Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

 TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM | ƐZƖMA ŊPƖZƖƔ ŊLA NƐ BIBL KALƲƲ WAZƖ-Ŋ NƐ PƖKƖLƖ?

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩkalɩɣ Bibl?

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩkalɩɣ Bibl?

“Mamaɣzaɣ se Bibl tɔm taa nɩʋ wɛ kaɖɛ siŋŋ.”—Jovy

“Mamaɣzaɣ se Bibl kalʋʋ ɛɛwɛɣ leleŋ.”—Queennie

“Manaɣaɣ ɛzɩma Bibl paɣlaa yɔ lɛ, me-liu taawɛɛ se mankalɩ-kʋ.”—Ezekiel

Wiɖiyi ŋtɛm maɣzʋʋ se ŋkalɩɣ Bibl, ɛlɛ ŋyele, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ŋwɛnɩ ɛyaa mba ɖɩyɔɔdɩ pɔ-tɔm ñʋʋ yɔɔ cɩnɛ yɔ pa-lɩmaɣza na? Ɛyaa sakɩyɛ maɣzɩɣ se Bibl kalʋʋ wɛ kaɖɛ. Ɛlɛ Bibl kalʋʋ pɩzɩɣ piyele nɛ ŋhiɣ taa leleŋ nɛ ñe-wezuu caɣʋ wɛɛ ɖeu nɛ pɩkɩlɩ. Ŋpɩzɩɣ ŋtɩŋnɩ nʋmɔŋ nɩɩyɩ yɔɔ nɛ Bibl kalʋʋ labɩ-ŋ leleŋ. Ye mbʋ, piiseɣtiɣ-ŋ se ŋkalɩ Bibl nɛ ŋna ɛzɩma kɩpɩzɩɣ nɛ kɩwazɩ-ŋ yɔ?

Ɛyaa hiɣ wazasɩ sakɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ papaɣzɩ Bibl kalʋʋ yɔ. Yele ɖɩna tɔm ndʋ pa-taa nabɛyɛ yɔɔdaa yɔ.

Ezekiel wɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 20 mbʋ yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Ðooo lɛ, maawɛ ɛzɩ lɔɔɖɩyɛ sayʋ weyi ɛɛsɩŋ ɖenɖe ewoki yɔ. Ɛlɛ Bibl kalʋʋ sɩnɩ-m nɛ mɛwɛɛnɩ kaɖʋsɩ kɩbanzɩ me-wezuu caɣʋ taa. Kɩ-taa lɔŋ tasʋʋ wazɩɣ-m paa evemiye nɖɩ.”

Frieda wɛnɩ ɖɔɖɔ ɛzɩ pɩnzɩ 20 mbʋ yɔ. Ɛkɛdaa se: “Maakɛ ɛyʋ weyi ɛwɛ ñaɖʋʋ yɔ. Ɛlɛ Bibl kalʋʋ sɩnɩ-m nɛ mɛnkpɛlɩkɩ tɩ ɖɔkʋʋ. Pʋyɔɔ lɛ, mɔn-tɔm tɩtasɩ wɛʋ kaɖɛ, nɛ piyeba nɛ mɛwɛɛnɩ taabalaa sakɩyɛ lɛɛlɛɛyɔ.”

Payaɣ halʋ nɔɔyʋ se Eunice nɛ ɛwɛnɩ ɛzɩ pɩnzɩ 50 mbʋ yɔ. Ɛyɔɔdɩ Bibl tɔm nɛ ɛtɔ se: “Kɩsɩnɩ-m nɛ mɛnkɛ ɛyʋ kɩbanʋ nɛ pɩkɩlɩ, nɛ meyele lakasɩ nzɩ sɩtɩtʋʋzɩ yɔ.”

Ɛzɩ ɛyaa panɛ, nɛ ɛyaa miiliyɔɔwaa lalaa yɔ, Bibl kalʋʋ pɩzɩɣ kɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋhiɣ taa leleŋ ñe-wezuu caɣʋ taa nɛ pɩkɩlɩ. (Izaayii 48:17, 18) Bibl kalʋʋ kaɣ-ŋ sɩnʋʋ ɖɔɖɔ nɛ (1) ŋkpaɣ lɩmaɣza kɩbana, (2) ŋhiɣ taabalaa kɩbama, (3) ŋlʋbɩnɩ kʋñɔmɩŋ weyi ŋkatɩɣ ñe-wezuu caɣʋ taa yɔ nɛ kɔzɩ kɔzɩ (4) lɛ, ŋkpɛlɩkɩ Ɛsɔ yɔɔ toovenim tɔm. Bibl taa lɔŋ tasʋʋ lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ, nɛ ye ɖɩɖɔŋ pɩ-yɔɔ yɔ ɖiileki nʋmɔʋ. Lɔŋ weyi Ɛsɔ tasɩɣ yɔ, ɛɛɖʋzʋʋ ɛyʋ.

Mbʋ pɩ-tɔm kɩlɩ cɛyʋʋ yɔ lɛ se ŋpaɣzɩ Bibl kalʋʋ. Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ nɛ ŋpaɣzɩ kɩ-kalʋʋ nɛ taa leleŋ?