Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ toovenim tɔm

Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ toovenim tɔm

Yesu wɩlɩ ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa se patɩmɩ se: “Ða-Caa ña weyi ŋwɛ ɛsɔdaa yɔ, ña-hɩɖɛ yɔɔ ɛñalɩ. Ñe-Kewiyaɣ ɛkɔɔ. Ñɔ-sɔɔlɩm ɛla tataa ɛzɩ ɛsɔdaa yɔ.” (Maatiyee 6:9, 10) Ɛbɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ kɛnaa? Ɛbɛ keɖiɣni labʋ? Nɛ ɛbɛ yɔɔ pɩpɔzaa se ɖɩtɩmɩ se kɔkɔɔ?

Yesu kɛnɩ Ɛsɔ Kewiyaɣ Wiyaʋ.

Luka 1:31-33: “Pɩwɛɛ se ŋyaa-kɛ se Yesu. Kakaɣ kɛʋ sɔsɔ nɛ pakaɣ-kɛ yaʋ se Kɩlɩm Pɩyalʋ, nɛ Yehowa Ɛsɔ kaɣ-kɛ cɛlʋʋ ka-caa Daviid kewiyaɣ kpelaɣ, nɛ kakaɣ tɔɔʋ kewiyitu Yakɔɔb ɖɩɣa yɔɔ tamtam, nɛ ke-Kewiyaɣ ɛɛkaɣ sɩʋ tɩnaɣ.”

Ɛsɔ Kewiyaɣ kaakɛnɩ tɔm ndʋ Yesu susaa yɔ tɩ-ñʋʋ.

Maatiyee 9:35 “Yesu wɛɛ nɛ ɛcɔʋ tɛtʋ sɔsɔtʋ nɛ tɛtʋ cikpetu tɩŋa taa nɛ ɛwɩlɩɣ tɔm pɛ-tɛ sinaagɔɔgɩwaa taa nɛ esusuu Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ nɛ ɛwaɣ kʋdɔmɩŋ ndɩ ndɩ nɛ ɛjandʋ ndɩ ndɩ.”

Yesu ha ɛ-wayɩ tɩŋɩyaa yʋsaɣ ŋga kakaɣ-wɛ sɩnʋʋ nɛ patɩlɩ se Ɛsɔ Kewiyaɣ kɔmtʋ ñɔtaa yɔ.

Maatiyee 24:7 “Mbʋ pʋyɔɔ yɔ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ kaɣ kʋyʋʋ ɛjaɖɛ lɛɛɖɛ yɔɔ, nɛ kewiyaɣ lɛɛka kaɣ kʋyʋʋ kewiyaɣ lɛɛka yɔɔ, nɛ ñɔɔsɩ kaɣ lɩʋ lona ndɩ ndɩ taa, nɛ tɛtʋ kaɣ ñamsʋʋ lona ndɩ ndɩ taa.”

Yesu wayɩ tɩŋɩyaa wɛɛ posusuu Kewiyaɣ tɔm kedeŋa kpeekpe yɔɔ.

Maatiyee 24:14 “Nɛ Kewiyaɣ tɔm kɩbandʋ tʋnɛ, pakaɣ-tʋ susuu tɛtʋ kpeekpe yɔɔ se pɩkɛnɩ ajɛɛ kpeekpe aseɣɖe, nɛ ɖɩnɛ ɛlɛ ɛjaɖɛ tɛm kaɣ kɔm.”