Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛsɔ nɛ Krɩstʋ pɔ-yɔɔ toovenim tɔm

Ɛsɔ nɛ Krɩstʋ pɔ-yɔɔ toovenim tɔm

Ɛyaa sɛɣ ɛsɔnaa sakɩyɛ, ɛlɛ Ɛsɔ toovenim tʋ kʋɖʋm ɖeke wɛna. (Yohanɛɛsɩ 17:3) Ɛnʋ kɛnɩnɩ “Ɛsɔ Kɩlɩm,” wondu kpeekpe Lɩzɩyʋ nɛ wezuu Hiɖe. E-ɖeke ɛmʋnɩna se ɖɩsɛɛ-ɩ.—Danɩyɛɛlɩ 7:18; Natʋ 4:11.

Akɛnɩ Ɛsɔ toovenim tʋ?

Ɛsɔ hɩɖɛ kaawɛ kiɖe tɛɛ masɩ taa yɔɔ tɔm ƐZƖ TAM 7000 MBƲ YƆ

YEHOWA

Kɛnɩ Ɛsɔ hɩɖɛ KƖBAƔLƲ, ƐSƆ, CAA

Payaɣ Ɛsɔ suwe? Ɛsɔ maɣmaɣ yɔɔdaa se: “Yahve [yaa Yehowa] . . . ma-hɩɖɛ lɛ mbʋ tam.” (Ejipiti Lɩʋ 3:15) Kiɖe tɛɛ lɛ, pama Ɛsɔ hɩɖɛ ɛzɩ tam 7000 mbʋ yɔ Masɩ Kiɖeɖesi taa. Ɛlɛ Bibl tɔm ɖɛzɩyaa sakɩyɛ kɔm nɛ pɛlɛɣzɩ hɩɖɛ nɖɩ nɛ pama ɖi-lone taa hɩla kɩsɛsɛna ɛzɩ “Kɩbaɣlʋ” mbʋ yɔ. Ɛsɔ sɔɔlaa se ŋkɛ ɛ-taabalʋ, pʋyɔɔ eseɣtiɣ-ŋ se ‘ŋyaa ɛ-hɩɖɛ.’—Keɣa 104:1.

Yehowa hɩla kɩsɛsɛna. Bibl taa lɛ, payaɣ Yehowa nɛ hɩla kɩsɛsɛna ndɩ ndɩ ɛzɩ “Ɛsɔ,” “Ðoŋ Tɩŋa Tʋ,” “Lɩzɩyʋ,” “Caa,” “Kɩbaɣlʋ” nɛ “Kɩlɩm” mbʋ yɔ. Adɩma sakɩyɛ wɛ Bibl taa nɛ mba palabɩ-yɛ yɔ, paya Yehowa nɛ hɩla kɩsɛsɛna wena ahaɣ-ɩ ñamtʋ yɔ.—Danɩyɛɛlɩ 9:4.

 Ɛzɩma Ɛsɔ wɛɛ yɔ. Ɛsɔ kɛ fezuu. (Yohanɛɛsɩ 4:24) Bibl wɩlɩɣ se “nɔɔyʋ tɩna Ɛsɔ wiɖiyi nɛ ɛna.” (Yohanɛɛsɩ 1:18) Ɛlɛ kɩsɩɣnɩ-ɖʋ se ɖɩtɩlɩ ɛ-lɩmaɣza. Ɛyaa pɩzɩɣ paɖʋ-ɩ ɖɩwɩzɩyɛ yaa pala nɛ ‘ɛ-taa la leleŋ.’—Aduwa 27:11; Keɣa 77:40, 41.

Ɛsɔ wɛtʋ kɩbandʋ. Ɛsɔ ɛɛtʋkʋʋ ɛyaa taa, ɛlɛ ɛsɔɔlɩ ajɛɛ kpeekpe taa ɛyaa. (Tʋma Labʋ 10:34, 35) Pɩtasɩ lɛ, ɛkɛ “pʋtɔdɩyɛ nayʋ nɛ hɛndɩyʋ, suuɖu tʋ nɛ pʋtɔdɩyɛ tʋ nɛ tʋtʋyɛ tʋ.” (Ejipiti Lɩʋ 34:6, 7) Ɛlɛ Ɛsɔ wɛtʋ kpeekpe taa lɛ, wɛtʋ kɩbandʋ naanza natʋyʋ kpaɖɩna.

Ðoŋ. Ɛkɛ “Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ” nɛ pʋyɔɔ lɛ, e-ɖoŋ fɛyɩnɩ kamaɣ, nɛ ɛlakɩ mbʋ payɩ ɛɖʋwa yɔ.—Kiɖe Tɛɛ Tɔm 17:1.

Lɔŋsɩnɖɛ. Nɔɔyʋ lɔŋsɩnɖɛ tɩtalɩ Ɛsɔ lɔŋsɩnɖɛ. Pʋyɔɔ Bibl yɔɔdaa se, “e-ɖeke ɛkɛ lɔŋsɩnɖʋ.”—Roma mba 16:27.

Siɣsiɣ wɛtʋ. Ɛsɔ lakɩ mbʋ pɩtʋʋzaa yɔ paa ɛzɩmtaa. “Ɛ-tʋma tʋʋzɩ pɩdɩɩfɛyɩ” nɛ “ɛfɛyɩnɩ azuluma.”—Wayɩ Wayɩ Paɣtʋ 32:4.

Sɔɔlɩm. Bibl yɔɔdaa se “Ɛsɔ kɛ sɔɔlɩm.” (1 Yohanɛɛsɩ 4:8) Ɛsɔ ɛɛwɩlɩɣ sɔɔlɩm yem, ɛ-maɣmaɣ ɛkɛnɩ sɔɔlɩm. Ɛ-sɔɔlɩm sɔsɔm mbʋ, mbʋ ɖiyiɣni ɛ-lakasɩ kpeekpe nɛ pɩwazɩɣ-ɖʋ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa.

Ɛsɔ ɖʋʋ taabalɩyɛ nɛ ɛyaa. Ɛsɔ kɛ ɖa-Caa sɔɔlɩm tʋ weyi ɛwɛ ɛsɔdaa yɔ. (Maatiyee 6:9) Ðɩpɩzɩɣ nɛ ɖɩkɛ ɛ-taabalaa ye ɖɩwɛnɩ tisuu ɛ-yɔɔ yɔ. (Keɣa 24:14) Toovenim taa lɛ, Ɛsɔ yaɣ-ŋ se ŋñɔtɩnɩ-ɩ adɩma taa nɛ ‘ŋɖʋzɩ ña-nɩɣzɛ kpeekpe e-nesi tɛɛ, mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛcɔŋnɩ ñɔ-yɔɔ.’—1 Pɩyɛɛrɩ 5:7; Yakubu 4:8.

Tʋkaɣ ŋga wɛ Ɛsɔ nɛ Yesu pɛ-hɛkʋ taa?

Yesu tɩkɛ Ɛsɔ Ðoŋ Tɩŋa Tʋ. Yesu wɛ ndɩ. E-ɖeke koŋ Ɛsɔ lɩzaa nɛ nɔɔyʋ tɩsɩnɩ-ɩ; pʋyɔɔ Bibl yaɣ-ɩ se Ɛsɔ Pɩyalʋ. (Yohanɛɛsɩ 20:31) Yehowa lɩzɩ Yesu nɛ pɩtɛ lɛ, Yesu kɛ “tʋmlaɖʋ” weyi ɛsɩnɩ Yehowa nɛ ɛlɛ lɩzɩ wondu lɛɛtʋ tɩŋa, pɩkpɛndɩnɩ ɛyaa yɔ.—Aduwa 8:30, 31; Koloosi mba 1:15, 16.

 Yesu Krɩstʋ tɩyɔɔdɩ kaaʋ se ɛnʋ kɛnɩ Ɛsɔ. Ɛlɛ ɛtɔm se: “Mɛnkɛ [Ɛsɔ] lone taa caɣyʋ, nɛ ɛnʋ tiyini-m.” (Yohanɛɛsɩ 7:29) Yesu yɔɔdaɣnɩ ɛ-tɔmkpɛlɩkɩyaa taa lɛlʋ lɛ, ɛyaa Yehowa se “man-Caa nɛ mɩ-Caa” nɛ “mɛ-Ɛsɔ nɛ mɩ-Ɛsɔ.” (Yohanɛɛsɩ 20:17) Yesu sɩba lɛ, Yehowa fezi-i nɛ ɛkpa ɛsɔdaa nɛ ɛha-ɩ ɖoŋ sɔsɔŋ Ɛ-nɩwaŋ yɔɔ.—Maatiyee 28:18; Tʋma Labʋ 2:32, 33.

Yesu Krɩstʋ pɩzɩɣ nɛ ɛsɩnɩ-ŋ nɛ ŋñɔtɩnɩ Ɛsɔ

Yesu kɔm tɛtʋ yɔɔ se ɛwɩlɩ-ɖʋ ɛ-Caa yɔɔ toovenim tɔm. Yehowa maɣmaɣ yɔɔdɩ Yesu yɔɔ se: “Ɛnɛ yɔ ɛkɛnɩ man-Pɩyalʋ kʋsɔɔlʋ. Iwelisini-i.” (Maarkɩ 9:7) Yesu sɩm Ɛsɔ nɛ pɩkpaɖɩ paa weyi. Ɛyɔɔdaa se: “Nɔɔyʋ ɛɛsɩŋ weyi Caa kɛnaa yɔ ye pɩtɩkɛ Pɩyalʋ nɛ weyi Pɩyalʋ sɔɔlaa se ekuli Caa yɔɔ nɛ ɛwɩlɩ-ɩ yɔ.”—Luka 10:22.

Yesu nɩɣzɩnɩ Ɛsɔ wɛtʋ pilim. Ɛzɩma Yesu nɩɣzɩnɩ ɛ-Caa wɛtʋ camɩyɛ yɔ, pʋyɔɔ ɛpɩzaa nɛ ɛyɔɔdɩ se: “Weyi ɛna-m yɔ, ɛna ɖɔɖɔ Caa.” (Yohanɛɛsɩ 14:9) Yesu sɩnɩ ɛyaa nɛ pɔñɔtɩnɩ ɛ-Caa pɩtɩŋnɩ ɛzɩma ɛlɩzɩ ɛlɛ sɔɔlɩm nɛ ɛwɩlɩ ɛ-yɔɔdaɣ nɛ ɛ-lakasɩ taa yɔ pɩ-yɔɔ. Ɛyɔɔdaa se: “Nɔɔyʋ ɛɛkɔŋ Caa cɔlɔ nɛ ɛtɩtɩŋnɩ mɔ-yɔɔ.” (Yohanɛɛsɩ 14:6) Ɛyɔɔdaa ɖɔɖɔ se: “Toovenim Ɛsɔ sɛyaa kaɣ sɛʋ Caa fezuu taa nɛ toovenim taa . . . , mbʋ pʋyɔɔ yɔ toovenim taa lɛ, ɛyaa mba pɛwɛ ɛzɩ mba yɔ, mba Caa ñɩnɩɣ se pɛsɛɛ-ɩ.” (Yohanɛɛsɩ 4:23) Maɣzɩ nɛ ŋna! Yehowa wɛɛ nɛ ɛñɩnɩɣ ɛyaa mba pɔsɔɔlaa se patɩlɩ ɛ-yɔɔ toovenim tɔm ɛzɩ ñɛ yɔ.