl kalʋʋ labɩ-ŋ leleŋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ.

Ñɩnɩ Bibl ŋgʋ pɛɖɛzɩ-kʋ camɩyɛ nɛ kɩ-taa nɩʋ wɛ kɛlɛʋ yɔ. Ye ŋkalɩɣ Bibl ŋgʋ kɩ-taa tɔm pee taa nɩʋ wɛ kaɖɛ yɔ, kɩ-kalʋʋ ɛɛlakɩ-ŋ leleŋ. Ye mbʋ, labɩnɩ tʋmɩyɛ Bibl ŋgʋ pɛɖɛzɩ-kʋ nɛ tɔm pee wena a-taa nɩʋ wɛ kɛlɛʋ nɛ apɩzɩɣ atukuni ña-laŋɩyɛ yɔ. Pɩwɛɛ ɖɔɖɔ se pɩkɛ Bibl ŋgʋ pɛɖɛzɩ-kʋ camɩyɛ yɔ. *

Labɩnɩ tʋmɩyɛ anasaayɩ lɛɣtʋ wondu. Sɔnɔ, ŋpɩzɩɣ ŋkalɩ Bibl intɛrnɛɛtɩ yɔɔ yaa ŋkpaɣ-kʋ ordinatɛɛrɩ, taabɩlɛɛtɩ yaa pɔrtaabɩlɩ yɔɔ. Biblwaa mba ŋkpakɩɣ wondu ndʋ tɩ-yɔɔ yɔ, pa-taa nabɛyɛ taa wɛ wondu ndʋ tɩsɩɣnɩ-ŋ se ŋna Bibl masɩ lɛɛsɩ nzɩ sɩlabɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ hɔɔlʋʋ ŋgʋ ŋkalɩɣ yɔ. Nɛ halɩ ŋpɩzɩɣ ŋkpaɣ hɔɔlʋʋ ŋgʋ nɛ ŋmaɣzɩnɩ ɛzɩma pɛɖɛzɩ-kʋ Biblwaa lalaa taa yɔ. Ye ŋñɩnɩɣ se ŋwelisi Bibl taa tɔm kiwelisu yɔ, pakpaɣ Biblwaa nabɛyɛ taa tɔm tatasɩ yɔɔ. Ɛyaa sakɩyɛ sɔɔlɩ Bibl taa tɔm welisuu alɩwaatʋ ndʋ pɛwɛ lɔɔɖa taa, pɔcɔtʋʋ yaa alɩwaatʋ ndʋ palakɩ tʋma lɛɛna wena ahaɣ-wɛ nʋmɔʋ se pewelisi tɔm yɔ. Ŋpɩzɩɣ ŋmaɣzɩ nɛ ŋna mbʋ pɩkɛdɩnɩ-ŋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ.

Labɩnɩ tʋmɩyɛ wondu ndʋ palɩzɩ-tʋ se tɩsɩnɩ-ŋ Bibl kpɛlɩkʋʋ taa yɔ. Wondu ndʋ, tɩpɩzɩɣ tɩsɩnɩ-ŋ nɛ Bibl kalʋʋ wazɩ-ŋ nɛ pɩkɩlɩ. Wondu ndʋ tɩ-taa natʋyʋ lɛ Bibl taa lona  anjaʋwaa. Pasɩɣnɩ-ŋ nɛ ŋna lona wena a-taa tɔm ndʋ ŋkalɩɣ yɔ tɩɩlaba yɔ nɛ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋnɩɩ tɔm taa camɩyɛ. Takayɩsɩ ɛzɩ ŋga ŋɖiɣni kalʋʋ ɛzʋnɔ yɔ, yaa ɖɛ-tɛ intɛrnɛɛtɩ lone jw.org pɩzɩɣ ɖɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋtazɩ Bibl hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa nɛ ŋnɩɩ ɩ-taa camɩyɛ.

Lɛɣzɩɣ ɛzɩma ŋkalɩɣ Bibl yɔ. Ye pɩwɛ-ŋ feendu se ŋkalɩ Bibl kpaɣnɩ kajalaɣ hayʋʋ nɛ piwolo kɛdɛzaɣ ŋgʋ yɔɔ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋpaɣzɩnɩ hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩkɛdɩnɩ-ŋ nɛ pɩkɩlɩ yɔ. Ye ŋsɔɔlaa se ŋtɩlɩ ɛyaa mba pɔyɔɔdɩ pɔ-tɔm Bibl taa yɔ camɩyɛ yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋkalɩ hɔɔlɩŋ weyi ɩyɔɔdʋʋ pɔ-tɔm yɔ. Aɖakaɣ “ Tɩŋnɩ Bibl taa ɛyaa yɔɔ nɛ ŋtazɩ kɩ-taa” pɩzɩɣ kasɩnɩ-ŋ. Yaa ŋpɩzɩɣ ŋñɩnɩ tɔm ñʋʋ nakʋyʋ nɛ ŋkalɩ Bibl hɔɔlɩŋ weyi ɩyɔɔdʋʋ kɩ-tɔm yɔ. Ŋpɩzɩɣ ɖɔɖɔ ŋkalɩ Bibl ɛzɩ kɩ-taa tɔm labʋ ɖooo kiɖe tɛɛ nɛ pɩkɔɔ pɩtɛmnɩ mbʋ yɔ. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋmaɣzɩ lɔŋ tasʋʋ pʋnɛ pɩ-taa nabʋyʋ nɛ ŋna.

^ tay. 4 Ɛyaa sakɩyɛ kalɩ Bibl ŋgʋ payaɣ se Les Saintes Écritures—Traduction du monde nouveau yɔ lɛ, peɖiɣzinaa se kɩ-taa nɩʋ nɛ kɩ-kalʋʋ wɛ kɛlɛʋ nɛ pɛɖɛzɩ-kʋ camɩyɛ ɖɔɖɔ. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɖɛzɩnɩ Bibl ŋgʋ nɛ kɩwɛ kʋnʋmɩŋ weyi ɩ-taa yɔ, ɩcɛzɩ 130. Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ Bibl ŋgʋ jw.org yɔɔ yaa Application JW Library yɔɔ. Yaa ŋsɔɔlaa yɔ, ŋpɩzɩɣ ŋpɔzɩ-kʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mba pɔñɔtɩnɩ-ŋ yɔ.