Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 BIBL LƐƔZƖƔ ƐYAA WEZUU CAƔƲ

Mantaasɔɔlɩ se mansɩ!

Mantaasɔɔlɩ se mansɩ!
  • PƖNAƔ ŊGA PALƲLƖ-Ɩ YƆ: 1964

  • ƐJAÐƐ NÐƖ ÐƖ-TAA ƐLƖNAA YƆ: AŊGLETƐƐRƖ

  • ƐYƲ WEYI ƐƐKƐNAA YƆ: PƖƔA PELEƔA NƐ ÐOYO KPAANZƖYƲ

ƐYƲ WEYI MAAKƐNAA YƆ

Palʋlɩ-m Lɔndrɩ tɛtʋ taa Aŋgletɛɛrɩ ɛjaɖɛ taa. Ma nɛ mon-ɖoo nɛ mɔn-kɔɔnaa naadozo ɖɩɩwɛnɩ ɖɩɣa kʋɖʋmaɣ taa. Man-caa kpaŋaɣ sʋlʋm nɛ pʋyɔɔ lɛ etaakeŋni-ɖʋ.

Maakɛ pɩɣa ɛjam lɛ, mon-ɖoo heyi-m se mantɩmɩɣ paa ɖoo wena. Maawɛnɩ Bibl cikpeluu nakʋyʋ, ŋgʋ kɩ-taa Keɣsi ɖeke kaawɛna yɔ. Nɛ mankpaɣ Keɣsi nzɩ nɛ molubini hendu nɛ menteɣ. Mɔntɔzʋʋ se maakalɩ tɔm loyaɣ kanɛ takayaɣ nakɛyɛ taa: “Wiɖiyi ɖoo kaɣ yuu nɛ tɛʋ eefeŋ-ɖʋ.” Tɔm ndʋ tiitukuni-m siŋŋ nɛ tiiyeba nɛ mantiɖoo ɖoo ana. Maawɛɛ nɛ mamaɣzɩɣ cee wayɩ yɔɔ. Mamaɣzaɣ man-taa se ‘pɩtʋʋ fɛyɩ se nabʋyʋ yɔɔ ɛyʋ wɛ wezuu.’ Mɔnpɔzaɣ man-tɩ ɖɔɖɔ se: ‘Ɛbɛ yɔɔ mɛwɛ wezuu?’ Mantaasɔɔlɩ se mansɩ!

Mɔnkɔɔ nɛ mɔnsɔɔlɩ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ. Mañɩnaɣ se mɔyɔɔdɩnɩ sɩɖaa. Ma nɛ sukuli taa taabalaa ɖɩyɛlaɣ pɩlaŋ yɔɔ. Ðɩcɔŋnaɣ ɖɔɖɔ filimwaa mba pawɩlɩɣ feziŋ kɩdɛkɛdɩŋ yaʋ lakasɩ yɔ. Paa filimwaa mba paawɛ sɔɔndʋ yɔ, pɛkɛdaɣnɩ-ɖʋ.

Manpaɣzɩ kpanzɩyɩtʋ labʋ alɩwaatʋ ndʋ maawɛnɩ pɩnzɩ 10 yɔ. Manpaɣzɩ sɩgaa ñɔʋ nɛ halɩ ye wiɖiyi mantɩñɔɔ-kʋ yɔ, pɩɩlakɩ-m camɩyɛ. Pʋwayɩ lɛ, manpaɣzɩ ñɔʋ tabakʋʋyaɣ. Maawɛnɩ pɩnzɩ 11 lɛ, manpaɣzɩ sʋlʋm ɖoŋ ñɩmbʋ ñɔʋ. Pɩ-ñɔʋ taawɛ-m leleŋ, ɛlɛ maasɔɔlɩ ɛzɩma pɩlakɩ mɛ-ɛza yɔɔ yɔ. Maasɔɔlɩ ɖɔɖɔ minziiki nɛ payɛ. Mowokaɣ ɖɔɖɔ kazandʋ sakɩyɛ taa nɛ ɖoo taa aleɣya lona (boîte de nuit waa) taa. Mɛmɛlaɣ agu tɩyɛ nɛ malɩɣ ɖoo taa nɛ manpɩsɩɣ tɛbɩyɛ tɛɛ. Tɛʋ feŋ lɛ pɩnɩ-m, nɛ ɖoŋ ɖoŋ lɛ, mankʋyʋʋ se mɛnɖɛɣ sukuli lɛ, maatalɩɣ kɩ-taa. Nɛ paa mantalɩ sukuli taa yɔ, ɖoŋ ɖoŋ lɛ mɔñɔʋ sʋlʋm sukuli taa.

Pɩnaɣ kɛdɛzaɣ ñɩŋga ŋga ka-taa maawɛ sukuli taa yɔ, mantaala tʋmɩyɛ kpataa. Pɩɩwɩzɩ mon-ɖoo siŋŋ, ɛlɛ etaaɖiɣzina se malakaɣ kpanzɩyɩtʋ sakɩyɛ nɛ mantaatalɩɣ sukuli taa. Ma nɛ ɩ ɖiyoo nɛ mense ɖɩɣa. Mɛnɖɛɛ mowolo mancaɣ man-ɖaŋ Tony tɛ alɩwaatʋ pazɩ. Ɛɛkɛ Rasta nɛ e-wezuu caɣʋ taatʋʋzɩ, ɛpɛdaɣ tabakʋʋyaɣ nɛ ɛtɛ ɛwɛɛ puuyaɣ kpem. Pitileɖi lɛ, mahaɣ hoɣa nɛ malʋlɩ abalɩbɩɣa, ŋgʋ pɩnzɩ 16 ɖeke maawɛna.

 ƐZƖMA BIBL LƐƔZƖ ME-WEZUU CAƔƲ YƆ

Maawɛ ɖɩɣa ŋga ka-taa pamʋʋ halaa mba pɛwɛnɩ piya ɛlɛ pɛfɛyɩ walaa yɔ. Peeɖe mancalɩ katʋʋ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa. Tɛtʋ taa ñʋndɩnaa kaahanɩ-m kuduyuu ɖɩɣa ŋga ka-taa. Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa naalɛ kɔŋaɣ ɖoŋ ɖoŋ halaa nabɛyɛ cɔlɔ ɖɩɣa ŋga ka-taa. Kɩyakʋ nakʋyʋ pɔkɔm halaa mba pɔ-cɔlɔ lɛ, mɔñɔtɩnɩ-wɛ. Mañɩnaɣ se mawɩlɩ-wɛ se pɛfɛyɩnɩ toovenim. Ɛlɛ patɩŋnɩ Bibl yɔɔ nɛ pocosi tɔm ndʋ mɔnpɔzɩ-wɛ yɔ, tɩ-tɩŋa tɩ-yɔɔ kpayɩ kpayɩ nɛ nɔɔ kɩbaŋa. Paawɛnɩ wɛtʋ kɩbandʋ nɛ pɩɩlabɩ-m ɖeu kpem. Piyeba nɛ mentisi se pɛkpɛlɩkɩnɩ-m Bibl.

Pitileɖi lɛ, mɛnkpɛlɩkɩ tɔm natʋyʋ Bibl taa nɛ tɩlɛɣzɩ me-wezuu caɣʋ. Maakɛ pɩɣa lɛ menseɣaɣ sɩm sɔɔndʋ. Ɛlɛ lɛɛlɛɛyɔ, mɛnkpɛlɩkɩ tɔm ndʋ Yesu yɔɔdɩ sɩɖaa femtu yɔɔ yɔ. (Yohanɛɛsɩ 5:28, 29) Mɛnkpɛlɩkaa ɖɔɖɔ se Ɛsɔ keŋni-m. (1 Pɩyɛɛrɩ 5:7) Kɔzɩ kɔzɩ lɛ, tɔm ndʋ tɩwɛ Yeremii 29:11 taa yɔ titukuni ma-laŋɩyɛ siŋŋ. Pama peeɖe se: “Men-keem mansɩm maɣzɩm mbʋ mamaɣzɩɣ mɩ-yɔɔ yɔ, [Yehowa] tɔŋna, laŋhɛzɩyɛ maɣzɩm, pɩtɩkɛ kʋñɔŋ wɩlʋʋ maɣzɩm, nɛ maha-mɩ liɖe nɛ lidaʋ.” Nɛ manpaɣzɩ wɛnʋʋ lidaʋ se mankaɣ caɣʋ wezuu maatɛŋ paradisuu taa tɛtʋ yɔɔ.—Keɣa 36:29

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa wɩlɩ-m sɔɔlɩm siŋŋ. Kɩyakʋ ŋgʋ mancalɩ wobu pe-kediɣzaɣ yɔ, pa-tɩŋa paamʋ-ŋ camɩyɛ kpem nɛ maasɔɔlaa se mantasɩ pɩsʋʋ. (Yohanɛɛsɩ 13:34, 35) Maana tʋkaɣ sɔsɔɔ kpem pa nɛ cooci ŋgʋ mowokaɣ kɩ-taa yɔ pɛ-hɛkʋ taa. Paa maawɛ ɛzɩma yɔ, Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa mʋ-m camɩyɛ. Pɔñɔtaɣnɩ-m paa ɛzɩmtaa, pekeŋni-m nɛ halɩ pasɩnɩ-m hɔɔlɩŋ nɩɩyɩ taa. Piyeba nɛ menɖiɣzina se maawɛ hɔʋ sɔsɔʋ ŋgʋ kɩ-taa sɔɔlɩm wɛɛ yɔ kɩ-taa.

Manpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ lɛ, menɖiɣzina se pɩcɛyaa se mala lɛɣzɩtʋ me-wezuu caɣʋ taa nɛ kɩla nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ paɣtʋ. Pɩtaawɛ-m kɛlɛʋ se meyele sɩgaa ñɔʋ. Minziikiwaa mba mewelisaɣ yɔ, peseɣtaɣ-m se mɔñɔʋ tabakʋʋyaɣ, pʋyɔɔ meyebi-wɛ welisuu. Kazandʋ nɛ ɖoo taa aleɣya lona wena a-taa mowokaɣ yɔ, sʋlʋm ñɔtʋ kaatɔyɩ peeɖe, pʋyɔɔ menkizi lona ana a-taa wobu se meyele sʋlʋm kpaŋʋʋ. Pɩtasɩ ɖɔɖɔ lɛ, mañɩnɩ taabalaa kɩfama mba pasɩɣaɣnɩ-m se mancaɣ wezuu kɩbaŋʋ yɔ.—Aduwa 13:20.

Alɩwaatʋ kʋɖʋmtʋ ndʋ tɩ-taa ɖɔɖɔ lɛ, Tony nɛ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa paapaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ. Tony pɔzaɣ-wɛ tɔm nɛ patɩŋɩɣnɩ Bibl yɔɔ nɛ pocosuu-i lɛ, ɛ-taa kaatɛma se toovenim yɔɔ ɛlɩwa. Ɛlabɩ lɛɣzɩtʋ kpem e-wezuu caɣʋ taa: Eyebi taabalɩyɛ kɩdɛkɛdɩyɛ ɖʋʋ, ekizi puuyaɣ lakasɩ nɛ eyele ɖɔɖɔ tabakʋʋyaɣ ñɔʋ. Ðɩkɔm ɖiɖiɣzina ɖɔɖɔ se pɩcɛyaa se ɖiyele wezuu kɩdɛkɛdʋʋ caɣʋ nɛ ɖɩɖɔkɩ nesi nɛ pʋcɔ ɖɔ-tɔm kɛdɩnɩ Yehowa nɛ pɩsa ɖɔɖɔ nɛ ɖɩcɔnɩ ɖa-pɩyalʋ yɔɔ camɩyɛ. Pɩnaɣ 1982 taa ɖɩɖɔkɩ nesi.

“Lɛɛlɛɛyɔ maatasɩɣ caɣʋ nɛ mɛ-ɛza ɖoo taa, sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-m nɛ sɩm nɛ maanɩɣzɩɣ cee yɔɔ”

Feŋuu Tilimiye Réveillez-vous! * waa taa tɔm ñʋŋ nɩɩyɩ kaayɔɔdɩ ɛyaa mba paalabɩ lɛɣzɩtʋ kɩbandʋ ndʋ mañɩnaɣ labʋ yɔ pɔ-tɔm. Mɔntɔzʋʋ se mañɩnaɣ tɔm ñʋŋ ɛnɩ nɛ mankalɩɣ. Pa-kɩɖaŋ kaakpazɩ-m ɖoŋ kpem. Mankalaɣ tɔm ndʋ lɛ, pɩhaɣaɣ-m abalɩtʋ nɛ pɩkpazaɣ-m ɖoŋ se mowolo man-pana ñaɣʋ yɔɔ. Mantɩmaɣnɩ Yehowa tam se ɛtaasɔɔ mɔ-yɔɔ. Pamɩyɩsɩ ma nɛ Tony lɩm juillet 1982 taa nɛ ɖɩpɩsɩ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa.

WAZASƖ NZƖ MEHIƔAA YƆ

Manɖʋ taabalɩyɛ nɛ Yehowa nɛ pɩya ma-ñʋʋ. Ma nɛ ma-walʋ ɖɩna Yehowa sɩnʋʋ kaɖɛ alɩwaatʋ taa. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩɩwɛ kʋñɔmɩŋ taa yɔ, ɖɩkpɛlɩkaa se pɩcɛyaa se ɖɩtaa Yehowa liu, nɛ ɖɩnawa se ɛsɩnɩ-ɖʋ paa ɛzɩmtaa.—Keɣa 54:23.

Man-taa labɩ leleŋ kpem se ɖɩsɩnɩ ɖa-pɩyalʋ nɛ ɖɛ-pɛlɛ nɛ paba ɖɔɖɔ patɩlɩ Yehowa. Man-taa lakɩ leleŋ ɖɔɖɔ alɩwaatʋ ndʋ manaɣ ɖɛ-sayɩnaa wɛɛ patɩlɩɣ Ɛsɔ camɩyɛ yɔ.

Lɛɛlɛɛyɔ maatasɩɣ caɣʋ nɛ mɛ-ɛza ɖoo taa, sɔɔndʋ ɛɛkpaɣ-m nɛ sɩm nɛ maanɩɣzɩɣ cee yɔɔ. Paa kpɩtaʋ ŋgʋ, ma nɛ ma-walʋ ɖikilimiɣ Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa ɛgbɛyɛ naɖɩyɛ yɔɔ nɛ ɖɩkpazɩɣ koobiya ɖoŋ. Ða nɛ koobiya mba, ɖisusuu ɛyaa lalaa Ɛsɔtɔm nɛ ɖɩwɩlɩɣ-wɛ se ye petisiɣ Yesu yɔɔ kɔyɔ, pakaɣ hiɣu wezuu maatɛŋ.

^ tay. 17 Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa lɩzɩnɩ-kɛ ɖɔɖɔ.