Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ŋtɩmɩ nɛ Ɛsɔ welisini-ŋ?

Ɛzɩma pɩwɛɛ se ŋtɩmɩ nɛ Ɛsɔ welisini-ŋ?

Ɛsɔ Yehowa ‘kɛ adɩma welisiyu.’ (Keɣa 65:19) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩyɔɔdɩnɩ-ɩ, paa le ɖɩtɩɩwɛɛ, paa pɩtɩɩkɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-yɔɔ, paa ɖɩyɔɔdʋʋnɩ-ɩ nɛ nɔɔ kɩkʋyaɣ yaa ɖɩyɔɔdʋʋnɩ-ɩ ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ. Yehowa sɔɔlaa se ɖɩyaa-ɩ se “ɖa-Caa,” nɛ toovenim lɛ, ɛkɛ ɖa-Caa weyi ɛ-wayɩ fɛyɩ yɔ. (Maatiyee 6:9) Yehowa sɔɔlɩ-ɖʋ, pʋyɔɔ lɛ, ɛwɩlɩ-ɖʋ ɛzɩma ɖɩtɩmnɩ-ɩ nɛ ewelisini-ɖʋ yɔ.

TƖMNƖ ƐSƆ YEHOWA, YESU HƖÐƐ TAA

“Ye ɩpɔzɩ nabʋyʋ Caa yɔ, ɛkaɣ-mɩ pʋ cɛlʋʋ ma-hɩɖɛ taa.”Yohanɛɛsɩ 16:23.

Yesu tɔm tʋnɛ tɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Ɛsɔ tɩsɔɔlɩ se ɖɩtɩŋnɩ sɩʋ kpelisi, kɩlɛmɩŋ, ɛyaa kiɖeɖema, Ɛsɔ tiyiyaa yaa ɖɔ-cɔzɔnaa mba pasɩba yɔ pɔ-yɔɔ nɛ ɖɩtɩmɩɣnɩ-ɩ, ɛlɛ ɛsɔɔlaa se ɖɩtɩmnɩ-ɩ Yesu Krɩstʋ hɩɖɛ taa. Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɩmɩɣnɩ-ɩ Yesu hɩɖɛ taa yɔ, ɖɩwɩlɩɣ se ɖɩtɩlɩ lone sɔsɔyɛ nɖɩ Yesu wɛna yɔ. Yesu yɔɔdaa se: “Nɔɔyʋ ɛɛkɔŋ Caa cɔlɔ nɛ ɛtɩtɩŋnɩ mɔ-yɔɔ.”—Yohanɛɛsɩ 14:6.

HEYI-I NDƲ TƖWƐ ÑA-LAŊƖYƐ TAA YƆ

“Iheyi-i mbʋ pɩwɛ mɩ-laŋɩyɛ taa yɔ.”Keɣa 61:9.

Alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɩmɩɣnɩ Yehowa yɔ, pɩwɛɛ se ɖɩyɔɔdɩnɩ-ɩ ɛzɩ ɛyʋ yɔɔdʋʋnɩ ɛ-caa kʋsɔɔlʋ yɔ. Ða-adɩma ɩtaakɛnɩ wena ɖɩkalɩɣ kɩkalʋ takayaɣ nakɛyɛ taa yaa wena ɖɩkpɛlɩkɩ ɖa-ñʋʋ taa yɔ, ɛlɛ ɖiheyi-i tɔm ndʋ tɩlɩnɩ ɖa-laŋɩyɛ taa yɔ nɛ ñamtʋ.

ÑA-ADƖMA ƖLA NƆƆ KƲÐƲMAƔ NƐ ƐSƆ SƆƆLƖM

“Paa ɛbɛ ɖɩpɔzʋʋ nɛ pɩlakɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛ-sɔɔlɩm yɔ, ewelisiɣni-ɖʋ.”1 Yohanɛɛsɩ 5:14.

Ɛsɔ Yehowa heyi-ɖʋ mbʋ ɛkaɣ-ɖʋ labʋ nɛ mbʋ ɛsɔɔlaa se ɖɩlabɩ-ɩ yɔ Bibl taa. Pɩsa nɛ ɛmʋ ɖa-adɩma lɛ, pɩwɛɛ se ala “nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ ɛ-sɔɔlɩm.” Pʋcɔ nɛ ɖa-adɩma la nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩkpɛlɩkɩ Bibl nɛ ɖɩtɩlɩ-ɩ camɩyɛ. Ye ɖɩlabɩ mbʋ yɔ, ɖa-adɩma kaɣ-ɩ kɛdɩnʋʋ.

 ƐBƐ ŊPƖZƖƔ NƐ ŊPƆZƖ ÑA-ADƖMA TAA?

Tɩmɩ ña-kɩcɛyɩm yɔɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩmnɩ Ɛsɔ se ɛcɔnɩ ɖe-evemiye taa kɩcɛyɩm ɖeɖe ɛzɩ tɔɔnaɣ, wondu kususutu, nɛ ɖɩzʋyɛ mbʋ yɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩmnɩ Ɛsɔ se ɛha-ɖʋ lɔŋsɩnɖɛ nɛ ɖɩkpaɣ lɩmaɣza kɩbana, se ɛha-ɖʋ ɖoŋ nɛ ɖɩpɩzɩ ɖɩlʋbɩnɩ tɩlasɩ nzɩ ɖɩkatɩɣ yɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩmnɩ Ɛsɔ se ɛha-ɖʋ tisuu, ekpeɣ-ɖʋ ɖa-kɩwɛɛkɩm, yaa se ɛsɩnɩ-ɖʋ.—Luka 11:3, 4, 13; Yakubu 1:5, 17.

Tɩmɩ lalaa yɔɔ. Pɩkɛdɩɣnɩ lʋlɩyaa kʋsɔɔlaa alɩwaatʋ ndʋ panaɣ se sɔɔlɩm wɛ pe-piya hɛkʋ taa yɔ. Ða ɖɔɖɔ ɖɩkɛ Yehowa piya, nɛ Yehowa sɔɔlaa se ɖɩmaɣzɩ ɖama yɔɔ. Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩtɩmɩ ɖɛ-tɛŋga yɔɔ, ɖe-piya yɔɔ, ɖɔ-hɔʋ taa mba lalaa yɔɔ, nɛ ɖa-taabalaa yɔɔ. Tɔmkpɛlɩkɩyʋ Yakubu mawa se: “Ɩtɩmɩ ɖama yɔɔ.”—Yakubu 5:16.

Tɩmɩ nɛ ŋwɩlɩ ñɛ-ɛsɩmɩyɛ Ɛsɔ. Bibl yɔɔdɩ ɖa-Lɩzɩyʋ Ɛsɔ yɔɔ tɔm tʋnɛ: “Ɛlabɩ-mɩ kɩbandʋ, nɛ ɛhaɣ-mɩ tɛʋ nɛ ɛsɔdaa kiŋ nɛ eyeki nɛ tɔɔnasɩ lakɩ sakɩyɛ sɩ-alɩwaatʋ yɔɔ, nɛ ɛhaɣzɩɣ-mɩ tɔɔnaɣ nɛ eyeki se mɩ-laŋa isuni laŋhʋlʋmɩyɛ.” (Tʋma labʋ 14:17) Ye ɖɩmaɣzɩɣ mbʋ payɩ Ɛsɔ labɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ yɔ, piseɣtiɣ-ɖʋ nɛ ɖɩsɛɛ-ɩ ɖa-adɩma taa. Toovenim lɛ, pɩwɛɛ se ɖɩña Ɛsɔ ɖe-wezuu caɣʋ taa nɛ ɖɩwɩlɩnɩ-ɩ ɖɛ-ɛsɩmɩyɛ.—Koloosi mba 3:15.

 WƐƐ SUUÐU NƐ ŊWOLO PƖ-YƆƆ NƐ ŊTƖMƖƔ

Nabʋyʋ taa pɩpɩzɩɣ nɛ pitibi-ɖʋ yɔɔɔ, mbʋ yɔɔ yɔ ɖɩtɩmnɩ Ɛsɔ siŋŋ, ɛlɛ eticosi ɖa-adɩma yɔɔ kpaagbaa. Ye pɩlabɩ mbʋ, pɩwɛɛ se ɖɩkɔ tɔm ñʋʋ se Ɛsɔ paa fɛyɩnɩ-ɖʋ? Aayɩ! Yele nɛ ɖɩmaɣzɩ kɩɖaŋ weyi ɩkɔŋ yɔ ɩ-yɔɔ. Ɩñɩkɩɣ niye ɛzɩma pɩcɛyaa se pɩtaaɖɛɛ-ɖʋ nɛ tɩmʋʋ yɔ pɩ-yɔɔ.

Steve, weyi ɛ-tɔm ɖɩɩyɔɔdɩ kajalaɣ tɔm ñʋʋ taa yɔ, Ɛyɔɔdaa se: “Ye mantaawɛɛ adɩma yɔɔ yɔ, ɛzʋnɔ maalesi lidaʋ ŋgʋ mɛwɛna se manɖaɣnɩɣ hiɣu taa leleŋ yɔ kɩ-tɩŋa.” Ɛbɛ sɩnɩ-ɩ? Ɛpaɣzɩ Bibl kpɛlɩkʋʋ nɛ ɛna se pɩcɛyaa se ɛtɩmɩ, nɛ pɩfɛyɩ se pɩɖɛɛ-ɩ nɛ adɩma labʋ. Steve tasɩ yɔɔdʋʋ se: “Mantɩmɩɣnɩ Ɛsɔ nɛ mɛnsɛɣ-ɩ ɛzɩma man-taabalaa kʋsɔɔlaa ɖʋʋ-m nesi nɛ sɔɔlɩm yɔ pɩ-yɔɔ. Mɛwɛ taa leleŋ taa siŋŋ lɛɛlɛɛyɔ nɛ pɩkpaɖɩ ɖooo lɛ.”

Jenny yɔ? Ɛlɛ lɛ, pɩlakaɣ-ɩ ɛzɩ ɛtɩmʋna se Ɛsɔ ewelisini-i yɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Pɩkɔm nɛ pɩɖɛ-m siŋŋ lɛ, mentendi Ɛsɔ se ɛsɩnɩ-m nɛ mana mbʋ pʋyɔɔ pɩlakɩ-m ɛzɩ mɛnfɛyɩnɩ wazaɣ ɛ-ɛsɩndaa yɔ.” Ɛzɩma pɩsɩnɩ-ɩ? Ɛyɔɔdaa se: “Adɩma sɩnɩ-m nɛ mɛwɛɛnɩ lɩmaɣza wena Ɛsɔ wɛnɩ mɔ-yɔɔ yɔ. Pɩsɩnɩ-m nɛ mana se paa man-laŋɩyɛ ɛkʋʋ mɔn-tɔm kɔyɔ, Ɛsɔ ɛɛkʋʋ mɔn-tɔm. Pɩsɩnɩ-m ɖɔɖɔ nɛ mana se pɩfɛyɩ se pɩɖɛ-m nɛ adɩma labʋ, ɛlɛ pɩwɛɛ se mowolo a-labʋ yɔɔ.” Ɛbɛ lɩ pɩ-taa? Ɛtasɩ yɔɔdʋʋ se: “Adɩma sɩnɩ-m nɛ mana se Yehowa wɛɛ keekee, ɛkɛ Ɛsɔ sɔɔlɩm tʋ, ɛcɔŋnɩ mɔ-yɔɔ, ɛkɛ man-Caja, man-Taabalʋ, weyi ɛsɩɣnɩ-m paa ɛzɩmtaa nɛ ɛɖʋʋ-m nesi alɩwaatʋ ndʋ payɩ mañakɩ pana se mala mbʋ ɛsɔɔlaa yɔ.”

Paa Gerard ɛkɛ ɛjam yɔ ɛnɩɣ wezuu leleŋ, pʋyɔɔ e-ɖoo Isabel yɔɔdaa se: ‘Menɖiɣzinaa se ɛkɛ wazaɣ sɔsɔɔ ŋga Ɛsɔ Yehowa ha-m yɔ.’

Maɣzɩ ɖɔɖɔ Isabel kɩɖaʋ yɔɔ nɛ ŋna! Alɩwaatʋ ndʋ ɛɛhaɣ hoɣa yɔ, ɖɔkɔtɔ heyi-i se pɩɣa ŋga ɛkaɣ lʋlʋʋ yɔ, kakaɣ kɛʋ ɛjam. Piitibi-i yɔɔɔ kpem. Halɩ nabɛyɛ tasɩ-ɩ lɔŋ se ɛlɩzɩ hoɣa ŋga. Isabel yɔɔdaa se: “Laŋwɛɛkɩyɛ nɖɩ ɖɩ-taa maawɛɛ yɔ, pɩlakaɣ-m ɛzɩ ɖɩkaɣaɣ-m kʋʋ yɔ.” Ɛbɛ ɛlaba nɛ pɩsɩnɩ-ɩ? Ɛyɔɔdaa se:“Mantɩmnɩ Ɛsɔ tam sakɩyɛ se ɛsɩnɩ-m.” Fenasɩ nasɩyɩ wayɩ lɛ, ɛlʋlɩ abalɩbɩɣa, payaɣ-kɛ Gerard, nɛ kaakɛ ɛjam. Ɛzɩ Isabel maɣzɩɣ se Ɛsɔ cosi ɛ-adɩma yɔɔ? Ɛɛɛ, mbʋ ɛmaɣzɩɣ! Ɛzɩma tɩyɛ? Ɛkɛdaa se: “Lɛɛlɛɛyɔ man-pɩyalʋ wɛnɩ pɩnzɩ 14, nɛ paa ɛkɛ ɛjam yɔ, ɛnɩɣ wezuu leleŋ, alɩwaatʋ ndʋ manaɣ-ɩ lɛ, menɖiɣziɣna se ɛkɛ wazaɣ sɔsɔɔ ŋga Ɛsɔ Yehowa ha-m yɔ, ɛkɛ ma-adɩma yɔɔ cosuu.”

Ɛsɩmɩyɛ tɔm ndʋ ɛyaa panɛ pɔyɔɔdaa yɔ, tɩtɔzʋʋ-ɖʋ Keɣa maɖʋ tɔm tʋnɛ tɩ-yɔɔ: “Laŋɩyɛ hɛɛ tɩnaa sɔɔlɩ mbʋ yɔ, Ɛsɔ, ŋnɩɣnɩ-wɛ, ŋkʋŋ-wɛ nɩŋgbaŋʋʋ kɩbaŋʋ nɛ ŋhɛzɩɣ pa-laŋa.” (Keɣa 9B:17) Lɩmaɣza kɩbana anɛ a-yɔɔ lɛ, pɩwɛɛ se ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩtɩmɩɣ kaahɛzaɣ!

Yesu kaalabɩ adɩma sakɩyɛ nɛ pama-yɛ Bibl taa. Pɩtʋʋ fɛyɩ se adɩma wena ɛwɩlɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa yɔ, ana ɛyaa kɩlɩ sɩm. Ɛbɛ adɩma ana apɩzɩɣ nɛ akpɛlɩkɩ-ɖʋ?