Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Yehowa Aseɣɖe Tɩnaa

Lɩzɩ kʋnʋŋ Kabɩyɛ

Kʋñɔmɩŋ su ɛjaɖɛ yɔɔ, ɛlɛ Ɛsɔ cɔlɔ ɩlɩɣna yaa we?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Ɛsɔ cɔlɔ ɖa-kʋñɔmɩŋ lɩɣna?

Suwe ŋmaɣzɩɣ?

  • Ɛɛɛ

  • Aayɩ

  • Pɩtɩla

Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ

“Kañatʋ fɛyɩ Ɛsɔ cɔlɔ nɛ nɔɔkuye fɛyɩ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ cɔlɔ.” (Yɔb 34:10) Kɩdɛkɛdɩm nɛ kʋñɔmɩŋ weyi ɩwɛ ɛjaɖɛ yɔɔ yɔ, ɩɩlɩɣnɩ Ɛsɔ cɔlɔ kaaʋ.

Tɔm ndʋ ɖɔɖɔ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ?

  • Sataŋ, “ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ ñʋʋdʋ” cɔlɔ ɖa-kʋñɔmɩŋ sakɩyɛ lɩɣna.—Yohanɛɛsɩ 14:30.

  • Ðoŋ ɖoŋ ɖɔɖɔ lɛ, kɩdɛkɛdɩm nɛ kʋñɔmɩŋ palɩɣnɩ lɩmaɣza kɩdɛkɛda wena ɛyaa kpakɩɣ yɔ a-cɔlɔ.—Yakubu 1:14, 15.

Wiɖiyi kʋñɔmɩŋ kaɣ tɛm na?

Nabɛyɛ maɣzɩɣ se ɛyaa pɩzɩɣ patɩŋnɩ pa-pana ñaɣʋ yɔɔ nɛ paɖɩzɩ kʋñɔmɩŋ, ɛlɛ lalaa ñamaɣzɩɣ se ɛzɩma wondu wɛɛ nɛ tɩwɛɛkɩɣ ɛjaɖɛ ɖɩnɛ ɖɩ-yɔɔ yɔ, paapɩzɩɣ nɛ patasɩ-ɖɩ ñɔɔzʋʋ. Suwe ñamaɣzɩɣ?

Ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ

Ɛsɔ kaɣ ɖɩzʋʋ kʋñɔmɩŋ. “Sɩm ɛɛtasɩɣ wɛʋ; nɛ paatasɩɣ wiu, paatasɩɣ kubusi mabʋ, kʋñɔŋ ɛɛtasɩɣ wɛʋ.”—Natʋ 21:3, 4.

Tɔm ndʋ ɖɔɖɔ Bibl wɩlɩɣ-ɖʋ?

  • Yehowa kaɣ tɩŋnʋʋ Yesu yɔɔ nɛ ɛɖɩzɩ kʋñɔmɩŋ weyi Eleeu kɔnaa yɔ.—1 Yohanɛɛsɩ 3:8.

  • Ɛyaa kɩbama kaɣ caɣʋ laŋhɛzɩyɛ taa tɛtʋ yɔɔ tam tam.—Keɣa 36:9-11, 29.