Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

FEŊUU TILIMIYE No 1 2017 | Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ Bibl kalʋʋ wazɩ-ŋ nɛ pɩkɩlɩ?

Suwe Ŋmaɣzɩɣ?

Bibl kɛ takayaɣ ŋga kɔ-tɔm ɖɛwa yɔ? Yaa kɛwɛ wazaɣ sɔnɔ? Bibl maɣmaɣ yɔɔdʋʋ se: “Takayaɣ kiɖeɖeɣa kpeekpe lɩnɩ Ɛsɔ cɔlɔ na, [] kawazɩɣ.”2 Timootee 3:16, 17.

Feŋuu Tilimiye takayaɣ kanɛ, kawɩlɩɣ-ɖʋ ɛzɩma Bibl taa lɔŋ tasʋʋ wazɩɣ-ɖʋ sɔnɔ yɔ, nɛ kawɩlɩɣ-ɖʋ ɖɔɖɔ mbʋ pɩpɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ɖʋ nɛ ɖe-Bibl kalʋʋ kɛdɩnɩ-ɖʋ yɔ.

 

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩkalɩɣ Bibl?

Bibl kalʋʋ sɩbɩ ɛyaa miiliyɔɔwaa sakɩyɛ

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛbɛ pɩzɩɣ pɩsɩnɩ-ŋ?

Lɔŋ tasʋʋ kagbanzɩ kaɣ-ŋ sɩnʋʋ Bibl kalʋʋ kɛdɩnɩ-ŋ nɛ kɩwazɩ-ŋ.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛbɛ ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ Bibl kalʋʋ labɩ-ŋ leleŋ nɛ pɩkɩlɩ?

Pɛɖɛzɩ-wɛ camɩyɛ, anasaayɩ lɛɣtʋ, Bibl kpɛlɩkʋʋ wondu, nʋmɔŋ ndɩ ndɩ sɩɣnɩ-ŋ nɛ Bibl kalʋʋ kɛdɩnɩ-ŋ.

TAKAYAƔ HUYUU YƆƆ TƆM

Ɛzɩma Bibl pɩzɩɣ kɩñɔɔzɩ ñe-wezuu caɣʋ nɛ pɩkɩlɩ?

Takayaɣ kanɛ kɔ-tɔm ɖɔwa nɛ ka-taa lɔŋsɩnɖɛ ɖɔɖɔ ɖɔwa.

BIBL LƐƔZƖƔ ƐYAA WEZUU CAƔƲ

Mantaasɔɔlɩ se mansɩ!

Yvonne Quarrie pɔzɩ ɛ-tɩ se, “Ɛbɛ yɔɔ mɛwɛ wezuu?” Ɛna tɔm cosuu lɛ pɩlɛɣzɩ e-wezuu.

MAƔZƖNƖ PE-TISUU

“Eɖeni Ɛsɔ”

Ye ŋkɛ hɔʋ caja yaa ŋɖiɣni lʋbʋ se ŋñɔɔnɩ mbʋ ŋnawa se pɩwɛ ɖeu kɔyɔ Enɔɔkɩ tisuu pɩzɩɣ pɩkpɛlɩkɩ-ŋ lɔŋ sakɩyɛ.

Ye Ðɩtɩnɩɩ tɔm natʋyʋ taa camɩyɛ yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩkɔnɩ-ɖʋ kaɖɛ

Pɩcɛyɩ kpem se ɛyʋ ɛnɩɩ Bibl tɔm taa. Ɛzɩma ŋpɩzɩɣ ŋla nɛ ŋnɩɩ kɩ-taa?

Suwe Bibl yɔɔdʋʋ?

Bibl yɔɔdʋʋ mbʋ pɩ-cɔlɔ kʋñɔmɩŋ lɩnaa yɔ, nɛ kɩyɔɔdʋʋ ɖɔɖɔ ɛzɩma ɩkaɣ tɛm yɔ pɩ-tɔm.