Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Kʋñɔmɩŋ su ɛjaɖɛ yɔɔ, ɛlɛ Ɛsɔ cɔlɔ ɩlɩɣna yaa we?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Ɛsɔ cɔlɔ ɖa-kʋñɔmɩŋ lɩɣna?

Suwe ŋmaɣzɩɣ?

  • Ɛɛɛ

  • Aayɩ

  • Pɩtɩla

Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ

“Kañatʋ fɛyɩ Ɛsɔ cɔlɔ nɛ nɔɔkuye fɛyɩ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ cɔlɔ.” (Yɔb 34:10) Kɩdɛkɛdɩm nɛ kʋñɔmɩŋ weyi ɩwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, ɩɩlɩɣnɩ Ɛsɔ cɔlɔ kaaʋ.

Tɔm ndʋ ɖɔɖɔ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ?

  • Sataŋ, “ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ ñʋʋdʋ” cɔlɔ ɖa-kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ lɩɣna.—Yohanɛɛsɩ 14:30.

  • Ðoŋ ɖoŋ ɖɔɖɔ lɛ, kɩdɛkɛdɩm nɛ kʋñɔmɩŋ palɩɣnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena ɛyaa kpakɩɣ yɔ a-cɔlɔ.—Yakubu 1:14, 15.

Wiɖiyi kʋñɔmɩŋ kaɣ tɛm na?

Nabɛyɛ maɣzɩɣ se ɛyaa pɩzɩɣ patɩŋnɩ pa-pana ñaɣʋ yɔɔ nɛ paɖɩzɩ kʋñɔmɩŋ, ɛlɛ lalaa ñamaɣzɩɣ se ɛzɩma wondu wɛɛ nɛ tɩwɛɛkɩɣ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ yɔ, paapɩzɩɣ nɛ patasɩ-ɖɩ ñɔɔzʋʋ. Suwe ñamaɣzɩɣ?

Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ

Ɛsɔ kaɣ ɖɩzʋʋ kʋñɔmɩŋ. “Sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ; nɛ paatasɩɣ wiu, paatasɩɣ kubusi mabʋ, kʋñɔŋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ.”—Natʋ 21:3, 4.

Tɔm ndʋ ɖɔɖɔ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ?

  • Yehowa kaɣ tɩŋnʋʋ Yesu yɔɔ nɛ ɛɖɩzɩ kʋñɔmɩŋ weyi Eleeu kɔnaa yɔ.—1 Yohanɛɛsɩ 3:8.

  • Ɛyaa kɩbama kaɣ caɣʋ laŋhɛzɩyɛ taa tɛtʋ yɔɔ tam tam.—Keɣa 36:9-11, 29.