FEŊUU TILIMIYE No 1 2020 | Toovenim ñɩnʋʋ

Bibl cosuu wezuu caɣʋ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ yɔɔ nɛ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtaa Bibl tɔm liu.

Toovenim ñɩnʋʋ

Paa ɖɩwɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛyaa ɩtaɣ ɖama liu nɛ cɛtɩm tɔm tɔyaa yɔ, ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpɛzɩ nɩŋgbanzɩ nasɩyɩ nɛ ŋtɩlɩ wezuu caɣʋ taa tɔm kɩcɛyɩtʋ yɔɔ toovenim tɔm.

Bibl kɛ takayaɣ ŋga kɔyɔɔdʋʋ toovenim yɔ

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋtisi se tɔm ndʋ Bibl yɔɔdaa yɔ tɩkɛ toovenim nɛ .papɩzɩɣ nɛ pataa-tʋʋ liu.

Ɛsɔ nɛ Krɩstʋ pɔ-yɔɔ toovenim tɔm

Tʋkaɣ ŋga Yehowa Ɛsɔ nɛ Yesu Krɩstʋ pɛ-hɛkʋ taa?

Ɛsɔ Kewiyaɣ yɔɔ toovenim tɔm

Masɩ yɔɔdʋʋ weyi ɛkɛ Ɛsɔ Kewiyaɣ wiyaʋ yɔ ɛ-tɔm pɩkpɛndɩnɩ ɖenɖe Kewiyaɣ kpelaɣ wɛɣ, ka-kaɖʋwa, mba pɔtɔkɩ kewiyitu nɛ mba pɔ-yɔɔ kɔtɔkɩ kewiyitu yɔ pɔ-tɔm.

Cee wayɩ yɔɔ toovenim tɔm

Cɛyɩsɩ ñe-lidaʋ ndʋ Ɛsɔ yɔɔdʋʋ cee wayɩ yɔɔ pɩlɩɩnɩ tɛtʋ yɔɔ nɛ ɛyaa mba pakaɣ caɣʋ tɩ-yɔɔ yɔ pɩ-yɔɔ.

Wazasɩ nzɩ toovenim tɔm kɔŋnɩ-ŋ yɔ

Toovenim tɩlʋʋ Ɛsɔ yɔɔ kɔŋnɩ wazasɩ sakɩyɛ.