Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

“Ɩñɔtɩ mɩ-tɩ nɛ Ɛsɔ, nɛ ɛkaɣ-mɩ ñɔtɩnʋʋ.”—Yakubu 4:8

Ɛzɩ Ɛsɔ welisiɣ ɖa-adɩma na?

Ɛzɩ Ɛsɔ welisiɣ ɖa-adɩma na?

Wiɖiyi ŋtɛm ña-tɩ pɔzʋʋ se ɛzɩ Ɛsɔ welisiɣ alɩwaatʋ ndʋ ŋtɩmɩɣ yɔ? Ye mbʋ yɔ, pɩtɩkɛ ñe-ɖeke. Ɛyaa sakɩyɛ tɩmnɩ Ɛsɔ kala naayɛ yɔɔ, ɛlɛ kala ana awɛ mbʋ. Ɛzɩ pɩwɩlɩɣ se Ɛsɔ paa fɛyɩnɩ ɖa-adɩma na? Aayɩ! Bibl yeki se ɖa-taa ɛtɛ se Ɛsɔ welisiɣni-ɖʋ alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɩmɩɣnɩ-ɩ ɛzɩ ɛsɔɔlʋʋ yɔ. Iyele nɛ ɖɩna ndʋ Bibl yɔɔdʋʋ yɔ.

ƐSƆ WƐƐ NƐ EWELISIƔ.

“Ŋgʋ Ɛsɔ welisini-m camɩyɛ, ɛnɩ ma-adɩma.”—Keɣa 65:19.

Nabɛyɛ yɔɔdʋʋ se mbʋ pʋyɔɔ patɩmɩɣ yɔ mbʋ lɛ se adɩma yeki nɛ pɩwɛɣ mba weewee, paa paatisiɣ se toovenim taa lɛ, nɔɔyʋ wɛɛ nɛ ewelisiɣ yɔ. Ɛlɛ, adɩma tɩkɛ mbʋ ɖɩlakɩ se pɩlabɩ-ɖʋ weewee nɛ ɖiwolo pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩlʋkɩnɩ kala wena ɖɩkatɩɣ yɔ. Bibl heyiɣ-ɖʋ lidaʋ tɔm tʋnɛ se: “[Yehowa * wɛ] mba payaɣ-ɩ yɔ pɔ-cɔlɔ kpam, mba payaɣ-ɩ tʋtʋyɛ taa yɔ. . . . Ɛnɩɣ po-kubusi.”—Keɣa 144:18, 19.

Pʋyɔɔ lɛ, ɖa-taa pɩzɩɣ nɛ pɩtɛ se Yehowa Ɛsɔ welisiɣ ɛ-sɛyaa adɩma. Ɛyɔɔdɩnɩ sɔɔlɩm se: “Ɩkaɣ-m yaʋ nɛ ɩɖɔŋ; nɛ ɩkaɣ-m tɩmnʋʋ nɛ mankaɣ-mɩ welisinuu.”—Yereemii 29:12.

 ƐSƆ SƆƆLAA SE ŊTƖMNƖ-Ɩ.

“Ɩwɛɛ adɩma yɔɔ tam.”—Roma mba 12:12.

Peseɣtiɣ-ɖʋ Bibl taa se ‘ɖɩwɛɛ adɩma yɔɔ’ nɛ ‘ɖɩtɩmɩɣ paa ɛzɩmtaa.’ Pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Yehowa Ɛsɔ sɔɔlaa se ɖɩtɩmɩɣnɩ-ɩ.—Maatiyee 26:41; Efɛɛzɩ mba 6:18.

Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ sɔɔlaa se ɖɩtɩmɩɣnɩ-ɩ? Caja taa lakɩ leleŋ alɩwaatʋ ndʋ ɛ-pɩɣa ɛjam pɔzʋʋ-ɩ sɩnʋʋ yɔ. Toovenim taa lɛ, caja ɛnʋ ɛtɛm sɩm ɛ-pɩɣa kɩcɛyɩm yaa ɛzɩma pɩlakɩ-kɛ yɔ, ɛlɛ alɩwaatʋ ndʋ ɛnɩɣ se ɛ-pɩɣa pɔzʋʋ-ɩ sɩnʋʋ yɔ pɩwɩlɩɣ-ɩ se kataɣ-ɩ liu nɛ kɔñɔtɩnɩ-ɩ. Mbʋ ɖɔɖɔ, alɩwaatʋ ndʋ ɖɩtɩmɩɣnɩ Yehowa Ɛsɔ yɔ, ɖɩwɩlɩɣ-ɩ se ɖɩtaɣ-ɩ liu nɛ ɖɩsɔɔlaa se ɖɩñɔtɩnɩ-ɩ.—Aduwa 15:8; Yakubu 4:8.

TOOVENIM TAA LƐ ƐSƆ MAƔZƖƔ ÑƆ-YƆƆ.

“Ɩɖʋzɩ mɩ-nɩɣzɛ kpeekpe e-nesi tɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛcɔŋnɩ mɩ-yɔɔ.”—1 Pɩyɛɛrɩ 5:7.

Ɛsɔ sɔɔlaa se ɖɩtɩmnɩ-ɩ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛsɔɔlɩ-ɖʋ nɛ ɛmaɣzɩɣ ɖɔ-yɔɔ. Ɛsɩm kala nɛ kʋñɔmɩŋ weyi ɩ-taa payɩ ɖɩwɛɛ yɔ, nɛ ɛsɔɔlaa se ɛsɩnɩ-ɖʋ.

Wiyaʋ Daviid tɩmnɩ Yehowa Ɛsɔ e-wezuu caɣʋ taa se ɛsɩnɩ-ɩ, nɛ eheyi-i ndʋ ɛmaɣzɩɣ yɔ nɛ ɛzɩma pɩlakɩ-ɩ yɔ. (Keɣa 22:1-6) Lɩmaɣza wena Ɛsɔ kaawɛnɩ Daviid yɔɔ? Ɛsɔ kaasɔɔlɩ Daviid nɛ ewelisi adɩma sakɩyɛ wena ɛɛlaba yɔ. (Tʋma Labʋ 13:22) Mbʋ ɖɔɖɔ Ɛsɔ welisiɣ ɖa-adɩma mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛmaɣzɩɣ ɖɔ-yɔɔ.

 “[YEHOWA] MƲ MA-ADƖMA, MƆNSƆƆLƖ-Ɩ PƖŊŊ”

Tɔm tʋnɛ, Bibl taa Keɣa maɖʋ nɔɔyʋ yɔɔdɩnɩ-tʋ. Ɛnawa se Ɛsɔ welisiɣ ɛ-adɩma nɛ pɩsɩnɩ-ɩ siŋŋ. Ɛñɔnɩ Ɛsɔ nɛ ehiɣ ɖoŋ nɛ ɛlʋbɩnɩ kʋñɔmɩŋ nɛ kala wena ɛkatɩ e-wezuu caɣʋ taa yɔ.—Keɣa 114:1-9.

Ye ɖa-taa ɩtɛma se Ɛsɔ welisiɣ ɖa-adɩma yɔ, ɖɩkaɣ wobu pɩ-yɔɔ nɛ ɖɩtɩmɩɣnɩ-ɩ. Pedro wɛ Ɛsɩpaañɩ hayo kiŋ, na mbʋ pɩtalɩ-ɩ e-wezuu caɣʋ taa yɔ. Ɛ-pɩyalʋ kajalaɣ ñɩnʋ sɩbɩ kɛgbɛdɩsaɣ nakɛyɛ taa, ɛɛwɛnɩ pɩnzɩ 19. Kʋñɔŋ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa, Pedro heyi Ɛsɔ ɛzɩma ɖeyi ɖeyi pɩlakɩ-ɩ yɔ, nɛ ɛtɩmɩ ɖoŋ ɖoŋ se ehiɣ laŋɩyɛ hɛzʋʋ nɛ sɩnʋʋ. Ɛbɛ lɩ pɩ-taa? Pedro yɔɔdaa se: “Yehowa cosi ma-adɩma yɔɔ mbʋ pʋyɔɔ yɔ, ɛtɩŋnɩ koobiya Krɩstʋ ñɩma yɔɔ nɛ ɛhɛzɩ ma nɛ ma-halʋ ɖa-laŋa nɛ ɛsɩnɩ-ɖʋ.”

Ðoŋ ɖoŋ lɛ, pocosuu ɖa-adɩma yɔɔ pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɖa-taabalaa kɩbama hɛzɩɣ ɖa-laŋa nɛ pasɩɣnɩ-ɖʋ yɔ pɩ-yɔɔ

Paa adɩma itiyele se Pedro pɩyalʋ efe yɔ, asɩnɩ ɛ nɛ ɛ-hɔʋ siŋŋ. Ɛ-halʋ María Carmen ñɔyɔɔdaa se: “Adɩma kaasɩnɩ-m nɛ mɔnɖɔkɩ man-tɩ man-kʋñɔŋ taa. Manawa se Yehowa Ɛsɔ welisini-m mbʋ pʋyɔɔ yɔ, alɩwaatʋ ndʋ mantɩmaɣ yɔ pɩhɛzaɣ ma-laŋɩyɛ nɛ mɔ-yɔɔ hɛɣ.”

Bibl nɛ mbʋ ɛyaa sakɩyɛ katɩ pe-wezuu caɣʋ taa yɔ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ se Ɛsɔ welisiɣ adɩma. Ɛlɛ, pɩwɩlɩɣ kpayɩ kpayɩ ɖɔɖɔ se Ɛsɔ eecosuu adɩma tɩŋa yɔɔ. Ɛbɛ yɔɔ Ɛsɔ cosuu adɩma naayɛ yɔɔ nɛ eecosuu lɛɛna yɔɔ?

^ tay. 5 Ɛsɔ hɩɖɛ maɣmaɣ lɛ Yehowa.—Ejipiti Lɩʋ 3:15